Kiểm tra tình trạng sửa chữa

Vui lòng chọn quốc gia Việt Nam

Chọn quốc gia khác

Bạn không thể kiểm tra tình trạng sửa chữa nếu sản phẩm của bạn được chuyển đến từ nơi bán lẻ hoặc nhà phân phối. Nếu sản phẩm của bạn được chuyển đến từ những nơi kể trên, vui lòng liên hệ với những nơi ấy để kiểm tra tình trạng.

Ngày hoàn tất dự kiến chỉ nhằm mục đích tham khảo; Ngày hoàn tất thực tế tùy thuộc vào điều kiện sửa chữa.

Kiểm tra bằng số RMA.

Số RMA.
Số serial sản phẩm
Hoàn tất