ASUS layout test

راهکارهای سیار

امروزه سیاست BOYD (دستگاه شخصی خود را بیاورید) در حال تبدیل شدن به روندی غالب در محل کار شده است، و حتی برخی شرکت‌ها نیز به سیاست CYOD (دستگاه شخصی خود را انتخاب کنید) روی آورده‌اند. اگر چه کارمندان باید محیط کاری باز و مبتنی بر همکاری‌ای داشته باشند و بتوانند بدون نیاز به حضور در دفتر کار به شبکه‌های شرکت متصل شوند، شرکت‌ها نیز باید مطابق با سیاست‌های مدیریت اطلاعات خود نسبت به تامین دستگا‌ه‌های هوشمند سیار اقدام نمایند.

  • Mobile Solution

    امروزه سیاست BOYD (دستگاه شخصی خود را بیاورید) در حال تبدیل شدن به روندی غالب در محل کار شده است، و حتی برخی شرکت‌ها نیز به سیاست CYOD (دستگاه شخصی خود را انتخاب کنید) روی آورده‌اند. اگر چه کارمندان باید محیط کاری باز و مبتنی بر همکاری‌ای داشته باشند و بتوانند بدون نیاز به حضور در دفتر کار به شبکه‌های شرکت متصل شوند، شرکت‌ها نیز باید مطابق با سیاست‌های مدیریت اطلاعات خود نسبت به تامین دستگا‌ه‌های هوشمند سیار اقدام نمایند.

    بیشتر بدانید

مورد موفق

دیدن همه