Bộ chuyển đổi khóa

Công cụ này giúp bạn chuyển đổi mã bản quyền ASUS Control Center Express sang mã bản quyền ASUS Control Center CSM.
* Xin lưu ý, bạn sẽ không thể hoàn tác sau khi chuyển đổi.

Mã bản quyền ACC Express

Mã bản quyền ACC CSM

Trạng thái