အသံုးျပဳစည္းကမ္းမ်ား သတိေပးခ်က္ / ကိုယ္ေရးကိုယ္တာမ

  အသံုးျပဳမႈသတိေပးခ်က္ဆိုင္ရာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

  ASUSTEK COMPUTER INC. (“ASUS”) မွ ေပးအပ္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားအားလံုးနွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေတြအားလံုးကိုအသံုးျပဳမႈသတိေပးခ်က္ပါ ဤစည္းမ်ဉ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုသည္မွာ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္၊ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား (ေအာက္တြင္အနက္ဖြင့္ဆိုထားသည့္အတိုင္း)၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ား၊ အပလီေကးရွင္းမ်ားနွင့္ ASUS ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ သို႔မဟုတ္ ASUS မွ ပိုင္ဆိုင္သည့္ အျခားကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား အတြက္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးအပ္လိုက္ေသာ သတင္းအခ်က္မ်ား ပါဝင္ယံုမွ်သာမက အျခားေသာ အရာမ်ားလည္း ပါဝင္ႏိုင္ေပသည္။ သင့္အေနျဖင့္ ဤအသိေပးခ်က္အား ဖတ္႐ႈၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤသတိေပးခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း နားလည္ပါေၾကာင္းအား သင္မွ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ အသက္မျပည့္ေသးသူတစ္ဦးျဖစ္ပါက သင့္မိဘ (သို႔မဟုတ္၊ သင့္အုပ္ထိန္းသူ) မွ ဤသတိေပးခ်က္ပါ အခြင့္အေရးမ်ား၊ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ အေျခအေနမ်ားအား ဖတ္႐ႈနားလည္ၿပီးမွသာလွ်င္ အဖဲြ႕ဝင္ျဖစ္ရန္အတြက္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈရယူသံုးခြင့္ ရရိွရန္အတြက္ မွတ္ပံုတင္ေစရမည္။ တပ္ဆင္ျခင္း၊ ကူးယူျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္း၊ ေဒါင္းေလာ့လုပ္ျခင္း၊ ရယူသံုးစဲြျခင္း၊ ဝယ္ယူျခင္း၊ ဝင္ေရာက္ျခင္းႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဤဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳျခင္းတို႔အား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ သင္ သို႔မဟုတ္ သင့္မိဘမ်ား (သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူ) တို႔က ထပ္မံျပင္ဆင္မည့္သတိေပးခ်က္ႏွင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ားအားလံုးအပါအ၀င္ ဤသတိေပးခ်က္ကို လိုက္နာရန္သေဘာတူသည္ဟု ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပျခင္းမည္ေပသည္။

  ခံဝန္ခ်က္
  ၁.၁
  ဤဝန္ေဆာင္မႈအား သတ္မွတ္ထားေသာ ဖုန္းကိုယ္ထည္မ်ားႏွင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲပလက္ေဖာင္းမ်ား အေပၚတြင္သာ အသံုးျပဳသြားမည္ဟု သင္မွ အသိအမွတ္ျပဳ သေဘာတူထားသည္။ ဤဝန္ေဆာင္မႈ၏ လက္ရိွကာလတင္ဆက္မႈပံုစံကို အသံုးျပဳရန္အတြက္ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္ေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ား၊ အီလက္ထေရာနစ္ အမာထည္မ်ားႏွင့္ အင္တာနက္ကြန္နက္ရွင္မ်ားရိွေနရန္မွာ သင့္တာဝန္သာျဖစ္ေၾကာင္း သင္မွ အသိမွတ္ျပဳလက္ခံထားသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အရ ASUS အေနျဖင့္ ဤဝန္ေဆာင္မႈကိုျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဤဝန္ေဆာင္မႈျဖင့္ဆက္စပ္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား (“ဝက္ဘ္ဆိုဒ္လႈပ္ရွားမႈ”) ကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဤဝန္ေဆာင္မႈျဖင့္ဆက္စပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုခုကို ရပ္ဆိုင္းျခင္းတို႔အား အသိေပးအေၾကာင္းၾကားမႈ တစ္စံုတစ္ရာမရိွဘဲ အခိ်န္မေရြး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အတူ ASUS အေနျဖင့္ ဖုန္းကိုယ္ထည္တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခုခုအတြက္ပလက္ေဖာင္းမ်ားကို သတိေပးအေၾကာင္းၾကားမႈမရိွဘဲ အခိ်န္မေရြး ရပ္တန္႔ႏိုင္ပါတယ္။
  ၁.၂
  ဤဝန္ေဆာင္မႈပါ အခ်ဳိ႕ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အျခားအဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕မွ ေပးအပ္ထားေၾကာင္း ဤဝန္ေဆာင္မႈမွတစ္ဆင့္ အျခားအဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားကိုလည္း သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈနိုင္ေၾကာင္းတို႔အား သိရိွပါေၾကာင္းကို သင္မွ သိမွတ္အသိမွတ္ျပဳထားသည္။ သင့္အေနျဖင့္ ထိုသို႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားကို ရယူသံုးစဲြလိုေၾကာင္း၊ သင့္ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ရယူအသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔ေသာ ရယူသံုးစဲြမႈမွာ ေရာင္းကုန္တန္ဖိုး၊ မွာယူမႈအတည္ျပဳေရးစနစ္၊ မွာယူႏိုင္သည့္အနိမ့္ဆံုးပမာဏ၊ ထုတ္ကုန္ေပးပို႔မႈႏွင့္ က်သင့္ေငြေပးသြင္းမႈ မူ၀ါဒတို႔သာမက အျခားေသာ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားလည္း ပါဝင္ႏိုင္သည့္ သင္ႏွင့္ထိုသို႔ေသာအျခားအဖဲြ႕အၾကားရိွ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အတိုင္းသာျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း သင္မွ အသိမွတ္ျပဳထားသည္။ ASUS တြင္ သင္ႏွင့္ ထိုသို႔ေသာ အျခားအဖဲြ႕အၾကားရိွ သေဘာတူညီမႈကိုသာမက ထိုသို႔ေသာအဖဲြ႔မ်ားမွ ေပးအပ္သည့္ အေၾကာင္းအရာ တစ္စံုတစ္ခုႏွင့္မွ် သက္ဆိုင္ျခင္းမရိွသည့္အေၾကာင္းကိုလည္း သင္မွ အသိမွတ္ျပဳထားသည္။
  ၁.၃
  ဤဝန္ေဆာင္မႈမွတစ္ဆင့္ သင္ေဒါင္းေလာ့လုပ္ခဲ့ေသာ သို႔မဟုတ္ ရယူခဲ့ေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲ တစ္ခုခုမွ ေဖာ္ျပေပးထားေသာ သို႔မဟုတ္ ယင္းတြင္ပါဝင္ေသာ ကုန္ေခ်ာအသံုးျပဳသူ လိုင္စင္သေဘာတူညီခ်က္ (“EULA”) ႏွင့္အညီ အသံုးျပဳျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ေစရမည္ဆိုသည္ကို သင္မွ အသိမွတ္ျပဳထားသည္။
  ၁.၄
  ASUS သို႔ စာျဖင့္ေရးသားတင္ျပကာ သေဘာတူညီမႈ ရယူထားျခင္းမရိွပါက ASUS ၏ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္၊ ဝန္ေဆာင္မႈအမွတ္အသား၊ ထုတ္ကုန္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈအမည္မ်ား၊ ေၾကာ္ျငာေဆာင္ပုဒ္မ်ား၊ လိုဂိုတံဆိပ္မ်ား၊ ပံုရိပ္မ်ားကို သင္အသံုးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ဤသတိေပးခ်က္တြင္ မပါရိွသည္ကို သင္သိရိွေၾကာင္းအား ဝန္ခံထားသည္။
  ၁.၅
  ဤသတိေပးခ်က္သည္ ASUS မွ ထုတ္ျပန္ေပးထားေသာ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္လႈပ္ရွားမႈဆိုင္ရာ အျခားေသာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ အသိေပးစာမ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဤဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ပါဝင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုးကားႏိုင္ဖြယ္ရိွၿပီး ထိုသို႔ေသာကိုးကားခ်က္သည္ ဤသတိေပးခ်က္ႏွင့္ ခဲြျခား၍မရေသာအစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ တည္ရိွေစရမည္ဆိုသည္ကို သင္မွ အသိမွတ္ျပဳထားသည္။
  ၁.၆
  ASUS တြင္ ဤသတိေပးခ်က္အား အခိ်န္မေရြးျပင္ဆိုင္ပိုင္ခြင့္ရိွေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ တစ္ခုျခင္းစီသည္ ဤဝန္ေဆာင္မႈစာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ တင္ျပလိုက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ သက္ဝင္မႈရိွေစရမည္ ဆိုျခင္းတို႔အား သင္မွ သေဘာတူ လက္ခံထားသည္။ ထိုသို႔ေသာျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ဤဝန္ေဆာင္မႈအား သင္ကဆက္လက္ အသံုးျပဳေနျခင္းမွာ ျပင္ဆင္ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ သတိေပးခ်က္အား သင္မွ လက္ခံလိုက္နာသည္ဟု မွတ္ယူျခင္းခံရေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာသတိေပးခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေနာက္ဆံုး အေျခအေနကို သင္သိရိွႏိုင္ေစေရးအတြက္ ဤဝန္ေဆာင္မႈစာမ်က္ႏွာေပၚသို႔ ပံုမွန္လာေရာက္ ဖတ္႐ႈရန္ အေရးႀကီးသည္။ ဤသတိေပးခ်က္အား လိုက္နာရန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအားလံုးကို ေစာင့္ထိန္းရန္တို႔အတြက္ သေဘာတူညီမႈမရိွပါက သင့္အေနျဖင့္ ဤဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳျခင္းကို ခ်က္ျခင္းရပ္တန္႔ရမည္ျဖစ္သည္။
  ၁.၇
  ဤအီလက္ထေရာနစ္ပံုစံမွာ ဤဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ သတိေပးခ်က္၏ရည္ရြယ္ခ်က္ဆိုင္ရာ တစ္ခုတည္းေသာ ပံုစံျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို သင္မွ အသိမွတ္ျပဳထားသည္။
  ၁.၈
  သင္၏ အထူးအခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ရန္အလို႔ငွာ ဤသတိေပးခ်က္တြင္ အင္တာနက္ေလွ်ာက္ထားမႈ ဓေလ့ထံုးစံကို သင္မွလိုက္နာေစရမည္ဆိုေသာေဖာ္ျပခ်က္ကို ကိုးကားႏိုင္ျခင္းအား သင္မွ အသိမွတ္ျပဳထားသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားျခင္းကို သင္မွ သေဘာတူထားသည္။
  ၁.၈.၁
  အင္တာနက္ေပၚရိွ စနစ္တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ ရင္းျမစ္တစ္ခုခုအား ၾကားဝင္စြက္ဖက္ျခင္း၊ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊
  ၁.၈.၂
  အမ်ားျပည္သူတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ၊ မဖြယ္မရာျပဳေသာ၊ ညစ္ညမ္းေစေသာ၊ သို႔မဟုတ္ ဖ်က္ဆီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္လႊင့္ျခင္း၊
  ၁.၈.၃
  ဤဝန္ေဆာင္မႈကြန္ယက္မွတစ္ဆင့္ ကြန္ပ်ဴတာဗိုင္းရပ္စ္မ်ား ပံ်႕ႏံွ႕ေစျခင္း၊
  ၁.၈.၄
  အခ်က္အလက္မ်ား တူးဆြေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာထိန္းခ်ဳပ္စက္ရုပ္ သို႔မဟုတ္ အလားတူအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ထုတ္ယူသံုးစဲြေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ား အသံုးျပဳျခင္း။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲ သို႔မဟုတ္ အေထာက္အကူျပဳပရိုဂရမ္တစ္ခုကို အသံုးျပဳခဲ့ပါက သင့္အေနျဖင့္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္လႈပ္ရွားမႈတြင္ပါဝင္ရန္ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီွလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။


  ဥာဏဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္
  ၂.၁
  ဤဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ သင္တင္လိုက္ေသာ၊ ထုတ္လႊင့္လိုက္ေသာ၊ ထည့္သြင္းလိုက္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေပးအပ္လိုက္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ သင္သာလွ်င္ တာဝန္ရိွၿပီး ထိုသို႔ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ASUS ၏ အျမင္သေဘာထားအား ကိုယ္စားျပဳျခင္းမရိွေၾကာင္းကို သင္မွ သေဘာတူလက္ခံထားသည္။ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းဆိုရပါက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ စာသားမ်ား၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ား၊ ဂီတသံစဥ္မ်ား၊ သီခ်င္းမ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ဂရက္ဖစ္မ်ား၊ ဗီြဒီယိုမ်ား၊ မက္ေဆ့ခ်္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားအေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား (“သတင္းအခ်က္အလက္”) မ်ားအပါအဝင္ အျခားေသာအရာမ်ားကဲ့သို႔ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဆိုလိုသည္။
  ၂.၂
  ဤဝန္ေဆာင္မႈစာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား တင္ျပျခင္း၊ ထုတ္လႊင့္ျခင္း၊ ျဖည့္သြင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပးအပ္ျခင္းမ်ားအား သင္ျပဳလုပ္လိုက္သည့္အခိ်န္မွာ ASUS ႏွင့္ ယင္း၏ ဆက္စပ္အဖဲြ႕မ်ား၊ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ားအား ထိုသတင္းအခ်က္အလက္၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ သို႔မဟုတ္ ထိုသတင္းအခ်က္အလက္တစ္စံုလံုးအား အကန္႔အသတ္မရိွ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း၊ ျပန္လည္ထုတ္ေဝျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ္လႊင့္တင္ျပျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူသို႔ တစ္ဆင့္ပို႔ေပးျခင္း၊ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖန္႔ခီ်ျခင္း၊ ပံုႏိွပ္ျခင္း၊ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းမ်ားျဖင့္ သံုးစဲြျခင္းတို႔အပါအ၀င္ မီဒီယာပံုသ႑ာန္မ်ဳိးစံုျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ေဝျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ တစ္ဆင့္ခံခြင့္ျပဳခ်က္ေပးႏိုင္သည့္ မူပိုင္မဟုတ္ေသာ၊ ျပန္လည္ဖ်က္သိမ္းျခင္းမျပဳႏိုင္ေသာ၊ မူပိုင္အခမဲ့ ကမၻာအႏံွ႕ျဖန္႔ေဝခြင့္အား သင္မွ ေပးအပ္လိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
  ၂.၃
  သင့္အေနျဖင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါအခြင့္အေရးအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရန္ အေၾကာင္းမရိွပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ဤဝန္ေဆာင္မႈစာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား တင္ျပျခင္း၊ ထုတ္လႊင့္ျခင္း၊ ျဖည့္သြင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပးအပ္ျခင္းမ်ားကို မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။
  ၂.၄
  အျခားအဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕၏ ဥာဏဆိုင္ရာမူပိုင္ခြင့္တစ္ခုခုအား သံုးႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ သံုးႀကိမ္ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့သည္ဟု သင့္ကိုစြပ္စဲြလာပါက ASUS တြင္ သင္၏ ဤဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳခြင့္အား ပယ္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ပိုင္ခြင့္ရိွသည္။
  ၂.၅
  ဤဝန္ေဆာင္မႈတြင္ပါဝင္သည့္ သို႔မဟုတ္ ဤဝန္ေဆာင္မႈမွတစ္ဆင့္ အသံုးျပဳသည့္ အျခားအဖဲြ႕မ်ား၏ ေခါင္းစဥ္မ်ားအားလံုးႏွင့္ ဥာဏဆိုင္ရာမူပိုင္ခြင့္မ်ားအားလံုးမွာ သက္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာပိုင္ရွင္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔အား သက္ဆိုင္ရာဥာဏမူပိုင္ခြင့္ဥပေဒမ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ထားေပလိမ့္မည္။
  ၂.၆
  သင့္အေနျဖင့္ ဤဝန္ေဆာင္မႈပါအေၾကာင္းအရာတစ္ခုခု၏ အမွန္တကယ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းခ်ဳိးေဖာက္မႈ သို႔မဟုတ္ ထိုသို႔ေသာအလားအလာတစ္ရပ္ရပ္ကို သတိထားမိပါက သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား သို႔မဟုတ္ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ စည္းမ်ဥ္းခ်ဳိးေဖာက္မႈ သတိေပးခ်က္တစ္ရပ္ကို လိုအပ္ေနပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ဤသတိေပးခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္မ်ားကိုအသံုးျပဳကာ ASUS ၏ ဥပေဒလိုက္နာေရးကြပ္ကဲမႈဦးစီးဌာနသို႔ ထိုသတိေပးခ်က္အား တင္ျပေပးပါ။ ASUS အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ညီညႊတ္ေသာ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
  ၂.၇
  မူပိုင္ခြင့္ပိုင္ရွင္တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ၄င္း၏ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးထံမွ စည္းမ်ဥ္းခ်ဳိးေဖာက္ေၾကာင္း သတိေပးခ်က္ကို လက္ခံရရိွၿပီးေနာက္တြင္ ASUS အေနျဖင့္ သင္၏ရယူအသံုးျပဳပိုင္ခြင့္ကိုပယ္ဖ်က္ရပ္ဆိုင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ စြပ္စဲြထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းခ်ဳိးေဖာက္ေသာအေၾကာင္းအရာ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အျခားေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္သြားဖြယ္ရိွသည္။ ထိုသို႔ေသာ အေၾကာင္းအရာ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ စည္းမ်ဥ္းခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း မဟုတ္ဟု သင္ယံုၾကည္ပါက သင့္အေနျဖင့္ ဤသတိေပးခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ASUS ၏ ဥပေဒ လိုက္နာေရးကြပ္ကဲမႈဦးစီးဌာနသို႔ သတိေပးခ်က္အေပၚ ခုခံေခ်ပေသာစာအား တင္ျပေပးႏိုင္သည္။ ASUS အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္ညီညႊတ္ေသာ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။


  မွတ္ပံုတင္ျခင္း
  ဤဝန္ေဆာင္မႈတြင္ပါရိွေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအားလံုးကို အသံုးျပဳရန္အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကို သင္မွ အသိမွတ္ျပဳလက္ခံထားသည္။
  ၃.၁
  ASUS Account ၏ မွတ္ပံုတင္ေလ်ာက္ထားေသာလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္မွ သင္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မွန္ကန္၊ တိက်၊ ျပည့္စံုသည့္ လတ္တေလာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ေဖာ္ျပေပးရန္အတြက္ ေစ့ေဆာ္ေတာင္းဆို လာပါက သင့္အေနျဖင့္ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ သင့္အေနျဖင့္ ဤဝန္ေဆာင္မႈမွတစ္ဆင့္ သင့္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားအား အခ်ိန္မေရြး ျပဳလုပ္ႏိုင္ေပသည္။
  ၃.၂
  သင့္အေနျဖင့္ ဤဝန္ေဆာင္မႈစာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ရိွေသာသင့္အေကာင့္အျပင္အဆင္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ တည္းျဖတ္ျခင္းအားျဖင့္ သင့္မွတ္ပံုတင္အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ သင့္အေနျဖင့္ သင့္အေကာင့္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ သင္၏အသံုးျပဳသူအမည္ႏွင့္ စကားဝွက္တို႔ျဖင့္ သင့္အေကာင့္ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္လိုအပ္သည္။ သင့္စကားဝွက္ႏွင့္ အသံုးျပဳသူအမည္တို႔ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေစေရးႏွင့္ သင့္အေကာင့္အတြင္းတြင္ ေတြ႕ရိွရေသာ လႈပ္ရွားမႈအားလံုးအတြက္ သင္တစ္ဦးတည္းသည္သာလွ်င္ လံုးလံုးလ်ားလ်ားတာဝန္ရိွသည္။
  ၃.၃
  ASUS Account ေပၚရိွ သင့္အေကာင့္/စကားဝွက္အား အလဲြသံုးစားျပဳေနသည္ကို ASUS မွ ေတြ႕ရိွခဲ့ရပါက ASUS အေနျဖင့္ ထိုသို႔ေသာ ASUS Account ၏ စကားဝွက္ (သို႔မဟုတ္ထိုႏွစ္ခု၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ) သို႔မဟုတ္ ဤဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳျခင္းတို႔အားခ်က္ျခင္းဆိုသလို ဆိုင္းငံ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ဖြယ္ရိွသည္။ ထို႔အတူ ယခုကဲ့သို႔ေသာ ASUS Account ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးကိုလည္း ဤဝန္ေဆာင္မႈမွ ဖယ္ရွားသြားဖြယ္ရိွသည္။
  ၃.၄
  သင့္အေနျဖင့္ ဤသတိေပးခ်က္ကို လိုက္နာေစရမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ားကိုလည္း ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမျပဳေစရေပ။ ASUS တြင္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုအတြင္း သို႔မဟုတ္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္တြင္ သင္၏အဖဲြ႕ဝင္ ျဖစ္တည္မႈကို အခ်ိန္မေရြး အတည္ျပဳစစ္ေဆးပိုင္ခြင့္ရိွၿပီး ဝက္ဘ္ဆိုဒ္လႈပ္ရွားမႈ တစ္ခုအေပၚ ကလိန္ျငမ္းဆင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ကလိန္ျငမ္းဆင္မည့္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာ လဲြမွားေသာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ပါက သင္၏ ဆုရရိွရန္ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ အပါအဝင္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ သင့္အား (ဆုရွင္တစ္ဦးျဖစ္ေနသည့္ အခိ်န္တြင္ပင္လွ်င္) ပယ္ဖ်က္ခြင့္ရိွသည္။ ဤေဖာ္ျပခ်က္ပါအခြင့္အေရးမ်ားအား လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ ASUS ၏ ပ်က္ကြက္မႈသည္ ထိုသို႔ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို စြန္႔လႊတ္သည့္ တရားဝင္ ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ရပ္ မဟုတ္ေပ။


  ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္ လံုၿခံဳေရးမူဝါဒ

  ကိုယ္ေရးကိုယ္တာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလးစားသမႈရိွေသာအားျဖင့္ ASUS မွ ASUS ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္ လံုၿခံဳေရးမူဝါဒ ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ သင့္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအား အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ ေလးစားသမႈျပဳျခင္းတို႔ကို စိုက္လိုက္မတ္တပ္ ေစာင့္ထိန္းလ်က္ရိွပါသည္။

  လိုင္စင္ႏွင့္ ကန္႔သတ္ျခင္း
  ၅.၁
  ASUS အေနျဖင့္ ဤသတိေပးခ်က္ပါ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဤဝန္ေဆာင္မႈကိုရယူသံုးစဲြရန္ သို႔မဟုတ္ ဤဝန္ေဆာင္မႈတြင္ပါဝင္ရန္ လိုင္စင္ခဲြခ်ေပးျခင္း၊ လဲႊေျပာင္းေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္၍မရသည့္ စီးပြားျဖစ္မဟုတ္ေသာ အကန္႔အသတ္ရိွသည့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာသံုး အခမဲ့လိုင္စင္တစ္ရပ္ကို သင့္အား ေပးအပ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ ရွင္းလင္းစြာေပးအပ္ထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားမွအပ အျခားေသာ အခြင့္အေရးမ်ား အားလံုးအား ASUS မွ ပိုင္ဆိုင္သည္ဆိုသည္ကို သင္မွ အသိမွတ္ျပဳလက္ခံထားသည္ ဤဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ပါဝင္သည့္ အားလံုးေသာ အခြင့္အေရးအျပင္ အျခားအခြင့္အေရးမ်ားမွာလည္း ASUS ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ASUS လိုင္စင္ထုတ္ေပးသူမ်ား၏ တစ္ဦးတည္းပိုင္ ပိုင္ဆိုင္မႈျဖစ္ျပီး ဤအေနအထားအတိုင္းပင္ ဆက္ရိွေနေစရမည္ျဖစ္သည္။ ဤသတိေပးခ်က္တြင္ ထိုသို႔ေသာအခြင့္အေရးမ်ားအား သင့္ထံသို႔ လဲႊေျပာင္းေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပးအပ္ျခင္းမ်ားကို ရည္ရြယ္သည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္စံုတစ္ရာမွ် ပါရိွျခင္းမရိွေပ။
  ၅.၂
  သတိေပးခ်က္အား ဖယ္ရွားမႈမျပဳေစျခင္း - သင့္အေနျဖင့္ အခြင့္အေရးတစ္ခုခုႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ASUS ၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအားလံုး၏ သတိေပးခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ညႊန္ျပခ်က္မ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္း၊ ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္း၊ ဖတ္မရေစရန္ ဖ်က္ပစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ သင္မွ သေဘာတူထားသည္။ ထိုသို႔ေသာသတိေပးခ်က္ သို႔မဟုတ္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား အဆက္ကပ္ျခင္း၊ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ထည့္သြင္းျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာမွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားႏွင့္ ခိ်တ္ဆက္ျခင္းမ်ား ရိွေနသည့္အခိ်န္တြင္ပင္လွ်င္ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရန္ကိုပင္ သင္မွ သေဘာတူထားသည္။


  အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္း

  ASUS မွ ျပဳလုပ္ေပးသည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား/အေထာက္အကူျပဳအသံုးခ်ပရိုဂရမ္မ်ားကို ဝယ္ယူျခင္းမ်ားအား အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေသာ စတိုးဆိုင္မ်ား၏စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အတိုင္းသာ စီမံေဆာင္ရြက္ေစရမည္ျဖစ္သည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ASUS အေရာင္းအဝယ္ သေဘာတူညီမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ မူဝါဒမ်ားကို ကိုးကားေပးပါ

  သက္တမ္းကာလႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္
  ၇.၁
  ဤဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ တရားမွ်တေရး၊ တည္ၾကည္ေျဖာင့္မတ္မႈ သို႔မဟုတ္ မွန္ကန္ေသာ က်င့္ဝတ္တို႔ကို ပ်က္စီးေစသည့္ သို႔မဟုတ္ သက္ေရာက္မႈရိွေစသည့္ ASUS ၏ ထိန္ခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ ထိန္မႏိုင္သိမ္းမရအေျခအေန၊ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ကေမာက္ကမျဖစ္မႈမ်ား၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွထားျခင္းမရိွေသာ ၾကားဝင္စြက္ဖက္မႈမ်ား၊ မသမာမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာအေၾကာင္းတရားမ်ားအပါအဝင္ စီစဥ္ထားသည့္အတိုင္း ဤဝန္ေဆာင္မႈအား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရိွေသာ အေၾကာင္းအရင္မ်ားေပၚေပါက္လာပါက ASUS တြင္ ယင္း၏ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အရ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ အာဏာပိုင္အဖဲြ႕ တစ္ဖဲြ႕ထံမွ ေရးသားညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္အညီ ဤဝန္ေဆာင္မႈအား ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆိုင္းငံ့ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပိုင္ခြင့္ရိွသည္။
  ၇.၁
  ဤသတိေပးခ်က္မွာ သင္ သို႔မဟုတ္ ASUS မွ ပယ္ဖ်က္လိုက္သည့္အခိ်န္အထိ အက်ဳံး၀င္ေနမည္ျဖစ္သည္။ ဤသတိေပးခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားအား သင္လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ပါက သင္၏ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳခြင့္အား သတိေပးမႈတစ္စံုတစ္ရာမရိွဘဲ အလိုအေလ်ာက္ ပယ္ဖ်က္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ASUS ၌ သင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တာဝန္တစ္စံုတစ္ရာ ရိွလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ဤသတိေပးခ်က္အား ပယ္ဖ်က္လိုက္သည့္အခါတြင္ သင့္အေနျဖင့္ ဤဝန္ေဆာင္မႈနွင့္ ယင္း၏မူပြားမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းအား တစ္စံုလံုးအားျဖင့္ သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအားျဖင့္ ခ်က္ျခင္းဆိုသလို ရပ္တန္႔ေစရမည္။


  အာမခံျဖင့္သက္ဆိုင္မႈမရိွေၾကာင္း ရွင္းလင္းခ်က္ႏွင့္ တာဝန္ယူမႈကန္႔သတ္ခ်က္
  ၈.၁
  ဤဝန္ေဆာင္မႈအတြက္အသံုးျပဳေသာ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္မွာ လက္ေတြ႕က်က် ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ေဘးကင္လံုၿခံဳေသာ စံညႊန္းတစ္ရပ္ရိွေစရန္ ASUS မွ အေသအခ်ာ ေဆာင္ရြက္ထားသည္
  ၈.၂
  ဤဝန္ေဆာင္မႈအား “ယခုအတိုင္းသာရိွေနေစရန္” ေဖာ္ေဆာင္ေပးထားျခင္းအား သင္က လက္ခံထားသည္။ ဤဝန္ေဆာင္မႈအား “ယခုအတိုင္းသာရိွေနေစရန္” ေဖာ္ေဆာင္ေပးထားျခင္းအား သင္က လက္ခံထားသည္။ လိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားအားလံုးအတြက္ ဆက္စပ္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား အပါအဝင္ အျခား ဆက္စပ္ကုန္က်စရိတ္မ်ားလည္းပါဝင္ႏိုင္ေသာ ဤဝန္ေဆာင္မႈ၏ အရည္အေသြးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္မႈတို႔ျဖင့္ပတ္သက္သည့္အႏၱရာယ္ရိွႏိုင္ေျခမ်ား အားလံုးမွာသင္ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္။ ဥပေဒမွ ခြင့္ျပဳထားေသာ အတိုင္းအတာအရ ASUS အေနျဖင့္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈ အာမခံမ်ား သို႔မဟုတ္ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုခုအတြက္ အဆင္ေျပမႈ သို႔မဟုတ္စည္းမ်ဥ္းခ်ဳိးေဖာက္မႈ ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမရိွဘဲ သို႔မဟုတ္ စြမ္းေဆာင္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမရိွဘဲ ေပၚေပါက္လာေသာ အာမခံတို႔အျပင္ အျခားဆက္စက္အေၾကာင္းကႎစၥမ်ားလည္း ပါဝင္ႏိုင္ေသာ ဤဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဤသတိေပးခ်က္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ အေထာက္အထား မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အာမခံေပးျခင္း၊ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္း သို႔မဟုတ္ ညႊန္းဆိုျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ျခင္းမရိွေပ။ ASUS အေနျဖင့္ ဤဝန္ေဆာင္မႈ အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ရရိွလာဖြယ္ရိွေသာ သို႔မဟုတ္ ဤဝန္ေဆာင္မႈ မွတစ္ဆင့္ရရိွေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ တိက်မႈ သို႔မဟုတ္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ ပတ္သက္ႏိုင္ေခ်ရိွေသာ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍လည္း အာမခံထားျခင္း မရိွေပ။အခ်ဳိ႕ေသာတရားစီရင္ပိုင္ခြင့္မ်ားတြင္ ပ်က္ဆီးဆံုး႐ံႈးမႈ အခ်ဳိ႕အတြက္ အာမခံခ်န္လွပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တာဝန္ယူျခင္းအေပၚ ကန္႔သတ္မႈ သို႔မဟုတ္ ခ်န္လွပ္မႈတို႔အား ခြင့္ျပဳမထားေပ။ သို႔ျဖစ္၍ အထက္ေဖာ္ျပပါ ရွင္းလင္းျငင္းဆိုခ်က္အခ်ဳိ႕နွင့္ တာဝန္ယူျခင္းေပၚ ကန္႔သတ္မႈအခ်ဳိ႕တို႔မွာ သင္ႏွင့္အက်ဳံးဝင္ျခင္းမရိွေပ။
  ၈.၃
  ဤဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဤဝန္ေဆာင္မႈ၏စြမ္းေဆာင္မႈျဖင့္ ဆက္စပ္မႈမရိွဘဲ ေပၚေပါက္လာသည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွေသာအႏၱရာယ္မ်ားအားလံုးမွာ သင္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည္။ ဤသတိေပးခ်က္ သို႔မဟုတ္ ဤဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ အသံုးမျပဳႏိုင္ျခင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ေပၚေပါက္လာေသာ သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္မႈမရိွဘဲ ေပၚေပါက္လာေသာ အက်ဳိးဆက္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ မေတာ္တဆျဖစ္ေစ၊ တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝိုက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထူးျခားမႈတစ္ခု အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ျပစ္ဒဏ္အျဖစ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ပ်က္စီဆံုး႐ံႈးမႈ ပံုသ႑ာန္အမ်ဳိးမ်ဳိး (အကန္႔အသတ္မရိွေသာ၊ အျမတ္ဆံုး႐ံႈးမႈအတြက္ နစ္နာခ်က္မ်ား၊ ၾကားဝင္ ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေငြေၾကးဆံုးရံႈးမႈမ်ားအပါအဝင္) ကဲ့သို႔ေသာ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈ ေပၚေပါက္ေစသည့္ အေၾကာင္းမ်ားအား ASUS မွ အႀကံျပဳခဲ့လွ်င္ပင္ ထိုဆံုးရံႈးနစ္နာမႈအတြက္ ASUS ၊ ASUS အတြက္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ၄င္းတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ တာဝန္ရိွသူမ်ား၊ ဒါရိုက္တာမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ ေအးဂ်င့္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေပါင္းစည္းထားေသာအသင္းအဖဲြ႕မ်ားတြင္ တာဝန္ရိွေသာျဖစ္ရပ္မ်ား ရိွေပလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ အခ်ဳိ႕ေသာတရားစီရင္ပိုင္ခြင့္မ်ားတြင္ ပ်က္ဆီးဆံုးရံႈးမႈအခ်ဳိ႕အတြက္ အာမခံခ်န္လွပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တာဝန္ယူျခင္းအေပၚ ကန္႔သတ္မႈ သို႔မဟုတ္ ခ်န္လွပ္မႈတို႔အား ခြင့္ျပဳမထားေပ။ သို႔ျဖစ္၍ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ရွင္းလင္းျငင္းဆိုခ်က္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ တာဝန္ယူျခင္းေပၚ ကန္သတ္မႈအခ်ဳိ႕တို႔မွာ သင္ႏွင့္အက်ဳံးဝင္ျခင္း မရိွေပ။
  ၈.၄
  ASUS အေနျဖင့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပြားသည့္ မမွန္ကန္ေသာ သို႔မဟုတ္ မတိက်ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဤဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ဤဝန္ေဆာင္မႈတြင္ အသံုးျပဳေသာ ပစၥည္းပစၥယမ်ား သို႔မဟုတ္ ပရိုဂရမ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားအတြက္ သို႔မဟုတ္ ဤဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ပါရိွသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းမ်ားကို ေဒါင္းေလာ့လုပ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ဆက္စပ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ထိုသို႔ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ရရိွလာေသာ ထိန္ခ်န္မႈ ၾကားဝင္ ေႏွာက္ယွက္မႈ၊ ပယ္ဖ်က္မႈ၊ ခြ်တ္ယြင္းမႈ၊ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုတ္လႊင့္ျခင္းတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ၊ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ တယ္လီဖုန္း၊ မိုဘိုင္း သို႔မဟုတ္ ၿဂိဳလ္တုကြန္ယက္ ခြ်တ္ယြင္းမႈ၊ အင္တာနက္ သို႔မဟုတ္ ဤဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ နည္းပညာ ျပႆနာရပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ လိုင္းၾကပ္ေတာက္မႈ၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲခြ်တ္ယြင္းမႈ၊ ခိုးယူမႈ သို႔မဟုတ္ ဖ်က္စီးမႈ သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ဝင္ေရာက္သံုးစဲြမႈ သို႔မဟုတ္ ဝင္ေရာက္ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ သင့္ကြန္ပ်ဴတာ အနာတရျဖစ္မႈ သို႔မဟုတ္ ပ်က္စီးမႈတို႔အပါအဝင္ ဤဝန္ေဆာင္မႈအား စီမံကြပ္ကဲေနစဥ္အတြင္း ႀကံဳေတြ႕ရဖြယ္ရိွေသာ နည္းပညာအမွားမ်ား သို႔မဟုတ္ ထိုျပႆနာရပ္မ်ားအားလံုးအတြက္ တာဝန္ယူမည္ မဟုတ္ေပ။
  ၈.၅
  ဝက္ဘ္ဆိုဒ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ျပဳလုပ္ေပးသည့္ ဆုေပးျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကို သင္မွ အသိမွတ္ျပဳ လက္ခံထားၿပီးျဖစ္သည္။
  ၈.၅.၁
  သင္၏ဆုလက္ခံျခင္းေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာသည့္ အခြန္အခကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ASUS မွ တာဝန္တစ္စံုတစ္ရာ လက္ခံမည္မဟုတ္ေပ။ လြတ္လပ္ေသာဘ႑ာေရးအႀကံျပဳေဆြးေႏြးမႈအား သင္ကိုယ္တိုင္သာ ရွာေဖြသင့္သည္။
  ၈.၅.၂
  ဆုတစ္ခုကို တစ္စံုလံုးအားျဖင့္ သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအားျဖင့္ လဲႊေျပာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖလွယ္ျခင္ႏွင့္ ေငြသားအျဖစ္သို႔ေျပာင္းလဲျခင္းအား တိတိပပ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွပါက ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေပ။
  ၈.၅.၃
  ဆုတစ္ခုအား ရယူေပးရန္အတြက္ ASUS ၏ လက္ေတြ႕က်ေသာက်ဳိးပမ္းမႈမ်ားရိွခဲ့ေသာ္လည္း ထိုဆုကို လက္ခံႏိုင္ျခင္း မရိွေသာျဖစ္ရပ္တြင္ ဆုတစ္ခုအား သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ အာဏာပိုင္တစ္ဦးထံမွ ေရးသားညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီညႊတ္သည့္ အႀကံျပဳထားေသာ လက္လီတန္ဖိုးတစ္ရပ္ျဖင့္ အစားထိုးပိုင္ခြင့္ရိွသည္။
  ၈.၅.၄
  ASUS တြင္ ေနာက္ပိုင္းကာလ ဆုတန္ဖိုးေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ တာဝန္တစ္စံုတစ္ရာမရိွပါ။
  ၈.၅.၅
  ဆုရရိွသူတစ္ဦးမွ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခု အတြင္းတြင္ ထိုဆုကိုလက္ခံရန္ ပ်က္ကြက္ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားအား ဆုရယူခြင့္ စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္း တရားဝင္ စာတင္ျခင္းဟု မွတ္ယူမည္ ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရိွေသာ ASUS တြင္ ထိုသို႔ေသာဆုပိုင္ရွင္အတြက္ အစားထိုးနည္းလမ္းတစ္ရပ္ကို ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရိွသည္။


  ေလ်ာ္ေၾကးေငြ

  ဤသတိေပးခ်က္ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒ သို႔မဟုတ္ နည္းဥပေဒ သို႔မဟုတ္ အျခားအဖဲြ႕၏ အခြင့္အေရးအေပၚတြင္ သင္က်ဴးလြန္ေသာခ်ဳိးေဖာက္မႈေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ သင္က်ဴးလြန္ေသာခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ စြပ္စဲြခ်က္ သို႔မဟုတ္ နစ္နာေၾကးေတာင္းဆိုခ်က္ (သက္ဆိုင္ရာ အက်ဳိးေဆာင္ေရွ႕ေန၏ ဝန္ေဆာင္ခမ်ားႏွင့္ တရား႐ံုးစရိတ္မ်ားအပါအဝင္) ႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရိွဘဲေပၚေပါက္လာေသာ ဆံုးရံႈး နစ္နာမႈမ်ား၊ တာဝန္ယူမႈမ်ားႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္အစုစုအား ASUS ႏွင့္ ယင္း၏ဆက္စပ္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္သူမ်ား၊ လုပ္ငန္းစုမ်ား၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ား လိုင္စင္ ထုတ္ေပးသူမ်ား တာဝန္ရိွသူမ်ား၊ ဒါရိုက္တာမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားထံမွ ေတာင္းဆိုျခင္းအေပၚ ခုခံကာကြယ္ျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းႏွင့္ အႏၱရာယ္မေပးျခင္းတို႔အား သင္မွ သေဘာတူထားသည္။

  ဤသတိေပးခ်က္ႏွင့္ ကိုးကားလမ္းညႊန္ခ်က္တို႔ျဖင့္ဆက္စပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထပ္မံ သိရိွလိုပါက ASUS ၏ ဥပေဒလိုက္နာေရးကြပ္ကဲမႈဌာနသို႔ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ စာတိုက္လိပ္စာ၊ ဖက္စ္၊ အီးေမးလ္ သို႔မဟုတ္ ဖုန္းမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္ႏိုင္ပါသည္။

  ASUSTeK Computer Inc.
  ကုမၸဏီကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ - မစၥတာ ေဂ်ာ္နီရွစ္ဟ္
  တရားေရးစင္တာ၊
  ဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာန
  လိပ္စာ - 15, Li-Te Rd., Taipei 112, Taiwan
  အီးေမးလ္ - LegalCompliance@asus.com
  တယ္လီဖုန္း - (၈၈၆) ၂ ၂၈၉၄ ၃၄၄၇
  ဖက္စ္ - (၈၈၆) ၂ ၂၈၉၀ ၇၆၇၄
  ASUS ၏ တရားေရးစင္တာမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပင္ဆင္ထုတ္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။