Odpovědnost a organizace Oddělení vnitřního auditu:

Povinnosti:
Oddělení interního auditu pomáhá představenstvu a vrcholovému managementu nezávisle, objektivně posuzovat úplnost, platnost a implementace vnitřního kontrolního systému skupiny ASUS.
Oddělení interního auditu řádně předkládá návrhy na zlepšení, aby interní kontrolní systém mohl probíhat průběžně a neustále. V souladu se stanovami představenstva a vrcholového vedení Oddělení pro vnitřní audit provádí příslušné šetření, hodnocení nebo konzultace na pomoc představenstvu a vrcholovému managementu při plnění povinností.

Organizace:
Oddělení interního auditu je podřízený představenstvu a jmenuje manažera auditu (Chief audit executive, CAE) pro řízení interního auditu společnosti a dohledu nad auditním oddělením. Jmenování a odvolání CAE musí být schváleno představenstvem.
Stanovuje odpovídající počet auditorů na plný úvazek k provádění pravidelných i nepravidelných auditů a speciálních projektů skupiny ASUS.

    Oddělení interního auditu poskytuje ASUS Group následující služby:

  • Roční audit ústředí: Interní auditoři sestavují výroční návrhy auditu v souladu s hodnocením rizika a příslušných předpisů. Návrhy auditu musí být před svým zavedením schváleny představenstvem. Roční audit zahrnuje mimo jiné provozní audit a kontrolu dodržování zákonů a předpisů.
  • Speciální projektový audit: V souladu s představenstvem a top managementem a žádostí o provedení nepravidelného speciálního projektového auditu.
  • Každoroční sebehodnocení systému vnitřní kontroly: Kontrolní oddělení každoročně koordinuje sebehodnocení vnitřního kontrolního systému, ve kterém pravidelně hodnotí racionálnost, provedení a efektivitu všech kontrolních položek. Prostřednictvím revizí vnitřního kontrolního oddělení (sebehodnocení vnitřních kontrol) je hodnocený výsledek předkládán představenstvu a vrcholovému managementu.
  • Doplňkový audit: V souladu s ročním plánem auditu nebo požadavkem představenstva provádí Oddělení interního auditu periodický nebo nepravidelný audit za účelem hodnocení a zajištění dosažení podnikatelského cíle, spolehlivosti finančního výkaznictví a přiměřenosti systému vnitřní kontroly. Oddělení interního auditu napomáhá Společnosti s rozumným zajištěním v oblasti zvyšování výkonnosti dceřiných společností, dodržování platných zákonů a předpisů a účinnosti a efektivnosti operací.
  • Poradenská služba: Auditorská služba poskytuje poradenství v oblasti zvyšování efektivity provozu a poradenství v oblasti systému vnitřní kontroly s cílem zvýšit účinnost a efektivitu obchodních operací


  • Pro výše uvedené povinnosti předkládá Oddělení interního auditu zprávy a pracovní dokumenty včetně hodnocení systémů vnitřní kontroly a obchodní činnosti. Za účelem stanovení vlastností stávajících předpisů a kontrolních postupů, provádění vnitřní kontroly a racionality zvýhodnění řídících a provozních útvarů musí Oddělení interního auditu adekvátně poskytovat návrhy na zlepšení.

    Auditoři musí zachovávat nezávislost a odstup, objektivní spravedlivý postoj, snahu najít pravdu a umírněný, čestný, snaživý, agilní, statečný postoj k výkonu svých povinností. Auditoři zajistí, aby byl systém vnitřní kontroly prováděn nepřetržitě účinně, a pomáhal vedení při plnění povinností.