Podmienky akcie

Podmienky súťaže Pick Your Best Game! 


Propagačnú akciu "Pick Your Best Game" ("Akcia") organizuje spoločnosť ASUSTeK Computer Inc. ("ASUS").  


1. Právne dojednania 


Podrobnosti o tom, ako sa zapojiť a získať herný kód v súvislosti s touto konkrétnou propagačnou akciou, nájdete v Podmienkach používania spoločnosti ASUS a Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti ASUS, ktoré sú súčasťou Podmienok propagačnej akcie ("Podmienky"). Účasťou na propagačnej akcii účastník súhlasí s týmito podmienkami. Spoločnosť ASUS môže kedykoľvek zmeniť podmienky a ďalšie pravidlá stanovené spoločnosťou ASUS. Účastníci sú povinní tieto zmeny akceptovať. 


2. Trvanie akcie 


2-1. Akcia sa začína 16. mája 2022 o 00:01 stredoeurópskeho času (ďalej len "SEČ") a končí sa 10. júla 2022 o 23:59 SEČ (ďalej len "obdobie akcie"). Produkt v akcii (v prílohe ako "Produkt v akcii") musí byť zakúpený u jedného z vybraných partnerov (v prílohe ako "Vybraní predajcovia a partneri") počas "Obdobia akcie" a v "Krajine akcie". 

Nárok je možné uplatniť pri všetkých nákupoch u maloobchodníkov v "regióne, kde sa akcia koná". 


Na faktúre/pokladničnom doklade účastníka musí byť uvedený dátum nákupu a platná fakturačná adresa. 


Všetky produkty v rámci propagačnej akcie ("Produkty v akcii") musia byť zakúpené v období od 16.05.2022 do 10.07.2022 (stredoeurópskeho času) online alebo v predajni v regióne, kde sa propagačná akcia koná (pozri "Krajiny a regióny, kde sa propagačná akcia koná"). 


Obdobie na uplatnenie kódu herného kupónu ASUS začína 30.05.2022 a končí 24.07.2022(CET). Obdobie na uplatnenie tohto kupónu na získanie herného kľúča na stránke https://uk.gamesplanet.com/promo/ASUSMBQ22022 končí 24.10.2022 23:59 (CET).  


Kód herného kupónu ASUS zostáva v platnosti počas trvania akcie. 


3. Podmienky a pravidlá 


Zamestnanci spoločnosti ASUS, zamestnanci pridružených spoločností a/alebo partnerov spoločnosti ASUS alebo spolupracujúcich spoločností a agentúr, predajcovia, distribútori a ich zamestnanci/príbuzní sú z účasti na Akcii vylúčení. Okrem toho sa na tejto akcii nemôžu zúčastniť firemní/komerční zákazníci. 


Účastníci musia mať bydlisko v jednej z "krajín, kde sa akcie koná", a musia byť považovaní za dospelých podľa zákonov krajiny, v ktorej žijú. Účasť na akcii je bezplatná. 


4. Pravidlá 


Účastník musí zakúpiť vybraný "produkt v akcii" počas "obdobia akcie" v "krajine akcie" u jedného z vybraných partnerov a musí si uplatniť nárok v čase od 00:01 ("SEČ") dňa 30.5.2022 do 23:59 ("SEČ") dňa 24.7.2022 prostredníctvom online formulára spoločnosti ASUS, ktorý nájdete tu: 

https://www.asus.com/events/promotions/sk/pickyourbestgame-sk


Formulár musí byť úplne a správne vyplnený a musí obsahovať vaše osobné údaje, platnú faktúru od predajcu (kde bol výrobok zakúpený) a sériové číslo výrobku ASUS. 


Osobné údaje na faktúre (meno, adresa) sa musia zhodovať s údajmi v žiadosti. Faktúry musia spĺňať miestne právne požiadavky. 


Účasť vyžaduje registráciu používateľa na oficiálnom účte ASUS VIP. Registračný formulár nájdete tu: https://account.asus.com/


Po preskúmaní oprávnenosti a schválení žiadosti vám spoločnosť ASUS do 20 pracovných dní zašle e-mail s kódom herného kupónu ASUS. 


Ak účastník zadá v aplikácii nesprávnu e-mailovú adresu na zaslanie kódu herného kupónu ASUS, spoločnosť ASUS nie je povinná e-mail opätovne zaslať. 


5. Produkty v akcii 


Musíte si zakúpiť vybraný produkt/balík uvedený v zozname "produkty v predaji". Akcia sa nevzťahuje na prenajaté, predvádzacie (demo) alebo použité produkty. Dodací list, pokladničný doklad alebo potvrdenie o objednávke od predajcu (pozor pri nákupe cez internet) nie je dostatočným dokladom o kúpe.


Produkty, ktoré akýmkoľvek spôsobom porušujú duševné vlastníctvo spoločnosti ASUS alebo jej pridružených spoločností, sú z propagačnej akcie vylúčené.


Každý účastník môže počas obdobia propagačnej akcie využiť maximálne dva (2) propagačné produkty z rôznych produktových radov. Zistený pokus o uplatnenie nároku na viac ako 2 produkty v rámci propagačnej akcie môže mať za následok diskvalifikáciu všetkých súvisiacich nárokov v rámci propagačnej akcie.


Ak účastník vráti produkt v rámci akcie, nárok na reklamáciu zaniká. Už vyplatené reklamácie sa musia vrátiť spoločnosti ASUS, plus ďalší manipulačný poplatok vo výške 75,00 EUR. Okrem toho spoločnosť ASUS podnikne právne kroky proti akémukoľvek pokusu o podvod alebo zneužitie.

Účastník musí nakupovať u predajcu v krajine svojho bydliska.


6. Žiadosť 


Po odoslaní žiadosti dostane účastník potvrdzujúci e-mail. Po úspešnom vyhodnotení žiadosti dostane účastník kód herného kupónu ASUS. Proces preskúmania môže trvať až 20 pracovných dní. 


V prípade chýbajúceho alebo neplatného dokladu o kúpe bude zákazník informovaný e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú počas online registrácie; zákazník má potom sedem (7) dní na zaslanie platného dokladu o kúpe. Ak organizátor nedostane vyššie uvedené dokumenty do 7 dní, žiadosť bude zamietnutá. Zákazník je povinný pravidelne kontrolovať všetky doručené správy vrátane SPAMu, aby sa uistil, že všetky správy boli prijaté. 


Ak účastník nedostane kód kupónu do 90 dní od registrácie, je jeho povinnosťou kontaktovať tím podpory prostredníctvom e-mailovej adresy support@asus-promotion.com, aby žiadosť vyriešil. 


7. Odmeny


7-1.Kódy herných kupónov ASUS nie sú určené na predaj a sú neprenosné; akékoľvek podvodné alebo hackerské konanie sa bude považovať za vzdanie sa práva na získanie herného kľúča. Herný kľúč bude k dispozícii len v deň vydania. Účastník berie na vedomie, že akékoľvek otázky týkajúce sa hry alebo licenčnej zmluvy s koncovým používateľom sú výlučne záležitosťou medzi účastníkom a spoločnosťou Gamesplanet. Účastník môže uplatniť kód herného kupónu ASUS prostredníctvom stránky https://uk.gamesplanet.com/promo/ASUSMBQ22022 a získať herný kľúč do 24. októbra 2022 23:59 (CST). 


8. Predčasné ukončenie 


Spoločnosť ASUS si vyhradzuje právo kedykoľvek pozastaviť alebo ukončiť Akciu, a to na základe riadneho oznámenia a s desaťdňovou výpovednou lehotou, ak dôjde k akejkoľvek poruche, narušeniu, podvodu, vírusu alebo podobnému incidentu a ak je ovplyvnená správa, bezpečnosť, spravodlivosť, integrita alebo priebeh Akcie. Ak je Akcia predčasne ukončená, nie je možné uplatniť žiadne nároky na vyplatenie kupónov. 


9. Zásady ochrany osobných údajov 


Účastníci súhlasia s tým, aby spoločnosť ASUS uchovávala ich osobné údaje, ako sú mená, adresy a ďalšie informácie poskytnuté v online formulári spoločnosti ASUS v rámci tejto propagačnej akcie a v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti ASUS: http://www.asus.com/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy


Spoločnosť ASUS sa zaväzuje chrániť a rešpektovať vaše súkromie. Snažíme sa dodržiavať všetky platné zákony o ochrane osobných údajov a bezpečnosti údajov. Ak si želáte vymazať svoje údaje alebo máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich údajov uchovávaných spoločnosťou ASUS, môžete kontaktovať spoločnosť ASUS prostredníctvom webovej stránky privacy@asus.com. Žiadosť sa potom spracuje. 


10. Súhlas 


Odoslaním registračného formulára účastník vyhlasuje, že si prečítal tieto podmienky a súhlasí s nimi. Spoločnosť ASUS si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť tieto podmienky. Ak účastník nesúhlasí so zmenami zmluvných podmienok, môže svoju registráciu stiahnuť zaslaním e-mailu na adresu  e-mailovej adresy support@asus-promotion.com, . Žiadne právne prostriedky nie sú možné. 


Akékoľvek nároky na náhradu škody voči spoločnosti ASUS a jej zamestnancom alebo zástupcom v súvislosti s propagáciou, či už na základe akéhokoľvek dôvodu, sa obmedzujú na prípady úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti v rozsahu povolenom zákonom. Podmienky a skutočná účasť podliehajú miestnym zákonom. Miestom súdnej právomoci je Amsterdam v Holandsku.  


Príloha: 

Produkty v akcii a žiadosti: 


I) Krajiny a regióny, v ktorých sa akcia koná 

Germany

Switzerland

France

Sweden

Finland

Norway

Denmark

Netherland

Belgium

Turkey

Italy

Greece

Spain

Portugal

Poland

Czech

Slovak

Romania

Bulgaria

Serbia

Slovenia

Croatia

Macedonia

IsraelII) Produkty v akcii a hodnota cashbacku 

ROG MAXIMUS Z690 EXTREME GLACIAL

ROG MAXIMUS Z690 EXTREME

ROG MAXIMUS Z690 FORMULA

ROG MAXIMUS Z690 APEX

ROG MAXIMUS Z690 HERO

ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI

ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI

ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI

ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4

ROG STRIX Z690-I GAMING WIFI

ROG STRIX Z690-G GAMING WIFI

TUF GAMING Z690-PLUS WIFI

TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4

TUF GAMING Z690-PLUS

TUF GAMING Z690-PLUS D4

ROG MAXIMUS XIII EXTREME

ROG MAXIMUS XIII APEX

ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI

ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI

ROG STRIX Z590-I GAMING WIFI

TUF GAMING Z590-PLUS WIFI

TUF GAMING Z590-PLUS

ROG STRIX B660-F GAMING WIFI

ROG STRIX B660-A GAMING WIFI

ROG STRIX B660-A GAMING WIFI D4

ROG STRIX B660-I GAMING WIFI

ROG STRIX B660-G GAMING WIFI

ROG STRIX B560-E GAMING WIFI

ROG STRIX B560-F GAMING WIFI

ROG STRIX B560-A GAMING WIFI

ROG STRIX B560-G GAMING WIFI

ROG STRIX B560-I GAMING WIFI

ROG CROSSHAIR VIII EXTREME

ROG CROSSHAIR VIII FORMULA

ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO

ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI)

ROG CROSSHAIR VIII IMPACT

ROG STRIX X570-E GAMING WIFI II

ROG STRIX X570-E GAMING

ROG STRIX X570-F GAMING

ROG STRIX X570-I GAMING

TUF GAMING X570-PRO WIFI II

TUF GAMING X570-PRO (WI-FI)

TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

TUF GAMING X570-PLUS

ROG STRIX B550-XE GAMING WIFI

ROG STRIX B550-E GAMING

ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI)

ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II

ROG STRIX B550-F GAMING

ROG STRIX B550-A GAMING

ROG STRIX B550-I GAMING

TUF GAMING B550-PRO

TUF GAMING B550-PLUS WIFI II

TUF GAMING B550-PLUS

TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI)

TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II

TUF GAMING B550M-PLUS

TUF GAMING B550M-E WIFI

TUF GAMING B550M-E

ROG Fusion II 500

ROG Fusion II 300

ROG CETRA TRUE WIRELESS

ROG CHAKRAM X

ROG STRIX FLARE II Animate

ROG STRIX FLARE II/NXBN/NO/PBT

ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe

ROG Strix Scope NX Wireless Deluxe

ROG RYUJIN 240

ROG RYUJIN 360

ROG RYUJIN II 240

ROG RYUJIN II 360

ROG RYUO 120

ROG RYUO 240

ROG STRIX LC 120

ROG STRIX LC 120 RGB

ROG STRIX LC 240 RGB WHITE

ROG STRIX LC 360 RGB WHITE

ROG STRIX LC II 120 ARGB

ROG STRIX LC II 240

ROG STRIX LC II 240 ARGB

ROG STRIX LC II 280 ARGB

ROG STRIX LC II 360

ROG STRIX LC II 360 ARGB

ROG-STRIX-1000G

ROG-STRIX-850G

ROG-STRIX-850W-WHITE

ROG-THOR-1000P2-GAMING

ROG-THOR-1200P

ROG-THOR-850P

ROG-STRIX-750G

ROG-STRIX-550G


III) Vybraní predajcovia a partneri 

Alza.sk

Progamingshop

Datacomp

IT – COMPUTERS

MALL.sk

Domov