Terms of Use Notice / Privacy Policy

  Kennisgeving Gebruiksvoorwaarden

  ALLE PRODUCTEN EN DIENSTEN ("DIENST") ZOALS AANGEBODEN DOOR ASUSTEK COMPUTER INC. ("ASUS") ZIJN ONDERHEVIG AAN DEZE KENNISGEVING GEBRUIKSVOORWAARDEN ("KENNISGEVING"). DE DIENST OMVAT, MAAR IS NIET BEPERKT TOT ENIGERLEI PRODUCT, WEBSITE, WEBSITE-EVENEMENT (ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD), SOFTWARE, APPLICATIE EN INFORMATIE VERSTREKT ONDER HET ASUS-MERK OF ENIG ANDER MERK DAT EIGENDOM IS VAN ASUS. U ERKENT UITDRUKKELIJK DAT U DEZE KENNISGEVING EN DE HIERAAN VERBONDEN RECHTEN, VERPLICHTINGEN, VOORWAARDEN EN BEPALINGEN HEBT GELEZEN EN BEGREPEN. INDIEN U MINDERJARIG BENT, KUNT U PAS LID WORDEN VAN OF TOEGANG KRIJGEN TOT DE DIENSTEN NADAT UW OUDERS (OF VOOGD) DE RECHTEN, VERPLICHTINGEN, VOORWAARDEN EN BEPALINGEN IN DEZE KENNISGEVING HEBBEN GELEZEN EN BEGREPEN. DOOR VERDER TE GAAN MET HET INSTALLEREN, KOPIËREN, SURFEN, DOWNLOADEN, TOEGANG VERKRIJGEN, AANKOPEN, BEZOEKEN EN/OF ANDER GEBRUIK VAN DE DIENST, VERKLAREN U OF UW OUDERS (OF VOOGD) ZICH UITDRUKKELIJK GEBONDEN AAN DEZE KENNISGEVING, INCLUSIEF BIJGEWERKTE VERSIES, EN AAN ALLE HIEROP VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTEN EN VOORSCHRIFTEN.

  Acceptatie
  1.1
  U accepteert dat deze DIENST alleen zal werken op de aangegeven hardware- en softwareplatformen. U accepteert dat het UW verantwoordelijkheid is om te beschikken over de juiste software, hardware en internetaansluiting om de dan geldende versie van de DIENST te gebruiken. ASUS kan, naar eigen goeddunken, op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving de DIENST aanpassen, of een via deze DIENST georganiseerd evenement ("Website Evenement") of enigerlei via deze DIENST aangeboden dienst beëindigen. Ook behoudt ASUS zich alle rechten voor om de ondersteuning van enigerlei hardware-of softwareplatform op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te staken.
  1.2
  U accepteert dat sommige inhoud van de DIENST wordt verstrekt door externe partijen, en U erkent tevens dat deze DIENST de toegang tot diensten of websites van externe partijen mogelijk kan maken. U gaat ermee akkoord naar UW eigen goeddunken gebruik te maken van dergelijke diensten of websites en deze te bezoeken, en dat een dergelijk gebruik is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen tussen U en deze externe partijen. Dit is met inbegrip van maar niet beperkt tot de prijs van de koopwaar, het orderbevestigingssysteem, het maximale orderbedrag, de productlevering en de betalingsvoorwaarden. U erkent en aanvaardt tevens dat ASUS noch verantwoordelijk zal zijn voor de overeenkomst tussen U en dergelijke externe partijen, noch voor enigerlei content die door dergelijke externe partijen wordt aangeboden.
  1.3
  U accepteert dat alle software die U hebt gedownload of verkregen via de DIENST zal worden gebruikt in overeenstemming met de verstrekte of daarin opgenomen End User License Agreement ("EULA").
  1.4
  U accepteer dat niets in deze KENNISGEVING U het recht verschaft om een ​​van ASUS' handelsmerken, servicemerken, product- of servicenamen, slogans, logo's of afbeeldingen te gebruiken, tenzij schriftelijk anders door U overeengekomen met ASUS.
  1.5
  U accepteert dat deze KENNISGEVING kan verwijzen naar andere door ASUS verstrekte richtlijnen, kennisgevingen, overeenkomsten of andere voorwaarden en bepalingen omtrent het Website Evenement, of naar enigerlei informatie zoals aanwezig in de DIENST, en dat dergelijke verwijzingen een integraal onderdeel uitmaken van deze KENNISGEVING.
  1.6
  U accepteert dat ASUS te allen tijde het recht voorbehoudt om deze KENNISGEVING aan te passen, en dat al dergelijke wijzigingen van kracht worden bij plaatsing op de DIENST. Met UW voortdurend gebruik van de DIENST na een dergelijke wijziging wordt U geacht akkoord te zijn gegaan met en gebonden te zijn aan de gewijzigde KENNISGEVING. Het is daarom van belang dat U deze DIENST regelmatig leest en bezoekt om ervoor te zorgen dat U volledig op de hoogte bent van de betreffende KENNISGEVING. Als U niet akkoord gaat met het gebonden zijn aan deze KENNISGEVING en het houden aan alle van toepassing zijnde rechten, dient U onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de DIENST.
  1.7
  U gaat ermee akkoord dat het elektronische formaat de enige manier is waarop deze DIENST of KENNISGEVING wordt overgebracht.
  1.8
  U erkent dat, met het oog op bescherming van UW privileges, U zich dient te houden aan de internettoepassing-gebruiken. U gaat ermee akkoord dat de volgende acties ten strengste verboden zijn:
  1.8.1
  Elke poging om enigerlei systeem of bron op het internet te verstoren, binnen te dringen of te vernietigen.
  1.8.2
  Het verzenden van materialen die bedreigend, obsceen of pornografisch zijn, of de openbare orde en gebruiken aantasten.
  1.8.3
  Het verspreiden van een computervirus via het netwerk van de DIENST.
  1.8.4
  Het gebruik van enigerlei data mining, robots of soortgelijke vormen van gegevensverzameling en/of extractiehulpmiddelen. In het geval dat U de bovengenoemde software of hulpmiddelen gebruikt, zult u worden uitgesloten van deelname aan het Website Evenement.


  Intellectueel Eigendomsrecht
  2.1
  U erkent dat U als enige verantwoordelijk bent voor het uploaden, verzenden, invoeren of aanbieden van informatie aan deze DIENST, en dat geen van deze informatie de mening weergeeft van ASUS. Voor alle duidelijkheid: informatie omvat zonder beperking informatie, gegevens, teksten, software, muziek, geluid, foto's, afbeeldingen, video, berichten of andere materialen ("Informatie").
  2.2
  Door het uploaden, verzenden, invoeren of aanbieden van de Informatie op deze DIENST verschaft U ASUS, diens dochterondernemingen en vestigingen het wereldwijde, niet-exclusieve, niet-herroepbare, royaltyvrije, overdraagbare, in sublicentie te geven recht op promotie en distributie van een deel van of alle informatie in alle mediaformaten en op alle manieren, met inbegrip van maar niet beperkt tot het wijzigen, reproduceren, openbaar uitzenden, overdragen, aanpassen, distribueren, publiceren, openbaar maken of op andere wijze gebruik maken van de Informatie.
  2.3
  Als U niet over de nodige autorisatie beschikt voor het bovengenoemde recht, verzoeken wij u geen Informatie te uploaden, verzenden, toe te voegen of aan te bieden op deze DIENST.
  2.4
  Als U wordt beschuldigd van vermeende inbreuk op enigerlei externe IPR bij drie of meer gelegenheden, behoudt ASUS zich het recht voor om UW toegang tot de DIENST te beëindigen en/of te beperken.
  2.5
  Alle aanspraken en intellectuele eigendomsrechten in en van alle externe content die niet zijn opgenomen in de DIENST, of kunnen worden benaderd via gebruik van de DIENST, zijn het eigendom van de respectieve eigenaren van de inhoud en kunnen beschermd zijn door van toepassing zijnde wetten en verdragen op het gebied van intellectuele eigendomsrechten.
  2.6
  Als U zich bewust bent van enigerlei huidige of toekomstige inbreuk op enigerlei inhoud van de DIENST, of als een kennisgeving van een overtreding is vereist in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, stuur de kennisgeving dan naar ASUS' Legal Compliance Department, met de contactgegevens zoals vermeld in deze kennisgeving. ASUS zal vervolgens de desbetreffende procedure in gang zetten in overeenstemming met de geldende wetgeving.
  2.7
  Na ontvangst van een melding van inbreuk van een auteursrechthebbende of zijn agent, zal ASUS UW toegang hiertoe verwijderen of uitschakelen, of andere acties ondernemen tegen de vermeende inbreuk op content of diensten, in overeenstemming met de geldende wetgeving. Als U van mening bent dat geen inbreuk is gemaakt op dergelijke content of diensten, kunt U een tegengestelde kennisgeving indienen bij ASUS' Legal Compliance Department, met de contactgegevens zoals vermeld in deze kennisgeving. ASUS zal vervolgens de desbetreffende procedure in gang zetten in overeenstemming met de geldende wetgeving.


  Registratie
  Om van alle op deze DIENST aangeboden diensten gebruik te kunnen maken, erkent en accepteert u het volgende:
  3.1
  U bent verplicht om juiste, accurate, actuele en volledige informatie over UZELF te verstrekken als daarom wordt gevraagd en verzocht door een registratieproces voor een ASUS Account. U kunt via deze DIENST op elk gewenst moment toegang krijgen tot UW persoonlijke informatie en deze corrigeren.
  3.2
  U kunt UW registratiegegevens inkijken en wijzigen door in te loggen en UW accountinstellingen te bewerken op de DIENST. Voor de veiligheid van UW account, wordt U gevraagd in te loggen met UW login ID en wachtwoord. U bent als enige en volledig verantwoordelijk voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid van UW wachtwoord en gebruikersnaam en voor alle activiteiten die plaatsvinden via UW account.
  3.3
  Als ASUS ontdekt dat het account/wachtwoord van de ASUS Account voor verkeerde doeleinden wordt gebruikt, kan ASUS het wachtwoord van betreffende ASUS Account, de account (of een deel daarvan) of het gebruik van deze DIENST onmiddellijk opschorten of beëindigen, en alle informatie met betrekking tot de betreffende ASUS Account van deze DIENST verwijderen.
  3.4
  U dient zich te gedragen in overeenstemming met deze KENNISGEVING en U mag niet strijdig handelen met toepasselijke wet- en regelgeving. ASUS behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik tijdens of na een Website Evenement de geldigheid van UW lidmaatschap te verifiëren, en behoudt zich het recht om U zonder voorafgaande kennisgeving te diskwalificeren (zelfs als Winnaar) van een Website Evenement, inclusief UW kwalificatie voor een prijs, bij elk wangedrag vanwege het (vermoeden van) valsspelen tijdens het Website Evenement. Het niet afdwingen van deze rechten door ASUS betekent niet dat afstand wordt gedaan van deze rechten.


  Privacybeleid

  Uit respect voor persoonlijke gegevens hecht ASUS waarde aan het beschermen en respecteren van UW privacy via het ASUS Privacybeleid.

  Licentie en Beperking
  5.1
  Onder de voorwaarden van deze KENNISGEVING verleent ASUS U hierbij een beperkte, persoonlijke, niet-commerciële, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare, gratis licentie voor toegang tot of het gebruik van de DIENST en diensten. Met uitzondering van uitdrukkelijk hierin toegekende rechten, erkent U dat alle andere rechten bij ASUS blijven. Enige en alle rechten, inclusief maar niet beperkt tot die in de DIENST, zijn en blijven het exclusieve eigendom van ASUS en/of haar licentiegevers. Niets in deze KENNISGEVING heeft de intentie deze rechten over te dragen, of om dergelijke rechten bij U te laten berusten.
  5.2
  Geen verwijdering van Kennisgevingen: U aanvaardt dat U geen kennisgeving of aanduidingen met betrekking tot enigerlei rechten en/of ASUS' rechten en eigendom daarvan zult verwijderen, verhullen, onleesbaar maken of wijzigen, ongeacht of deze kennisgeving of aanduidingen zijn aangebracht op, in of op andere wijze verbonden met enigerlei materialen.


  E-commerce:

  Alle aankopen van door ASUS aangeboden producten en diensten/supportpakketten vallen onder de bepalingen en voorwaarden van de e-commerce winkel; raadpleeg hiervoor ASUS koopovereenkomsten en het relevante beleid.

  Duur en Beëindiging
  7.1
  Als om welke reden deze DIENST niet kan verlopen zoals gepland, met inbegrip van maar niet beperkt tot overmacht, technische storingen, ongeautoriseerde interventie, fraude of enige andere oorzaak buiten de controle van ASUS, die de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of het goede verloop van deze DIENST corrumpeert of beïnvloedt, behoudt ASUS zich het recht voor de DIENST naar eigen goeddunken te annuleren, beëindigen, wijzigen of op te schorten, onder voorbehoud van eventuele schriftelijke aanwijzingen van een relevante overheidsinstantie.
  7.1
  DEZE KENNISGEVING blijft van kracht totdat zij door U of ASUS wordt beëindigd. UW recht om de DIENST te gebruiken wordt automatisch en zonder kennisgeving beëindigd als U zich niet houdt aan de bepalingen en voorwaarden vermeld in deze KENNISGEVING. In dit kader draagt ASUS geen verantwoordelijkheid jegens U. Bij beëindiging van deze KENNISGEVING zult u onmiddellijk alle gebruik van deze DIENST en kopieën daarvan geheel of gedeeltelijk staken.


  Afwijzing van Garantie en Beperking van Aansprakelijkheid
  8.1
  ASUS zorgt ervoor dat het in de DIENST gebruikte computersysteem werkt volgens de naar redelijkheid verwachte veiligheidsnorm.
  8.2
  U ERKENT DAT DE DIENST WORDT AANGEBODEN "ZOALS ZE IS". HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT EN DE PRESTATIES VAN DEZE DIENST BERUST BIJ U, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE SAMENHANGENDE KOSTEN VAN ALLE BENODIGDE ONDERHOUD EN REPARATIES. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET GEEFT ASUS GEEN ENKELE GARANTIE, DIRECT OF INDIRECT, MET BETREKKING TOT DEZE DIENST OF ENIGE ANDERE INFORMATIE OF DOCUMENTATIE DIE ONDER DEZE KENNISGEVING OF DEZE DIENST VALT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF TEGEN INBREUK, OF ENIGE GARANTIE ALS GEVOLG VAN GEBRUIK OF ALS GEVOLG VAN DE PRESTATIES. ASUS GEEFT OOK GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DEZE DIENST OF MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ENIGE INFORMATIE VERKREGEN MIDDELS DEZE DIENST. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR BEPAALDE SCHADE NIET TOE. DERHALVE ZIJN SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP UW SITUATIE.
  8.3
  HET VOLLEDIGE RISICO VAN HET GEBRUIK EN/OF DE PRESTATIES VAN DEZE DIENST BLIJFT BIJ U GEHANDHAAFD. IN GEEN GEVAL ZULLEN ASUS, HAAR LICENTIEGEVERS OF ENIGE VAN HUN RESPECTIEVELIJKE BESTUURDERS, MANAGEMENT, WERKNEMERS, AGENTEN OF PARTNERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INCIDENTELE, DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE, STRAFRECHTELIJKE OF ANDERE SCHADE (INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING SCHADE VAN VERLIES VAN WINST, ONDERBREKING, GEGEVENSVERLIES OF ANDER GELDELIJK VERLIES) ALS GEVOLG VAN OF SAMENHANGEND MET DEZE KENNISGEVING OF HET GEBRUIK VAN OF NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE DIENST OF EEN DEEL DAARVAN, ZELFS ALS ASUS OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR BEPAALDE SCHADE NIET TOE. DERHALVE ZIJN SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP UW SITUATIE.
  8.4
  ASUS is niet aansprakelijk voor enigerlei door de internetgebruiker veroorzaakte onjuiste of onnauwkeurige informatie, noch voor de apparatuur of programma's die samenhangen met of worden gebruikt in deze DIENST, of voor eventuele technische storingen, of een combinatie daarvan die zich kan voordoen in de loop van het beheer van deze DIENST, met inbegrip van elke weglating, onderbreking, schrapping, tekort, vertraging in werking of uitzending, communicatielijn of telefoon, mobiel of satelliet netwerkstoring, technische problemen of verkeerscongestie op het internet of de DIENST, softwaredefecten, diefstal of vernietiging of ongeautoriseerde toegang tot of wijziging van inschrijvingen en voor enig letsel of schade aan UW computer die verband houden met of het gevolg zijn van deelname aan of het downloaden van enigerlei materialen van deze DIENST.
  8.5
  In het geval dat een prijs wordt toegekend tijdens een Website Evenement, gaat U akkoord met het volgende:
  8.5.1
  ASUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele fiscale gevolgen die kunnen voortvloeien uit UW aanvaarding van de prijs. U dient hiertoe onafhankelijk financieel advies in te winnen.
  8.5.2
  Het is niet toegestaan een prijs, geheel of gedeeltelijk, over te dragen of om te ruilen of, tenzij anders aangegeven, om te wisselen voor geld.
  8.5.3
  In het geval dat een prijs niet beschikbaar is, ondanks redelijke inspanningen van ASUS om de prijs in bezit te krijgen, behoudt ASUS zich het recht voor om deze te vervangen voor een ​​prijs met een gelijke winkelwaarde, onder voorbehoud van eventuele schriftelijke aanwijzingen van een relevante overheidsinstantie.
  8.5.4
  ASUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele latere variatie in de waarde van de prijs.
  8.5.5
  In het geval dat een prijswinnaar de prijs niet binnen een bepaalde tijd claimt, zoals aangegeven bij het Website Evenement, wordt hij/zij geacht afstand te hebben gedaan van het recht op de ​​prijs en heeft ASUS, naar eigen goeddunken, het recht om een methode te bepalen om een vervangende prijswinnaar aan te wijzen.


  Vrijwaring

  U gaat ermee akkoord ASUS en haar gelieerde ondernemingen, dienstverleners, syndicators, distributeurs, licentiegevers, functionarissen, directeuren en medewerkers te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en niet aansprakelijk te achten voor alle verliezen, schade, aansprakelijkheden en kosten die voortvloeien uit elke claim of eis (inclusief redelijke honoraria voor advocaten en gerechtelijke kosten), als gevolg van of in verband met UW overtreding van deze Kennisgeving of enige toepasselijke wet- of regelgeving, of enig recht van derden.

  Voor nadere informatie over deze KENNISGEVING en de betreffende richtlijnen kunt u contact opnemen met ASUS' Legal Compliance Department, per aangetekende post, fax, e-mail of telefoon via:

  ASUSTeK Computer Inc.
  Vertegenwoordiger van het bedrijf: Mr. Jonney Shih
  Legal Affairs Center
  Legal Compliance Department
  Adres: 15, Li-Te Rd., Taipei 112, Taiwan
  E-mail: LegalCompliance@asus.com
  Telefoon: (886) 2 2894 3447
  Fax: (886) 2 2890 7674
  Bijgewerkt op 4 maart 2015 door ASUS Legal Affairs Center