Verantwoordelijkheden en Organisatie van het Internal Audit Office (Interne Auditbureau):

Verantwoordelijkheden:
Het Internal Audit Office staat de Raad van Bestuur (RvB) en het topmanagement bij in het onafhankelijk en objectief beoordelen van de volledigheid, validiteit en implementatie van het interne controlesysteem van de Asus Group.
Het Internal Audit Office dient op de juiste wijze verbeteringsvoorstellen in om ervoor te zorgen dat het interne controlesysteem doorlopend wordt uitgevoerd. In overeenstemming met de opdracht van de Raad van Bestuur (RvB) en het topmanagement voert het Internal Audit Office relevant onderzoek, evaluatie of overleg uit om de Raad van Bestuur (RvB) en het topmanagement bij te staan bij het vervullen van hun verantwoordelijkheden.

Organisatie:
Het Audit Office is ondergeschikt aan de RvB en stelt een Chief Audit Executive (CAE) aan om de interne auditactiviteiten van het bedrijf te beheren en toezicht te houden op het Audit Office. De benoeming en het ontslag van CAE dient te worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur.
Het heeft een passend aantal full-time auditors aangesteld voor het uitvoeren van periodieke, onregelmatige audits en speciale projecten van de ASUS Group.

    De interne auditoperatie verleent de Asus Group de volgende diensten:

  • Jaarlijkse audit van het hoofdkantoor: Interne auditors stellen jaarlijkse auditvoorstellen op in overeenstemming met de risicobeoordeling en relevante verordeningen. Auditvoorstellen dienen voorafgaand aan de implementatie ervan te worden goedgekeurd door de RvB. De jaarlijkse audit omvat, maar is niet beperkt tot de operationele audit en de audit inzake naleving van de wet.
  • Speciale projectaudit: In overeenstemming met RvB en topmanagementoperatie en verzoek tot het uitvoeren van onregelmatige speciale projectaudits.
  • Jaarlijkse zelfevaluatie van het interne controlesysteem: Het Audit Office coördineert jaarlijks [zelfevaluatie van interne controle] dat wordt uitgevoerd om periodiek de rationaliteit, uitvoering en effectiviteit van alle operationele controle items te evalueren. Door middel van evaluatierapporten van het Internal Audit Office [zelfevaluatie van de interne controle] wordt het geëvalueerde resultaat voorgelegd aan de RvB en het topmanagement.
  • Audit dochterondernemingen: Overeenkomstig het jaarlijkse auditprogramma of op verzoek van de RvB voert het auditbureau periodiek of onregelmatig audits uit om de verwezenlijking van de bedrijfsdoelstelling, de betrouwbaarheid van de financiële verslaglegging en de toereikendheid van het interne controlesysteem te evalueren en te waarborgen. Het Audit Office helpt het bedrijf redelijke zekerheid te verkrijgen over de verbetering van de prestaties van de dochteronderneming, de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving en de effectiviteit en efficiëntie van de activiteiten.
  • Consulting service: Het Audit Office biedt advies over de verbetering van de operationele doeltreffendheid en een consulting service voor het interne controlesysteem om de doeltreffendheid en de efficiëntie van de bedrijfsvoering te verbeteren.


  • Voor bovengenoemde taken dient het Internal Audit Office rapportages en werkdocumenten in, inclusief een evaluatie van de interne controlesystemen en de bedrijfsvoering. Om de kenmerken van de huidige regelgeving en controleprocedures, de implementatie van de interne controle en de rationaliteit van de voordelen voor het management en operationele eenheden vast te stellen, dient het Audit Office op adequate wijze verbetervoorstellen te verstrekken.

    De auditors dienen afstandelijke onafhankelijkheid, een objectieve, rechtvaardige stellingname en een waarheidsvindende geest na te leven en een bescheiden, eerlijke, toegewijde, flexibele en moedige houding aan te nemen bij het uitvoeren van hun taken. De auditors dienen erop toe te zien dat het interne controlesysteem voortdurend effectief wordt geïmplementeerd en helpen het management bij het nakomen van zijn verplichtingen.