Điều khoản và Điều kiện

Chương trình khuyến mãi - Your Voice Matters ("Chương trình khuyến mãi") được tổ chức bởi Công ty ASUSTek Computer Inc. ("ASUS"). 


1. Thông tin chi tiết về cách tham gia và nhận giải thưởng liên quan đến Chương trình cụ thể này, Chú ý về Điều khoản Sử dụng của ASUS và Chính sách Bảo mật của ASUS, thành phần của Điều kiện và Điều khoản Sự kiện Khuyến mãi này ("Điều khoản và Điều kiện"). Việc tham gia vào Chương trình này được coi là chấp nhận Điều khoản và Điều kiện. ASUS có thể bất kỳ lúc nào sửa đổi Điều khoản và Điều kiện cùng các quy tắc khác được quy định bởi ASUS. Người tham gia đủ điều kiện (như được xác định dưới đây) sẽ bị ràng buộc bởi bất kỳ sửa đổi nào như vậy. 


2. Chương trình khuyến mãi bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 lúc 00:00 AM (GMT+7) và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2024 lúc 11:59 PM (GMT+7) ("Thời gian khuyến mãi") và được tổ chức trên lãnh thổ Việt Nam ("Lãnh thổ khuyến mãi"). 


3. Các nhân viên của ASUS và các công ty mẹ, công ty liên kết, công ty con, đại diện quảng cáo và các đại lý liên quan đến Chương trình, cùng với người thân trong gia đình của bất kỳ người nào nêu trên, SẼ KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA chương trình khuyến mãi này. 


4. Những người sống tại Lãnh thổ khuyến mãi và muốn tham gia vào Chương trình trong Thời gian khuyến mãi xác nhận như sau:


A. Người tham gia đủ điều kiện (như được định nghĩa dưới đây) phải đạt ít nhất 18 tuổi và được coi là người trưởng thành theo quy định của Việt Nam. Đăng một bài đánh giá sản phẩm cho một trong những sản phẩm ASUS đủ điều kiện trên các nền tảng được chọn ("Các Kênh Đánh Giá Được Áp Dụng"). Ngày đánh giá phải nằm trong "Thời gian khuyến mãi". Tiêu chí của một bài đánh giá đủ điều kiện dựa trên mục 4.D của Điều khoản và Điều kiện. Các bài đánh giá hợp lệ được tính dựa trên ngày đăng bài trên các Nền tảng Tham gia ASUS. ASUS có quyền kiểm tra tính hợp lệ của bất kỳ đăng ký nào và danh tính của bất kỳ người tham gia nào, và từ chối đăng ký hoặc từ chối việc trao thưởng bất kỳ trong quyền tự quyết của mình. 


B. Người tham gia đủ điều kiện ("Người tham gia đủ điều kiện") phải đăng ký và/hoặc đăng nhập bằng tài khoản thành viên ASUS của bạn trên trang web khuyến mãi này để đủ điều kiện tham gia Chương trình. 


C. Sản phẩm tham gia Chương trình phải được mua từ các cửa hàng/đối tác ASUS ủy quyền cục bộ hoặc trực tuyến. 


D. Bạn có thể tham gia Chương trình để nhận được phần thưởng sau khi ASUS xác minh bài đăng của bạn. Tất cả các bài đăng phải được viết bằng tiếng Việt và sản phẩm được trình bày trong một mục nội dung phải thuộc sở hữu của bạn. Mỗi số serial sản phẩm chỉ được tính là một lần đăng ký duy nhất, và mỗi Người tham gia đủ điều kiện được phép đăng tối đa ba bài đánh giá cho mỗi lần đăng ký. 


Cách tham gia: Để lại một đánh giá cho các sản phẩm ASUS đủ điều kiện trên Các Kênh Đánh Giá Được Áp Dụng.

Người tham gia đủ điều kiện sẽ nhận được một phần thưởng sau khi đánh giá của bạn được chấp nhận. Tiêu chí của một đánh giá hợp lệ: 

  • Ít nhất ba câu, tối thiểu 100 ký tự liên quan về sản phẩm 
  • Liên quan đến sản phẩm và được sắp xếp một cách dễ hiểu. 
  • Mỗi đánh giá đủ điều kiện sẽ được thưởng, không phụ thuộc vào đánh giá. 


  E. ASUS có quyền xác minh bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi Người tham gia đủ điều kiện trước khi trao giải. ASUS sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ giải thưởng nào bị mất hoặc trả lại nếu ASUS đã nỗ lực để xác định đúng địa chỉ bưu điện của Người tham gia đủ điều kiện. 


  F. Mỗi bài nộp sẽ mất từ bảy (07) đến mười bốn (14) ngày để được xem xét. Tất cả mã game số hoá và phiếu mua hàng E - Voucher sẽ được gửi cho bạn trong vòng một tuần sau khi bài nộp của bạn được chấp nhận. Các Giải thưởng bằng hiện vật sẽ được gửi đến địa chỉ đã chỉ định của bạn trong vòng ba tháng kể từ ngày xác nhận.  


  G. Ngày giao hàng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. 


  H. Để biết thông tin chi tiết về các Giải thưởng được bao gồm trong Chương trình khuyến mãi, vui lòng tham khảo trang web chương trình. 


  I. Khi bạn gửi, tải lên, truyền, nhập hoặc cung cấp thông tin bao gồm hình ảnh, video, liên kết video, bài viết và/hoặc đề xuất cho Chương trình khuyến mãi này, bạnđã đồng ý trao cho ASUS, các công ty liên kết và công ty con của nó quyền toàn cầu, không độc quyền, không thể thu hồi, miễn phí, có thể chuyển nhượng, có thể nhượng quyền một phần hoặc toàn bộ thông tin trong bất kỳ định dạng phương tiện nào với bất kỳ cách thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn đến việc sao chép, phát sóng công khai, truyền công khai, phân phối, xuất bản, công bố công khai hoặc sử dụng thông tin. 


  J. Chương trình khuyến mãi được tổ chức tại nhiều lãnh thổ và địa điểm. Tại mỗi lãnh thổ khuyến mãi, cách thức tham gia, tiêu chí đánh giá và giải thưởng sẽ khác nhau. Người tham gia không được đăng ký tại các chương trình từ các quốc gia khác. Nếu ASUS điều tra về bất kỳ gian lận, ASUS có quyền từ chối và từ chối đăng ký của bạn trong tương lai.


  5. Đối với bất kỳ đánh giá/ bài viết nào viết về trải nghiệm sử dụng sản phẩm/dịch vụ của ASUS trên các nền tảng của bên thứ ba, bạn nên tiết lộ mối quan hệ hợp tác giữa bạn và ASUS trong các đánh giá/ bài viết trên các nền tảng của bên thứ ba đó (ví dụ: bằng cách nêu "bài viết được tài trợ bởi ASUS" hoặc "bài viết được quảng cáo bởi ASUS" trong đánh giá/bài viết của bạn).


  6.  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chương trình khuyến mãi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. 


  7. Chương trình khuyến mãi này không được tài trợ hoặc quản lý bởi các Nền tảng tham gia được chọn ("Các Kênh Đánh Giá Được Áp Dụng"). Bạn đồng ý miễn trừ hoàn toàn các nền tảng được chọn liên quan đến Chương trình này. Hãy hiểu rằng bạn đang cung cấp ý kiến và Thông tin Cá nhân của bạn cho ASUS chứ không phải cho các nền tảng được chọn, và Thông tin Cá nhân của bạn chỉ được sử dụng trong khuôn khổ Chương trình này - Your Voice Matters. 

  Trang Chủ