CZęSTO ZADAWANE PYTANIA

Q : Czy mogę wziąć udział w konkursie ASUS ProArtist Awards?
A :

Niezależnie od tego, czy jesteś twórcą amatorem czy kreatywnym zawodowcem i ile masz lat, możesz wziąć udział w konkursie bez jakichkolwiek opłat. Jeśli jednak nie jesteś pełnoletni(a) w świetle przepisów swojego kraju, konieczne będzie dostarczenie firmie ASUS dokumentu potwierdzającego tożsamość opiekuna prawnego, zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie Awards, a także innych dokumentów potrzebnych do weryfikacji w razie wygrania nagrody. Wystarczy, że zalogujesz się jako członek ASUS i prześlesz swoją pracę!

Q : Ilu zgłoszeń mogę dokonać w danej kategorii? Czy mogę przesłać zgłoszenia z więcej niż jednej kategorii?
A :

Każda osoba może użyć jednego konta do przesłania jednego unikatowego dzieła w dowolnej kategorii, ale można zgłosić różne dzieła w kilku kategoriach.

Q : Jakiego rodzaju prace są dopuszczalne?
A :

Należy zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi zgłoszeń dla każdej kategorii. Prace konkursowe muszą być oryginalne, powiązane z tematem wydarzenia i utworzone nie wcześniej niż rok przed dniem zgłoszenia ich do konkursu ASUS ProArtist Awards. Prace, które zostały opublikowane w dowolnej platformie innej firmy w celach zarobkowych, a także jakiekolwiek prace klientów nie zostaną zakwalifikowane do konkursu. Przed odebraniem nagrody należy okazać dowód oryginalności w postaci oryginalnego pliku źródłowego z oprogramowania lub zarejestrowanego procesu pracy.

Q : Czy muszę wykonać pracę konkursową na laptopie ASUS?
A :

Firma ASUS zapewnia doskonałe narzędzia sprzyjające przekraczaniu granic kreatywności i spoglądaniu w niezwykłą przyszłość, ale nie są one obowiązkowe — można użyć dowolnych narzędzi!

Q : W jakim terminie należy dokonać zgłoszeń?
A :

Termin przesyłania zgłoszeń do konkursu ASUS ProArtist Awards upływa 15 lipca 2023 r. o godzinie 23:59 CST.

Q : Jakie informacje należy zawrzeć w zgłoszeniu?
A :

Oprócz przesłania pracy na karcie zgłoszenia należy także podać jej tytuł, krótki opis (maks. 100 słów) oraz swoje nazwisko.

Q : Kiedy i w jaki sposób ogłoszone zostaną wyniki?
A :

Firma ASUS ogłosi zwycięzców 5 sierpnia w oficjalnej witrynie firmy ASUS i na swoich kontach społecznościowych. Po ogłoszeniu firma ASUS skontaktuje się ze zwycięzcami w ciągu kilki dni roboczych za pomocą zarejestrowanych adresów e-mail.

Q : Czy w celu zakwalifikowania się do konkursu konieczne jest uwzględnienie w pracy koloru Pantone®?
A :

Nie. Praca zostanie zakwalifikowana do konkursu również bez koloru Pantone®, ale zachęcamy do jego włączenia i zbadania możliwości, jakie niesie ze sobą ta nowa barwa.

Q : Czy jest możliwe zdobycie pierwszego/drugiego miejsca i nagrody specjalnej Pantone® jednocześnie?
A :

Tak. Można zdobyć pierwsze/drugie miejsce i nagrodę specjalną Pantone® jednocześnie, jeśli zgłoszona praca okaże się wybitna zarówno w wybranej kategorii, jak i pod kątem harmonii kolorów Pantone®.

Q : Czy firma ASUS ma jakieś prawa do wykorzystywania przesłanych prac?
A :

Wszyscy uczestnicy muszą wyrazić zgodę na to, że prace przesłane do konkursu mogą być wykorzystywane w ramach konkursu ASUS ProArtist Awards, ale wyłącznie w celu jego promocji. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z warunkami.

Q : Czy podczas tworzenia prac konkursowych można korzystać z platform ze sztuką generowaną przez AI?
A :

Ze względu na wątpliwości odnośnie praw autorskich do sztuki generowanej przez AI (DALL-E, Stable Diffusion itp.) wykorzystanie jakiegokolwiek rodzaju sztuki generowanej przez AI jest niedozwolone. Planujemy jednak dodanie w przyszłości kategorii Sztuka AI, jak tylko kwestia praw autorskich zostanie dookreślona i objaśniona.

Q : Czy można dokonać zgłoszenia jako zespół? Czy w przypadku zgłoszenia dokonanego jako zespół należy podać jedno nazwisko czy kilka?
A :

Tak, można dokonać zgłoszenia jako zespół pod jednym wybranym nazwiskiem. W imieniu zespołu można przesłać tylko jedną pracę konkursową. Obowiązuje tylko jedna reguła mówiąca, że podwójne zgłoszenia od jednego uczestnika są niedozwolone.

Q : Czy w przypadku dowolnego wykorzystanego w pracy konkursowej obrazu, materiału dźwiękowego czy efektu dźwiękowego innego podmiotu konieczne jest zażądanie przeniesienia praw autorskich lub przedstawienie dowodu uzyskanej licencji? Czy można korzystać z zasobów wolnych od tantiem?
A :

Można korzystać z zasobów wolnych od tantiem pod warunkiem wskazania ich źródła. Ze względu na ochronę praw autorskich wszystkich dzieł podczas przyznawania nagród starannie sprawdzimy, czy dowolny obraz, materiał filmowy, dźwięk lub efekt dźwiękowy wykorzystany w pracy konkursowej został nabyty legalnie i czy zapłacone zostały należności licencyjne. Nieprzedstawienie wymaganego dowodu może wiązać się z utratą możliwości wygrania nagrody.

Q : Co mam zrobić, jeśli wśród powyższych nie ma mojego pytania?
A :

Zapoznaj się z warunkami i zasadami uczestnictwa. Jeśli po przeczytaniu instrukcji nadal nie będzie można rozwiązać problemu, skontaktuj się z nami, pisząc na adres ASUSProArtistAwards@asus.com

* Obowiązują warunki i zasady uczestnictwa. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy przeczytać pełny tekst opublikowany na stronie z warunkami.