ASUS layout test

خرده فروشی و خدمات

در بازار مصرف بسیار رقابتی امروز، استفاده از فناوری برای ارتقاء ارتباط با مشتریان و تمرکز بر روی نیروی انسانی محدود برای ارائه خدمات به مشتریان ضروری می‌باشد. بنابراین، استفاده از تجهیزات یکپارچه فناوری اطلاعات و خدمات اطلاعاتی برای کمک به افزایش رضایت مشتری، و ترویج وفاداری مشتری و خریدهای مجدد فاکتورهایی حیاتی برای بقاء در بخش خرده فروشی و خدمات می باشند.

مورد موفق

دیدن همه