[AiMesh] כיצד לשנות את שם המיקום של צומת ה-AiMesh שלי?

לקבלת מבוא ל-AiMesh ותמיכה בהורדת קושחה נתמכת, אנא עיין בכתובת https://www.asus.com/AiMesh/

 

לחץ על סמל AiMesh, ואז תוכל למצוא את רשימת צמתי AiMesh מצב ימין. מידע נוסף יוצג כשתלחץ על התמונה של צומת AiMesh.

ניתן לבחור מיקום ראוי מהרשימה או להתאים אותו אישית מהתפריט הנפתח.

 

הדיאגרמה הבאה מתארת כל אזור ברשימת הצמתים של AiMesh:

  1. תמונה של צומת AiMesh
  2. שם הדגם של צומת AiMesh
  3. מיקום AiMesh (ברירת מחדל)
  4. מספר ההתקנים המחוברים לצומת AiMesh זה
  5. הסר את צומת AiMesh ממערכת AiMesh שלך
  6. עוצמת האות בין נתב AiMesh וצומת AiMesh