Zasady i warunki

Wybierz swoją najlepszą grę! Zasady i warunki promocji   


Promocja – Wybierz swoją najlepszą grę („Promocja”) jest organizowana przez spółkę ASUSTeK Computer Inc. („ASUS”).  


1. Uregulowania prawne 


Szczegółowe informacje odnośnie do zasad uczestnictwa i odbioru kodu do gry w ramach tej konkretnej promocji, Zasady korzystania z serwisu ASUS oraz Polityka Prywatności ASUS są częścią Zasad i warunków wydarzenia promocyjnego („Zasady i warunki”). Udział w tej promocji jest równoznaczny z akceptacją wyżej wymienionych Zasad i warunków. Spółka ASUS może w każdej chwili zmienić Zasady i warunki lub inne ustalane przez nią reguły. Wszelkie tego typu zmiany obowiązują wszystkich uczestników promocji.  


2. Rozpoczęcie i okres promocji  


2-1. Promocja rozpoczyna się o godzinie 00:01 czasu środkowoeuropejskiego („CET”) dnia 16.05.2022 i kończy się o godzinie 23:59 CET dnia 10.07.2022 („okres promocji”). Produkt(y) objęty(-e) promocją (załącznik: „Produkty objęte promocją”) musi/muszą zostać nabyty(-e) u uprawnionego partnera (załącznik: Uprawnione sklepy i partnerzy) w „okresie promocji” oraz w „krajach objętych promocją”. 

Wszelkie zakupy od dystrybutorów znajdujących się na „obszarze objętym promocją” mogą zostać zgłoszone do udziału w promocji. 


Na fakturze/pokwitowaniu uczestnika musi znajdować się data zakupu oraz ważny adres rozliczeniowy. 


Wszelkie produkty uprawnione do udziału w promocji (załącznik: „produkty objęte promocją”) muszą zostać zakupione w okresie od 16.05.2022 do 10.07.2022 (CET) za pośrednictwem Internetu lub w sklepie na obszarze objętym promocją (załącznik „obszar objęty promocją”). 


Okres realizacji i odbierania kuponu ASUS z kodem do gry rozpoczyna się w dniu 30.05.2022 i kończy się w dniu 24.07 2022 (CET). Okres realizacji udziału w promocji poprzez wykorzystanie tego kuponu z kodem ASUS do odbioru klucza do gry na stronie internetowej https://uk.gamesplanet.com/promo/ASUSMBQ22022 zakończy się w dniu 24.10.2022 o godz. 23:59 (CET).  


Kupony ASUS z kodem do gry będą dostępne do wyczerpania zapasów. 


3. Prawo do wzięcia udziału 


Pracownicy spółki ASUS, pracownicy oddziałów ASUS i/lub partnerzy, czy też firmy i agencje współpracujące, sprzedawcy, dystrybutorzy, a także ich pracownicy/krewni są wykluczeni z udziału w tej promocji. Ponadto klienci korporacyjni/komercyjni również są wykluczeni z udziału w tej promocji. 


Uczestnicy promocji muszą być rezydentami (posiadać stałe zameldowanie) w kraju znajdującym się na „obszarze objętym promocją” i muszą być uznawani za osobę dorosłą według przepisów swojego kraju zameldowania. Udział w promocji jest bezpłatny. 


4. Przedmiot promocji i zasady udziału w promocji 


Uczestnik musi zakupić uprawniony „produkt objęty promocją” na „obszarze objętym promocją” od jednego z uprawnionych partnerów w kraju zameldowania uczestnika. Ponadto musi zgłosić swój udział w promocji w okresie od godz. 00:01 (CET) dnia 30.05.2022 do godz. 23:59 (CET) dnia 24.07.2022 za pośrednictwem formularza internetowego ASUS, dostępnego tutaj: 


https://www.asus.com/events/promotions/pl/pickyourbestgame-pl


Formularz ten musi być wypełniony w całości i prawidłowo, przy podaniu danych osobowych, ważnej faktury od sprzedawcy (od którego nabyto produkt(y) objęty(-e) promocją) oraz numeru seryjnego produktu ASUS. 


Dane osobowe na fakturze (nazwisko, adres) muszą zgadzać się z danymi podanymi podczas zgłaszania uczestnictwa w promocji. Faktury muszą być zgodne z lokalnymi wymogami prawnymi. 


Udział w promocji wymaga zarejestrowania przez użytkownika oficjalnego konta ASUS VIP. Formularz rejestracyjny można znaleźć tutaj: https://account.asus.com/ 


Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu Twojego wniosku o udział, ASUS wyśle Ci e-maila z Twoim kuponem ASUS z kodem do gry w ciągu 20 dni roboczych od momentu potwierdzenia spełnienia warunków promocji. 


Jeśli podany odbiorca e-maila nie odbierze kuponu ASUS z kodem do gry, firma ASUS nie jest zobowiązana do ponownej wysyłki przez e-mail. 


5. Produkty objęte promocją 


Konieczny jest zakup objętego promocją produktu / zestawu produktów zamieszczonego na liście „produktów objętych promocją”. Produkty wypożyczone, leasingowane, próbki oraz produkty używane są wyłączone z udziału w tej promocji. Potwierdzenie dostawy, pokwitowanie lub potwierdzenie zamówienia od platformy handlowej (należy o tym pamiętać podczas kupowania przez Internet) nie stanowią wystarczającego dowodu zakupu. 


Produkty w jakikolwiek sposób naruszające własność intelektualną spółki ASUS lub jej podmiotów zależnych są wykluczone z udziału w tej promocji. 


Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia do udziału w niniejszej promocji maksymalnie dwóch  (2) uprawnionych produktów z RÓŻNYCH linii produktowych w okresie promocji. Zgłoszenie więcej niż 2 produktów może doprowadzić do wygaśnięcia wszelkich uprawnień związanych z promocją. 


Jeśli uczestnik zwróci swój produkt objęty promocją, to zgłoszenie jego udziału w promocji zostanie odrzucone. Środki z już zrealizowanych zgłoszeń zostaną w takim wypadku zwrócone spółce ASUS wraz z dodatkową opłatą manipulacyjną w wysokości 75,00 €. Oprócz tego spółka ASUS podejmie kroki prawne przeciw nieuczciwym działaniom lub próbom oszustwa. 


Uczestnik musi zakupić produkt od sprzedawcy z siedzibą w jego kraju rezydencji/zameldowania.


6. Realizacja zgłoszenia 


Po przesłaniu zgłoszenia uczestnik otrzyma potwierdzenie przez e-mail. Po pomyślnym przebyciu procesu walidacji uczestnik otrzyma kupon ASUS z kodem do gry. Procedura zatwierdzenia może zająć do 20 dni roboczych. 


W wypadku brakującego lub nieprawidłowego dowodu zakupu klient zostanie powiadomiony przez e-mail na adres podany w trakcie internetowego procesu rejestracji. Następnie klient będzie miał siedem (7) dni na wysłanie ważnego dowodu zakupu. Jeśli organizator promocji nie otrzyma wymienionych powyżej dokumentów w ciągu 7 dni, aplikacja uczestnika zostanie odrzucona. W odpowiedzialności użytkownika leży okresowe sprawdzanie wszystkich swoich skrzynek pocztowych, w tym także folderu SPAM, aby zagwarantować prawidłowy odbiór wszystkich wiadomości. 


Jeśli uczestnik nie otrzyma swojego kuponu z kodem w ciągu 90 dni po dokonaniu rejestracji, powinien on skontaktować się z zespołem wsparcia pod adresem: promocje@asus-polska.pl, aby zainicjować procedurę sprawdzenia statusu jego zgłoszenia. 


7. Kwestie dotyczące ceny 


7-1. Kupony ASUS z kodami do gry nie są przeznaczone na sprzedaż, nie mogą być przekazywane stronom trzecim, a wszelkie zachowania oszukańcze lub hackerskie będą uznawane za zrzeczenie się wszelkich praw do otrzymania klucza do gry. Klucz do gry będzie dostępny wyłącznie w dniu wydania. Uczestnik powinien przyjąć do wiadomości, że wszelkie kwestie związane z grą lub Umową licencyjną użytkownika końcowego są rozstrzygane wyłącznie pomiędzy uczestnikiem a firmą Gamesplanet. Aby otrzymać klucz do gry, uczestnik może zrealizować kupon z kodem do gry ASUS za pośrednictwem:  https://uk.gamesplanet.com/promo/ASUSMBQ22022– do godz. 23:59 (CET) dnia 24.10.2022. 


8. Wcześniejsze zakończenie promocji 


Spółka ASUS zachowuje sobie prawo do zakończenia lub przerwania promocji w każdym momencie, po uprzednim odpowiednim zakomunikowaniu tego faktu na 10 dni z wyprzedzeniem, jeśli tylko dojdzie do jakichś nieprawidłowości, zakłóceń, oszustw, ataków wirusowych lub podobnych incydentów, a także jeżeli zagrożone zostaną: zarządzanie, bezpieczeństwo, uczciwość, integralność lub procedury promocji. Nie ma możliwości wnoszenia żadnych roszczeń ani żądań związanych z wcześniejszym zakończeniem promocji. 


9. Ochrona danych osobowych 


Uczestnicy udzielają spółce ASUS zgody na przechowywanie ich danych osobowych, takich jak nazwisko, adres i inne dane wprowadzane za pośrednictwem internetowego formularza ASUS w ramach niniejszej promocji i w zgodzie z Polityką prywatności ASUS: http://www.asus.com/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy

Spółka ASUS z poświęceniem chroni i szanuje prywatność użytkowników. Dokładamy wszelkich starań w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa danych osobowych.  Jeśli użytkownik chce usunąć swoje dane osobowe lub ma jakiekolwiek pytania dotyczące danych pobieranych przez spółkę ASUS, może skontaktować się z nami pod adresem: privacy@asus.com


10. Wyrażenie zgody 


Przesyłając formularz rejestracyjny, użytkownik oświadcza, że niniejsze warunki udziału w promocji są mu znane i zgadza się na nie. Spółka ASUS zastrzega sobie prawo do zmiany lub korekty zasad i warunków w dowolnym momencie. Jeżeli uczestnik nie zgadza się na zmiany wprowadzone w zasadach udziału w promocji, ma możliwość odwołania swojego zgłoszenia, wysyłając e-mail na adres: promocje@asus-polska.pl. Odwoływanie się do sądu nie jest dozwolone. 


Wysuwanie wobec spółki ASUS i jej pracowników lub zastępujących ją przedstawicieli jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych związanych z promocją, z dowolnej przyczyny prawnej, jest ograniczone do przypadków umyślnych lub rażących zaniedbań w zakresie dozwolonym przez prawo. Zasady i warunki oraz sam udział w promocji podlegają obowiązującym przepisom lokalnym. Miejscem jurysdykcji jest Amsterdam w Holandii.  


Załącznik: 


Produkty objęte promocją i zgłoszenie udziału w promocji: 


I) Kraje objęte promocją 

Germany

Switzerland

France

Sweden

Finland

Norway

Denmark

Netherland

Belgium

Turkey

Italy

Greece

Spain

Portugal

Poland

Czech

Slovak

Romania

Bulgaria

Serbia

Slovenia

Croatia

Macedonia

Israel


II) Produkty objęte promocją 

ROG MAXIMUS Z690 EXTREME GLACIAL

ROG MAXIMUS Z690 EXTREME

ROG MAXIMUS Z690 FORMULA

ROG MAXIMUS Z690 APEX

ROG MAXIMUS Z690 HERO

ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI

ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI

ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI

ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4

ROG STRIX Z690-I GAMING WIFI

ROG STRIX Z690-G GAMING WIFI

TUF GAMING Z690-PLUS WIFI

TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4

TUF GAMING Z690-PLUS

TUF GAMING Z690-PLUS D4

ROG MAXIMUS XIII EXTREME

ROG MAXIMUS XIII APEX

ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI

ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI

ROG STRIX Z590-I GAMING WIFI

TUF GAMING Z590-PLUS WIFI

TUF GAMING Z590-PLUS  

ROG STRIX B660-F GAMING WIFI

ROG STRIX B660-A GAMING WIFI

ROG STRIX B660-A GAMING WIFI D4

ROG STRIX B660-I GAMING WIFI

ROG STRIX B660-G GAMING WIFI

ROG STRIX B560-E GAMING WIFI

ROG STRIX B560-F GAMING WIFI

ROG STRIX B560-A GAMING WIFI

ROG STRIX B560-G GAMING WIFI

ROG STRIX B560-I GAMING WIFI

ROG CROSSHAIR VIII EXTREME

ROG CROSSHAIR VIII FORMULA

ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO

ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI)

ROG CROSSHAIR VIII IMPACT

ROG STRIX X570-E GAMING WIFI II

ROG STRIX X570-E GAMING

ROG STRIX X570-F GAMING

ROG STRIX X570-I GAMING

TUF GAMING X570-PRO WIFI II

TUF GAMING X570-PRO (WI-FI)

TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

TUF GAMING X570-PLUS

ROG STRIX B550-XE GAMING WIFI

ROG STRIX B550-E GAMING

ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI)

ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II

ROG STRIX B550-F GAMING

ROG STRIX B550-A GAMING

ROG STRIX B550-I GAMING

TUF GAMING B550-PRO

TUF GAMING B550-PLUS WIFI II

TUF GAMING B550-PLUS

TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI)

TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II

TUF GAMING B550M-PLUS

TUF GAMING B550M-E WIFI

TUF GAMING B550M-E

ROG Fusion II 500

ROG Fusion II 300

ROG CETRA TRUE WIRELESS

ROG CHAKRAM X

ROG STRIX FLARE II Animate

ROG STRIX FLARE II/NXBN/NO/PBT

ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe

ROG Strix Scope NX Wireless Deluxe

ROG RYUJIN 240

ROG RYUJIN 360

ROG RYUJIN II 240

ROG RYUJIN II 360

ROG RYUO 120

ROG RYUO 240

ROG STRIX LC 120

ROG STRIX LC 120 RGB

ROG STRIX LC 240 RGB WHITE

ROG STRIX LC 360 RGB WHITE

ROG STRIX LC II 120 ARGB

ROG STRIX LC II 240

ROG STRIX LC II 240 ARGB

ROG STRIX LC II 280 ARGB

ROG STRIX LC II 360

ROG STRIX LC II 360 ARGB

ROG-STRIX-1000G

ROG-STRIX-850G

ROG-STRIX-850W-WHITE

ROG-THOR-1000P2-GAMING

ROG-THOR-1200P

ROG-THOR-850P

ROG-STRIX-750G

ROG-STRIX-550GIII) Uprawnione sklepy i partnerzy 

Komputronik

X-kom

Morele

MediaExpert

Alsen

Fox Komputer

Techlord

Sferis

Pcomp 3000

 Vist

STRONA GŁÓWNA