စီစစ္ေ႐ြးထုတ္မည္
1 ပစၥည္း
အားလံုးဖ်က္မည္
××× အားျဖင့္ စီစစ္မည္:
Recommend
Newsest
Most Popular
Price High to Low
Price Low to High
စီစစ္ေ႐ြးထုတ္မည္
အားလံုးဖ်က္မည္
××× အားျဖင့္ စီစစ္မည္: Recommend
Recommend
Newsest
Most Popular
Price High to Low
Price Low to High
By Category
By Series
Operating System
Screen Size
Resolution
Touch/ Non Touch
Processor
Memory (RAM)
Graphics
Storage Drive Size
I/O ports
အားလံုံးခ်ဲ႕မည္
ပယ္ဖ်က္မည္
ျပဳလုပ္မည္
ေ႐ြးထုတ္မႈဆီသုိ႔
ASUS Chromebook Flip C100
ASUS Chromebook Flip C100
ASUS Chromebook Flip C100
10.1"
0.0 out of 5 stars.


  • Chrome OS
  • 16GB eMMC storage
  • Up to 9 hours battery life
  • Light: 0.89 kg
comparison icon
Compare (0)