Terms of Use Notice / Privacy Policy

  תנאי שימוש

  כל המוצרים והשירותים המסופקים על ידי ASUSTEK COMPUTER INC. (להלן "ASUS") כפופים לתנאי השימוש המצוינים במסמך זה ("התנאים"). משמעות המונח שירות כוללת, אך לא מוגבלת לכל מוצר, אתר אינטרנט, אירוע הנערך באתר (המוגדר בהמשך), תוכנה, יישום, אפליקציה ומידע המסופקים תחת המותג ASUS ו/או כל מותג אחר הנמצא בבעלות ASUS. אתם מצהירים כי קראתם תנאי שימוש אלה, והנכם מבינים את הזכויות, החובות, התנאים וההתניות אשר מוגדרים במסמך זה. אם אתם (את או אתה) קטינים, תירשמו כחברים ותיגשו לשירותים רק לאחר שההורים (או האפוטרופוס) שלכם יקראו ויבינו את הזכויות, החובות, התנאים וההתניות אשר כלולים במסמך זה. על ידי כך שתמשיכו להתקין, להעתיק, לגלוש, להוריד, לגשת, לרכוש, להזין ו/או להשתמש באופן אחר בשירות, אתם או ההורים (או האפוטרופוס) שלכם מסכימים באופן מפורש להיות מחויבים לקיים את האמור בתנאי השימוש הללו, כולל גרסאות מעודכנות שלהם, וכן בחוקים ובתקנות הישימים.

  אישור
  1.1
  אתם מאשרים כי שירות זה יפעל רק בפלטפורמות המצוינות של חומרה ותוכנה. אתם מאשרים כי באחריותכם להיות מצוידים בתוכנה, בחומרה ובחיבור האינטרנט המתאימים, הנדרשים על מנת להפעיל את הגרסה העדכנית של השירות. ASUS עשויה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את השירות, לסיים אירועים כלשהם אשר נערכים באמצעות שירות זה ("אירוע הנערך באתר"), או להפסיק את הפעלתו של שירות כלשהו הניתן באמצעות השירות, בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי, וכמו כן, ASUS שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לתמוך בפלטפורמה כלשהי של חומרה או תוכנה בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי.
  1.2
  אתם מאשרים כי חלק מתכני השירות מסופקים על ידי גופים חיצוניים (צד שלישי), ואתם אף מאשרים כי שירות זה עשוי לאפשר גישה לשירותים או אתרי אינטרנט של גורמי צד שלישי. אתם מסכימים ליהנות מהשירותים ואתרי האינטרנט הללו ולגשת או להיכנס אליהם לאחר שיקול-דעת מתאים, וכי הנאה כזו תהיה כפופה לתנאים ולהתניות ביניכם ובין גורמי הצד השלישי האמורים, כולל אך לא מוגבל למחיר מוצרים וסחורות, מערכת אישור הזמנות, סכום הזמנה מרבי, משלוח מוצרים ומדיניות תשלומים. אתם אף מאשרים ומסכימים כי ASUS אינה אחראית להסכם ביניכם ובין גורמי צד שלישי כאמור לעיל, ואף אינה אחראית לתכנים המסופקים על ידי גורמי הצד השלישי האמורים.
  1.3
  אתם מאשרים כי תשתמשו בכל תוכנה שהורדתם או השגתם באמצעות השירות בהתאם להסכם ההרשאה למשתמש קצה ("EULA") אשר מסופק או כלול בזאת.
  1.4
  אתם מאשרים כי אין דבר בתנאי השימוש הללו אשר מקנה לכם זכות להשתמש באחד או יותר מהסימנים המסחריים, סימני השירות, שמות מוצרים או שירותים, סיסמאות, סמלי לוגו או תמונות השייכים ל-ASUS, אלא אם כן השגתם הסכמה בכתב מ-ASUS לעשות כן.
  1.5
  אתם מאשרים כי תנאי השימוש הללו עשויים להתייחס להנחיות, הודעות, הסכמים או תנאים והתניות אחרים של אירוע הנערך באתר המסופקים על ידי ASUS, או למידע אחר כלשהו הכלול בשירות, וכי התייחסויות כאלה יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש הללו.
  1.6
  אתם מאשרים כי ASUS שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את תנאי השימוש הללו, וכי השינויים הללו ייכנסו לתוקף עם פרסומם בשירות. המשך השימוש שלכם בשירות לאחר שינויים כאלה יהווה הסכמה שלכם וקבלה של תנאי השימוש המעודכנים. לכן, חשוב שתקראו ותבקרו בשירות זה על בסיס קבוע על מנת להבטיח שתהיו מעודכנים בנוגע לתנאי השימוש העדכניים אשר חלים עליכם. אם אינכם מסכימים להתחייב ולפעול בהתאם לתנאי השירות הללו וכל החוקים הישימים, אתם חייבים להפסיק מיד להשתמש בשירות.
  1.7
  אתם מסכימים לכך שהפורמט האלקטרוני הוא האופן היחידי בו ניתן להצהיר על כוונות ומטרות שירות זה ותנאי השימוש הללו.
  1.8
  אתם מאשרים כי תנאי השימוש עשויים להתייחס ל-[], וכי תפעלו בהתאם לנהלי השימוש באינטרנט ובאפליקציות ויישומי אינטרנט על מנת להגן על הזכויות והפריבילגיות שלכם. אתם מאשרים ומסכימים כי הפעולות הבאות הינן אסורות בתכלית האיסור:
  1.8.1
  ניסיון כלשהו להפריע, לשבש, לפרוץ או להשמיד מערכת או משאב כלשהו באינטרנט.
  1.8.2
  שידור או העברה של חומרים מאיימים, חומרי תועבה או חומרים פורנוגרפיים, או פגיעה במנהגים ובסדר הציבורי.
  1.8.3
  הפצת וירוס מחשבים באמצעות הרשת של השירות.
  1.8.4
  שימוש כלשהו בכריית מידע, רובוטים או כלים אחרים לאיסוף ו/או חילוץ נתונים. אם אתם משתמשים באחד מהתוכנות או הכלים שתוארו לעיל, תיפסלו מהשתתפות באירועים הנערכים באתר (Website Events).


  זכויות קניין רוחני
  2.1
  אתם מאשרים כי אתם אחראים באופן בלעדי להעלאה, שידור, העברה, הזנה ואספקה של מידע שאתם מבצעים בשירות, ושהמידע האמור אינו מייצג את ASUS. למען הסר ספק, מידע כולל, אך אינו מוגבל לאינפורמציה, נתונים, טקסט, תוכנות, מוזיקה, שמע, תמונות, גרפיקה, וידאו, מסרים, הודעות או חומרים אחרים (להלן "מידע").
  2.2
  כאשר אתם מעלים, משדרים, מעבירים, מזינים או מספקים מידע לשירות זה, אתם מספקים ל-ASUS, החברות המסונפות אליה, השותפים וחברות הבת שלה זכות גלובלית, לא-בלעדית, בלתי חוזרת, נטולת תשלום תמלוגים אשר ניתנת להעברה ולהענקת תת-רישיונות, לקדם ולהפיץ חלק מהמידע או את כולו בכל מתכונת מדיה ובכל אופן, כולל אולם בלי להיות מוגבל לשינוי, שכפול, שידור ציבורי, העברה ציבורית, התאמה, הפצה, פרסום או פרסום ציבורי של המידע או שימוש אחר במידע.
  2.3
  אם אין לכם את ההרשאה לספק את הזכות האמורה לעיל, אנא אל תעלו, תשדרו, תעבירו או תזינו מידע לשירות זה.
  2.4
  במידה ותואשמו בהפרה לכאורה של זכות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו בשלושה מקרים או יותר, ASUS שומרת לעצמה את הזכות לסיים ו/או להגביל את הגישה שלכם אל השירות.
  2.5
  כל הזכויות וזכויות הקניין הרוחני בתכנים כלשהם של גורמי צד שלישי, אשר כלולים בשירות או עשויים לגשת אליהם באמצעות שימוש בשירות, הינם רכושם של בעלי התכנים הרלוונטיים, ועשויים להיות מוגנים על ידי החוקים והאמנות הישימים בתחום של קניין רוחני.
  2.6
  אם אתם מודעים להפרה בפועל או הפרה אפשרית או עתידית של זכויות או חוקים הנוגעים לתכנים הנמצאים בשירות, או אם נדרשת מסירת הודעה על הפרה בהתאם לחוקים או התקנות הישימים, אנא העבירו את ההודעה אל המחלקה המשפטית (Legal Compliance Department) של ASUS עם המידע ליצירת קשר אשר מצוין בתנאי השימוש הללו, ו-ASUS תמשיך עם הנוהל המתאים בהתאם לחוק הישים.
  2.7
  עם קבלת הודעה על הפרה של זכויות יוצרים מהגורם המחזיק בזכות היוצרים או הסוכן שלו, ASUS תסיר, תמנע או תנטרל את הגישה שלכם לשירות, ועשויה לנקוט בפעולות אחרות עקב הפרה לכאורה של זכויות או חוקים הנוגעים לתכנים או שירותים בהתאם לחוק הישים. אם אתם חושבים שתכנים או שירותים אלה אינם מהווים הפרה, אתם רשאים להעביר הודעה נגדית אל המחלקה המשפטית (LegalCompliance Department) של ASUS, עם המידע ליצירת קשר אשר מצוין בתנאי השימוש הללו, ו-ASUS תמשיך עם הנוהל המתאים בהתאם לחוק הישים.


  הרשמה
  על מנת שתוכלו להשתמש בכל השירותים המסופקים במסגרת שירות זה, עליכם לאשר ולקבל את הדברים הבאים:
  3.1
  אתם נדרשים לספק מידע אמיתי, מדויק, עדכני ומלא אודותיכם אם הנכם מתבקשים לעשות כן על ידי תהליך הרשמה לחשבון ASUS. אתם יכולים לגשת אל המידע האישי שלכם ולעדכן אותו בכל עת באמצעות השירות הזה.
  3.2
  אתם יכולים לצפות בפרטי ההרשמה שלכם ולשנותם על ידי התחברות ועריכת הגדרות החשבון שלכם בשירות. לצורך אבטחת החשבון שלכם, תתבקשו להתחבר באמצעות שם המשתמש והסיסמה שלכם. אתם אחראיים באופן מלא ובלעדי על הגנת סודיות הסיסמה ושם המשתמש שלכם, וכן על כל הפעילויות אשר מתרחשות במסגרת החשבון שלכם.
  3.3
  אם ASUS יגלו כי פרטי חשבון או סיסמה של חשבון ASUS כלשהו טופלו באופן שאינו הולם, ASUS עשויים להשעות, לסיים או לבטל את הסיסמה, החשבון (או חלק ממנו) או השימוש בשירות זה, ולהסיר מהשירות את כל המידע הנוגע לחשבון ASUS האמור.
  3.4
  אתם מאשרים כי תפעלו בהתאם לתנאי השימוש הללו ולא תפרו חוקים או תקנות ישימים כלשהם. ASUS שומרת לעצמה את הזכות לאמת את תקפות חברותכם בכל עת במהלך או לאחר אירוע כלשהו הנערך באתר (Website Event), וכן היא שומרת לעצמה את הזכות לפסול אתכם (אפילו אם הנכם זוכה או מנצח) ללא מתן הודעה כלשהי מאירוע כלשהו הנערך באתר, כולל התאמתכם לזכייה בפרס, אם נקבע שהתנהלותכם הייתה לא נאותה עקב טיפול אסור או חשד לטיפול אסור באירוע הנערך באתר. אי מימוש זכויות כלשהן של ASUS בהתאם לאמור לעיל אינו מהווה ויתור של ASUS על הזכויות האמורות.


  מדיניות פרטיות

  ASUS מכבדת מידע אישי ומחויבת להגן על פרטיותכם ולכבדה באמצעות מדיניות הפרטיות של ASUS.

  רישיון והגבלה
  5.1
  ASUS מעניקה לכם בחינם, בכפוף לאמור בתנאי השימוש הללו, רישיון מוגבל, אישי, לא מסחרי, לא בלעדי, שאינו ניתן להעברה ולמתן רישיונות-משנה, לגשת ולהיכנס לשירות ולשירותים הכלולים בו. למעט הזכויות הניתנות לכם בזאת באופן מפורש, אתם מאשרים שכל הזכויות האחרות תישארנה שייכות ל-ASUS. כל הזכויות, כולל ובלי להיות מוגבל לשירות, הינן ותישארנה רכושה הבלעדי של ASUS ו/או מעניקי הרישיונות שלה. דבר בתנאי השירות הללו לא מתעתד להעביר את הזכויות האמורות הללו אליכם או להעניק לכם זכויות או סמכות על הזכויות האמורות.
  5.2
  אי הסרת הודעות: אתם מאשרים כי לא תסירו, תמחקו, תסתירו, תהפכו לבלתי-קריאים או תשנו הודעות, ציונים או סימונים של זכויות כלשהן ו/או הזכויות והבעלות האמורות של ASUS, בין אם הודעות, ציונים וסימונים כאלה מוצמדים, כלולים או מצורפים באופן אחר לחומרים כלשהם.


  מסחר אלקטרוני

  כל הרכישות של מוצרים ושירותים/חבילות תמיכה, המסופקים על ידי ASUS, תהיינה כפופות לתנאים ולהתניות של חנות המסחר האלקטרוני. אנא עיינו בהסכמי המכר של ASUS ובקווי המדיניות הרלוונטיים.

  תקופת זמן וסיום
  7.1
  אם מסיבה כלשהי שירות זה אינו פועל בהתאם לתכנון, כולל אך לא מוגבל לכוח עליון, כשלים טכניים, פריצה או התערבות לא-מורשית, הונאה או כל סיבה אחרת שאינה בשליטתה של ASUS ואשר פוגעת, משחיתה או משפיעה על האדמינסטרציה, האבטחה, ההגינות, השלמות או ההתנהלות הנאותה של שירות זה, ASUS שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל, לסיים, לשנות או להשעות את השירות בכפוף להנחיות בכתב מהרשויות הממשלתיות הרלוונטיות, אם תהיינה כאלה.
  7.1
  תנאי השירות הללו הינם בתוקף עד שהם מגיעים לכלל סיום על-ידכם או על ידי ASUS. הזכויות שלכם להשתמש בשירות תסתיימנה באופן אוטומטי וללא מתן הודעה כלשהי אם לא תמלאו את התנאים וההתניות הכלולים בתנאי השימוש הללו. במובן זה, ASUS לא תישא באחריות כלשהי כלפיכם. עם סיום תנאי השירות הללו, תפסיקו מיד את כל השימוש, בין אם מלא ובין אם חלקי, שאתם עושים בשירות ובעותקים שלו.


  תניית פטור והגבלת אחריות
  8.1
  ASUS מבטיחה שמערכת המחשבים אשר משמשת את השירות כוללת את תקני האבטחה הסבירים המצופים ממערכת מעין זו.
  8.2
  אתם מאשרים כי השירות מסופק "כמות שהוא". כל הסיכונים בנוגע לאיכות ולביצועים של שירות זה נותרים באחריותכם, כולל אך לא מוגבל לעלויות קשורות של השירות והתיקונים הנדרשים. ככל שמתיר החוק, ASUS אינה מציעה אחריות מפורשת או מרומזת בנוגע לשירות זה ולכל מידע, תיעוד או מסמכים המסופקים במסגרת תנאי השימוש הללו, אחריות בנוגע לשירות זה, כולל אך לא מוגבל להבטחה כלשהי לסחירות או התאמה למטרה ספציפית, אחריות נגד הפרה או אחריות כלשהי הנובעת משימוש או ביצועים שהשתבשו. כמו כן, ASUS אינה מציעה אחריות בנוגע לתוצאות שניתן להפיק מהשימוש בשירות זה, או אחריות בנוגע לדיוק והאמינות של המידע שניתן להשיג באמצעות שירות זה. תחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים אי הכללה של אחריות או התחייבויות מסוימות או הגבלה או אי הכללה של אחריות על נזקים שונים. לכן, חלק מסעיפי תניית הפטור והגבלת האחריות שצוינו לעיל עשויים שלא לחול עליכם.
  8.3
  הסיכון המלא הנובע מהשימוש ו/או הביצועים של שירות זה נותרים באחריותכם. ASUS, מעניקי הרישיונות שלה ונושאי המשרה, המנהלים, העובדים, הסוכנים והשותפים שלה לא יהיו אחראיים בשום מקרה על נזקים תוצאתיים, מקריים, ישירים, עקיפים, מיוחדים, עונשיים או אחרים מכל סוג שהוא (כולל אך לא מוגבל לנזקים עקב אובדן רווחים, הפרעות, אובדן מידע או נזק כספי אחר) אשר נובעים או קשורים לתנאי השימוש הללו או לשימוש או חוסר היכולת להשתמש בשירות או חלק כלשהו שלו, אפילו אם ASUS קיבלה הודעה על האפשרות להתרחשותם של נזקים כאלה. תחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים אי הכללה של אחריות או התחייבויות מסוימות או הגבלה או אי הכללה של אחריות על נזקים שונים. לכן, חלק מסעיפי תניית הפטור והגבלת האחריות שצוינו לעיל עשויים שלא לחול עליכם.
  8.4
  ASUS לא תישא באחריות עקב מידע שגוי או לא מדויק אשר נגרם על ידי משתמש אינטרנטי, עקב ציוד או תכנות הקשורים לשירות זה או משמשים אותו ועקב כל שגיאה טכנית או שילוב של הגורמים האמורים לעיל אשר עשויים להתרחש במהלך האדמיניסטרציה של שירות זה, כולל השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם ו/או עיכוב בהפעלה, בשידור, בהעברה, בקו תקשורת או טלפון, כשל או תקלה ברשת לוויינית או סלולרית, בעיות טכניות או עומסים ברשת האינטרנט או בשירות, כשל או תקלת תוכנה, גניבה, השמדה, פריצה, גישה לא מורשית, או שינוי של מידע ופגיעה או נזק למחשב שלכם אשר קשורים או נובעים מהשתתפות בפעילות המוצעת בשירות או הורדה של חומרים מהשירות.
  8.5
  במקרה שמחולק פרס כלשהו באירוע הנערך באתר (Website Event), אתם מאשרים את הדברים הבאים:
  8.5.1
  ASUS לא תישא באחריות להשלכות מס אשר עשויות לנבוע מקבלת הפרס על-ידכם. עליכם לדאוג לקבל ייעוץ פיננסי עצמאי.
  8.5.2
  אסור להעביר או להחליף פרסים, בחלקם או במלואם, ולא ניתן להשתמש בהם לסילוק חוב אלא אם כן צוין אחרת.
  8.5.3
  במקרה שפרס אינו זמין למרות ש-ASUS נקטה במאמצים סבירים להשיגו, ASUS שומרת לעצמה את הזכות להחליף את הפרס במוצר בעל ערך קמעונאי (מחיר מומלץ) זהה, בכפוף להנחיות בכתב מהרשויות הממשלתיות הרלוונטיות, אם תהיינה כאלה.
  8.5.4
  ASUS לא תישא באחריות להבדל עוקב (שינוי מאוחר יותר) כלשהו בשווי הפרס.
  8.5.5
  במקרה שזוכה כלשהו בפרס לא יממש את זכותו לקבל את הפרס תוך פרק זמן מסוים אשר מצוין באירוע הנערך באתר (Website Event), הדבר יחשב כוויתור על הזכאות לקבל את הפרס, ו-ASUS, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהיה זכאית להחליט על שיטת ההחלפה של הזוכה בפרס.


  פיצוי

  אתם מסכימים להגן, לפצות ולמנוע פגיעה ב-ASUS, בחברות המסונפות אליה, שותפותיה, ספקיות השירותים שלה והסינדיקאטורים, המפיצים, מעניקי הרישיונות, נושאי המשרה, המנהלים והעובדים שלה מפני כל הפסד, נזק, אחריות והוצאות אשר עשויים לנבוע מטענה, תביעה או דרישה (כולל הוצאות סבירות של שכר טרחה של עורכי דין והוצאות משפט) הנובעים או קשורים להפרה שלכם של תנאי השימוש הללו, חוק או תקנה ישימים כלשהם או זכות של צד שלישי.

  למידע נוסף אודות תנאי השימוש הללו וההנחיות המוזכרות בהם, אנא צרו קשר עם המחלקה המשפטית (Legal Compliance Department) של ASUS, על ידי שליחת דואר רשום, פקס, דואר אלקטרוני או שיחת טלפון אל:

  ASUSTeK Computer Inc.
  נציג החברה: מר ג'וני שי (Mr. Jonney Shih)
  Legal Affairs Center
  Legal Compliance Department
  כתובת: 15, Li-Te Rd., Taipei 112, Taiwan
  דוא"ל: LegalCompliance@asus.com
  טלפון: (886) 2 2894 3447
  פקס: (886) 2 2890 7674
  עודכן ב-4 במרץ 2015 על ידי המרכז המשפטי של ASUS (באנגלית ASUS Legal Affairs Center).