ဆုတံဆိပ္မ်ား
ဗီဒီယုိရီဗ်ဳးမ်ား
မီဒီယာရီဗ်ဴးမ်ား
The Vivobook 15 OLED is a great laptop thanks to its great design and excellent OLED display. For the M513 variant, it’s also a capable performer, though the battery life is much better.
確實有讓小編感受到 OLED 屏幕所帶來的視覺享受,不僅僅是畫面清晰流暢,在任何亮度下也能看得很清,而且使用了長時間眼睛也不會太容易覺得累,是真的很不錯呢!
The Vivobook 15 OLED opens up with an appealing performance and portability that performs well in work, style and play that sits well on small desks and boots up quickly whenever you need it. Although it’s design is retained, we felt that the outlook of the laptop is well represented, practical and suitable for all uses with the added advantage of using OLED display.
The biggest selling point of the VivoBook 15 OLED would be the OLED display, the 15.6 inch FHD OLED display is able to support 100% DCI-P3 color range. Making visuals more vivid and true.
One of the mainstream laptops that features a 15-inch screen with ASUS OLED technology. In terms of screen size, this laptop is indeed very suitable for users who prefer to use a large screen and need a spacious workspace.
Titik jualan terbesar VivoBook 15 OLED ialah paparan OLED, paparan OLED FHD 15.6 inci mampu menyokong 100% julat warna DCI-P3. Menjadikan visual lebih jelas dan benar. Tidak kira ia ditetapkan kepada kecerahan rendah atau pada kecerahan penuh, anda masih boleh mendapatkan 100% warna sebenar daripada paparan.