Právní informace / Zásady ochrany osobních údajů

  Podmínky použití

  VŠECHNY PRODUKTY A SLUŽBY („SLUŽBY“) POSKYTOVANÉ SPOLEČNOSTÍ ASUSTEK COMPUTER INC. („ASUS“) SE ŘÍDÍ TĚMITO PODMÍNKAMI („PODMÍNKY“). SLUŽBOU SE MIMO JINÉ MYSLÍ JAKÝKOLI PRODUKT, WEBOVÁ STRÁNKA, WEBOVÁ AKCE (JAK JE DEFINOVÁNA DÁLE), SOFTWARE, APLIKACE A INFORMACE POSKYTOVANÉ POD ZNAČKOU ASUS NEBO JAKOUKOLI JINOU ZNAČKOU VE VLASTNICTVÍ SPOLEČNOSTI ASUS. POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO SLUŽEB VÝSLOVNĚ POTVRZUJETE, ŽE JSTE SE SEZNÁMILI S TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽITÍ A ŽE ROZUMÍTE SVÝM PRÁVŮM A POVINNOSTEM, KTERÉ Z TĚCHTO PODMÍNEK VYPLÝVAJÍ. JSTE-LI NEZLETILÍ, MUSÍTE SE REGISTROVAT JAKO ČLEN NEBO VYUŽÍVAT TĚCHTO SLUŽEB AŽ POTÉ, CO SE VÁŠ RODIČ (NEBO OPATROVNÍK) SEZNÁMÍ S PRÁVY A POVINNOSTMI PLYNOUCÍMI Z PODMÍNEK V TOMTO DOKUMENTU A POROZUMÍ JIM. POKUD BUDETE INSTALOVAT, KOPÍROVAT, PROCHÁZET, STAHOVAT, NAVŠTĚVOVAT, PROVÁDĚT NÁKUPY NEBO BUDETE JINAK POUŽÍVAT TYTO SLUŽBY, VYJADŘUJE TÍM VÁŠ RODIČ (NEBO OPATROVNÍK) VÝSLOVNÝ SOUHLAS S PODMÍNKAMI V TOMTO DOKUMENTU, VČETNĚ JEHO AKTUALIZOVANÝCH VERZÍ, A VŠEMI PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY A NAŘÍZENÍMI.

  Přijetí odpovědnosti
  1.1
  Berete na vědomí, že tyto SLUŽBY budou využívány pouze na určených hardwarových a softwarových platformách. Berete na vědomí, že je VAŠÍ odpovědností mít příslušný software, hardware a internetové připojení nezbytné k používání aktuálně platné verze těchto SLUŽEB. Společnost ASUS může kdykoli bez upozornění dle vlastního uvážení SLUŽBY upravit, ukončit jakékoli akce pořádané prostřednictvím těchto SLUŽEB (dále jen „Webové akce“) nebo zastavit jakékoli služby prováděné prostřednictvím těchto SLUŽEB. Společnost ASUS si rovněž vyhrazuje právo kdykoli a bez upozornění ukončit podporu jakýchkoli hardwarových či softwarových platforem.
  1.2
  Berete na vědomí, že některý obsah těchto SLUŽEB může pocházet od subjektů třetích stran a rovněž přijímáte, že tyto SLUŽBY mohou odkazovat na webové stránky či služby třetích stran. Berete na vědomí, že tyto služby či webové stránky navštěvujete dle SVÉHO uvážení a daná návštěva se řídí podmínkami mezi VÁMI a příslušnou třetí stranou, mimo jiné včetně jakýchkoli cen zboží, systému potvrzení objednávek, maximálního množství objednávek, doručení produktů a platebních zásad. Berete na vědomí a souhlasíte, že společnost ASUS v žádném případě neodpovídá za dohodu uzavřenou mezi VÁMI a třetí stranou ani za jakýkoli obsah poskytnutý třetí stranou.
  1.3
  Souhlasíte, že jakýkoli software, který si stáhnete nebo opatříte prostřednictvím těchto SLUŽEB, musí být používán v souladu s Licenční smlouvou pro koncového uživatele softwaru („EULA“), která je jeho součástí.
  1.4
  Berete na vědomí, že tyto PODMÍNKY VÁS nijak neopravňují používat kteroukoli ochrannou známku společnosti ASUS, servisní značky, názvy produktů nebo služeb, slogany, loga ani obrázky, pokud k tomu nemáte písemný souhlas společnosti ASUS.
  1.5
  Berete na vědomí, že tyto PODMÍNKY mohou odkazovat na jiné směrnice, ustanovení, dohody či jiné podmínky Webových akcí poskytovaných společností ASUS, nebo na jiné informace obsažené ve SLUŽBÁCH, a tyto odkazy se tak stávají nedílnou součástí těchto PODMÍNEK.
  1.6
  Berete na vědomí, že společnost ASUS si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto PODMÍNKY a že tato změna nabude platnosti okamžikem zveřejnění prostřednictvím SLUŽBY. Budete-li tyto SLUŽBY nadále používat po jakékoli změně PODMÍNEK, bude to považováno za VÁŠ souhlas s takovou změnou PODMÍNEK. Z toho důvodu je důležité pravidelně číst a navštěvovat tyto SLUŽBY, abyste se včas seznámili s případnými změnami PODMÍNEK. Jestliže s těmito PODMÍNKAMI a příslušnými zákonnými ustanoveními nesouhlasíte, musíte tyto SLUŽBY okamžitě přestat používat.
  1.7
  Souhlasíte, že elektronický formát je jediným způsobem prohlášení o úmyslu těchto SLUŽEB či PODMÍNEK.
  1.8
  Berete na vědomí, že tyto PODMÍNKY mohou být odkazovány za účelem ochrany VAŠICH oprávnění, měli byste dodržovat zvyklosti chování na internetu. Souhlasíte, že následující činnosti jsou přísně zakázány:
  1.8.1
  Jakýkoli pokus o narušení, napadení či zničení jakéhokoli systému či zdroje na internetu.
  1.8.2
  Přenos materiálů, které by mohly mít pro veřejnost ohrožující, obscénní, pornografický či závadný charakter.
  1.8.3
  Šíření počítačových virů prostřednictvím sítě těchto SLUŽEB.
  1.8.4
  Používání systémů vyhledávání dat, robotů či podobných nástrojů ke shromažďování a/nebo získávání dat. V případě, že používáte kterýkoli z výše uvedených nástrojů či softwaru, budete diskvalifikováni z účasti ve Webové akci.


  Duševní vlastnictví
  2.1
  Berete na vědomí, že pouze VY jste plně zodpovědní za nahrání, přenos nebo vložení údajů do těchto SLUŽEB a že žádné z těchto údajů nepředstavují názory společnosti ASUS. Pro vyloučení pochybností, mezi takové údaje patří mimo jiné informace, data, text, software, hudba, zvuky, fotografie, grafika, video, zprávy a další materiály (dále jen „Informace“).
  2.2
  Nahráním, přenesením nebo vložením informací do těchto SLUŽEB udělujete společnosti ASUS, jejím pobočkám a přidruženým a dceřiným společnostem právo celosvětově nakládat s těmito informacemi nebo jejich částmi v jakémkoli mediálním formátu a jakýmkoli způsobem, mimo jiné včetně jejich změny, reprodukce, zveřejnění ve vysílání, veřejného přenosu, přepracování, distribuce, publikace, veřejného uvedení nebo jiného způsobu použití, přičemž se vzdáváte jakéhokoli nároku na honorář. Společnost ASUS má rovněž právo poskytnout licenci k využívání tohoto obsahu třetím stranám. Toto právo je nevýhradní, neodvolatelné a přenositelné.
  2.3
  Nemáte-li výše uvedená oprávnění, nenahrávejte, nepřenášejte ani nevkládejte Informace do těchto SLUŽEB.
  2.4
  Pokud budete nejméně třikrát obviněni z domnělého porušování práv duševního vlastnictví třetí strany, vyhrazuje si společnost ASUS právo zrušit a/nebo omezit VÁŠ přístup k těmto SLUŽBÁM.
  2.5
  Všechna vlastnická práva a práva duševního vlastnictví na jakýkoli obsah třetích stran, který je obsažen v těchto SLUŽBÁCH nebo k němuž lze prostřednictvím těchto SLUŽEB získat přístup, je majetkem příslušných vlastníků a může být chráněn příslušnými smlouvami a zákony týkajícími se duševního vlastnictví.
  2.6
  Máte-li podezření na jakékoli aktuální nebo eventuální porušení podmínek použití nebo jakýkoli závadný obsah těchto SLUŽEB nebo sdělení porušující platné zákony a nařízení, uvědomte prosím právní oddělení společnosti ASUS a uveďte kontaktní informace dle pokynů v těchto PODMÍNKÁCH. Společnost ASUS podnikne příslušné kroky v souladu s platnou legislativou.
  2.7
  Po přijetí oznámení o porušení od vlastníka autorských práv nebo jeho zástupce společnost ASUS závadný obsah odstraní, znemožní přístup k němu nebo přijme jiná nápravná opatření v souvislosti s nevhodným obsahem nebo službou podle platné legislativy. Jste-li přesvědčeni, že daný obsah nebo služba neporušují podmínky, můžete na právním oddělení společnosti ASUS podat odvolání a uvést kontaktní informace dle pokynů v těchto PODMÍNKÁCH. Společnost ASUS podnikne příslušné kroky v souladu s platnou legislativou.


  Registrace
  Chcete-li využívat všechny služby poskytované těmito SLUŽBAMI, berete na vědomí a přijímáte toto:
  3.1
  Jste povinni uvést pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace o SOBĚ, jestliže to bude vyžadovat registrace Účtu ASUS. SVÉ osobní údaje si můžete v těchto SLUŽBÁCH kdykoli prohlédnout nebo je opravit.
  3.2
  SVÉ registrační údaje můžete zobrazit a změnit po přihlášení ke SLUŽBĚ v části nastavení účtu. Vzhledem k zabezpečení VAŠEHO účtu se budete muset přihlásit pomocí SVÉHO ID a hesla. Výhradně VY nesete veškerou odpovědnost za ochranu SVÉHO uživatelského jména a hesla a rovněž za jakékoli aktivity prováděné pod VAŠÍM účtem.
  3.3
  Pokud společnost ASUS zjistí, že uživatelský účet nebo heslo Účtu ASUS byly použity neoprávněně, může společnost ASUS okamžitě pozastavit či ukončit platnost hesla tohoto Účtu ASUS, jeho účtu (nebo kterékoli jeho části) nebo zamezit používání těchto SLUŽEB a odstranit veškeré informace tohoto Účtu ASUS z těchto SLUŽEB.
  3.4
  Musíte dodržovat tyto PODMÍNKY a nesmíte porušovat žádné platné zákony či nařízení. Společnost ASUS si vyhrazuje právo ověřovat platnost VAŠEHO členství kdykoli během Webové akce či po jejím uplynutí a rovněž si vyhrazuje právo VÁS bez upozornění diskvalifikovat (dokonce i jako Vítěze) z jakékoli Webové akce, včetně VAŠICH výherních předpokladů, pokud u VÁS bude zjištěn jakýkoli přestupek či podezření z porušení podmínek Webové akce. Fakt, že společnost ASUS nebude vymáhat některá ze zde uvedených práv, neznamená, že se těchto práv zříká.


  Zásady ochrany osobních údajů

  Společnost ASUS respektuje osobní údaje svých zákazníků, proto je zavázána chránit VAŠE soukromí prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů ASUS.

  Oprávnění a omezení
  5.1
  Na základě těchto PODMÍNEK VÁM společnost ASUS uděluje omezené, osobní, nekomerční, nevýhradní, nepostupitelné, nepřevoditelné a bezplatné oprávnění používat SLUŽBY a její služby. Vyjma práv výslovně uvedených v tomto dokumentu berete na vědomí, že veškerá ostatní práva zůstávají na straně společnosti ASUS. Veškerá práva, mimo jiné včetně těchto SLUŽEB, jsou a zůstanou výlučným majetkem společnosti ASUS a/nebo jejích poskytovatelů licence. Nic v těchto PODMÍNKÁCH nevyjadřuje převod jakýchkoli práv ani VÁM tato práva nepropůjčuje.
  5.2
  Zákaz odstranění nápisů: Souhlasíte, že neodstraníte, nezakryjete, neučiníte nečitelným ani nepozměníte žádný nápis nebo znak jakýchkoli práv a/nebo práv a vlastnictví společnosti ASUS, bez ohledu na to, zda jsou tyto nápisy či znaky připevněny, obsaženy nebo jinak spojeny s dotčenými materiály.


  Elektronické obchodování

  Všechny nákupy produktů a balíčků služeb/podpory poskytovaných společností ASUS se řídí podmínkami elektronického obchodu, viz prodejní smlouvy a příslušné zásady společnosti ASUS.

  Termín a ukončení
  7.1
  Pokud z nějakého důvodu nemohou tyto SLUŽBY fungovat podle plánu, mimo jiné kvůli zásahu vyšší moci, technickým problémům, neoprávněnému zásahu, podvodu či z jiného důvodu mimo kontrolu společnosti ASUS, který naruší či negativně ovlivní administraci, zabezpečení, spravedlnost, integritu či řádné fungování těchto SLUŽEB, vyhrazuje si společnost ASUS právo dle svého uvážení zrušit, ukončit, upravit či pozastavit fungování těchto SLUŽEB v závislosti na písemném nařízení od příslušného vládního orgánu.
  7.1
  Tyto PODMÍNKY platí, dokud je nezrušíte VY nebo společnost ASUS. VAŠE práva používat tyto SLUŽBY budou s okamžitou platností ukončena v případě, že se nebudete řídit PODMÍNKAMI uvedenými v tomto dokumentu. V takovém případě k VÁM nemá společnost ASUS žádné závazky. Po ukončení těchto PODMÍNEK musíte neprodleně přestat používat tyto SLUŽBY a jejich kopie, ať už jako celek nebo jejich části.


  Zřeknutí se záruk a omezení odpovědnosti
  8.1
  Společnost ASUS prohlašuje, že počítačový systém použitý u těchto SLUŽEB vyhovuje očekávaným bezpečnostními opatřením.
  8.2
  BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE TYTO SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“. NESETE VEŠKERÉ RIZIKO SOUVISEJÍCÍ S KVALITOU A ZPŮSOBEM POUŽITÍ TĚCHTO SLUŽEB, MIMO JINÉ VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH NÁKLADŮ NA VEŠKERÝ NUTNÝ SERVIS A OPRAVY. V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM SPOLEČNOST ASUS NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, PŘÍMÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ, SOUVISEJÍCÍ S TĚMITO SLUŽBAMI A JAKÝMIKOLI JINÝMI INFORMACEMI NEBO DOKUMENTACÍ, NA NĚŽ SE TATO USTANOVENÍ PLATNÁ PRO TYTO SLUŽBY VZTAHUJÍ, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO ZÁRUKY, ŽE TYTO INFORMACE NEPORUŠUJÍ JINÁ USTANOVENÍ, ANI JAKÉKOLI ZÁRUKY PLYNOUCÍ Z POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO SLUŽEB NEBO ZPŮSOBU JEJICH POUŽÍVÁNÍ. SPOLEČNOST ASUS NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA NÁSLEDKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO SLUŽEB ANI ZÁRUKY PŘESNOSTI NEBO SPOLEHLIVOSTI JAKÝCHKOLI INFORMACÍ ZÍSKANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO SLUŽEB. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ URČITÝCH ZÁRUK NEBO OMEZENÍ ČI VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA URČITÉ ŠKODY. PROTO SE VÁS NĚKTERÁ Z UVEDENÝCH OMEZENÍ A PROHLÁŠENÍ NEMUSEJÍ TÝKAT.
  8.3
  BERETE NA SEBE VEŠKERÉ RIZIKO VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ A/NEBO ZPŮSOBU POUŽITÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK. SPOLEČNOST ASUS, JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE ANI ŽÁDNÝ Z JEJÍCH ODPOVĚDNÝCH PŘEDSTAVITELŮ, ŘEDITELŮ, ZAMĚSTNANCŮ, ZÁSTUPCŮ NEBO PŘIDRUŽENÝCH ČLENŮ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ABSOLUTNĚ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NÁSLEDNÉ, VEDLEJŠÍ, PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, TRESTNÍ ČI JAKÉKOLI JINÉ ŠKODY (MIMO JINÉ VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU, PŘERUŠENÍ PROVOZU, ZTRÁTY INFORMACÍ NEBO JINÉ FINANČNÍ ZTRÁTY) VYPLÝVAJÍCÍ NEBO SOUVISEJÍCÍ S TÍMTO USTANOVENÍM, DODRŽOVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ DODRŽET PODMÍNKY SLUŽBY NEBO JEJICH ČÁST, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE SPOLEČNOST ASUS NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ URČITÝCH ZÁRUK NEBO OMEZENÍ ČI VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA URČITÉ ŠKODY. PROTO SE VÁS NĚKTERÁ Z UVEDENÝCH OMEZENÍ A PROHLÁŠENÍ NEMUSEJÍ TÝKAT.
  8.4
  Společnost ASUS nenese žádnou odpovědnost za jakékoli nesprávné či nepřesné informace, způsobené internetovým uživatelem, nebo za žádné vybavení či programové vybavení související nebo použité u těchto SLUŽEB, nebo za technické chyby, nebo za kombinaci zmíněného, jež může vzniknout během administrace těchto SLUŽEB, včetně jakéhokoli opomenutí, přerušení, smazání, závady, zpoždění provozu či přenosu, selhání komunikační linky či telefonní, mobilní nebo satelitní sítě, technických problémů či zahlcení provozu na internetu či webových stránkách, selhání systému, krádeže či zničení či neoprávněného přístupu či změn položek a také včetně jakékoli újmy či škody na VAŠEM počítači související či vzniklé na základě účasti nebo v důsledku stahování jakýchkoli materiálů z těchto SLUŽEB.
  8.5
  V případě, že je ve Webové akci poskytována jakákoli cena, berete na vědomí toto:
  8.5.1
  Společnost ASUS nenese žádnou odpovědnost za daňové dopady, které mohou vzniknout z VAŠEHO přijetí ceny. Vyhledání nezávislého finančního poradce je VAŠÍ odpovědností.
  8.5.2
  Cena, jako celek či její část, není přenositelná či vyměnitelná a není-li stanoveno jinak, nelze ji převést na hotovost.
  8.5.3
  Pokud není cena dostupná ani přes veškerou snahu společnosti ASUS o její obstarání, vyhrazuje si společnost ASUS právo nahradit cenu jinou cenou srovnatelné doporučené maloobchodní hodnoty, v závislosti na písemných nařízeních od příslušných vládních orgánů.
  8.5.4
  Společnost ASUS nenese žádnou odpovědnost za jakékoli následné změny hodnoty ceny.
  8.5.5
  Pokud si výherce ceny nepřebere svoji výhru ve lhůtě stanovené ve Webové akci, jeho právo na výhru propadá a společnost ASUS má právo dle svého uvážení zvolit metodu nahrazení vítěze.


  Náhrada škody

  Souhlasíte, že v případě VAŠEHO porušení těchto podmínek nebo jakýchkoli platných zákonů či nařízení nebo porušení práv třetí strany budete hájit práva, odškodníte a budete chránit společnost ASUS, její pobočky, poskytovatele služeb, společníky, distributory, poskytovatele licence, představitele, ředitele a zaměstnance před jakoukoli újmou, ztrátou, škodou, odpovědností či výdaji, které jim vzniknou v důsledku či v souvislosti s VAŠÍM nárokem či požadavkem (včetně přiměřených poplatků za advokáta a soudních výdajů).

  Další informace o těchto PODMÍNKÁCH a příslušných nařízeních vám sdělí právní oddělení společnosti ASUS poštou, e-mailem nebo faxem:

  ASUSTeK Computer Inc.
  Zástupce společnosti: Jonney Shih
  Centrum právních záležitostí
  Právní oddělení
  Adresa: 15, Li-Te Rd., Tchaj-pej 112, Tchaj-wan
  E-mail: LegalCompliance@asus.com
  Telefon: (886) 2 2894 3447
  Fax: (886) 2 2890 7674
  Aktualizováno 4. března 2015 právním oddělením společnosti ASUS