SKLEP
Wsparcie

Obowiązki i organizacja wewnętrznego biura audytowego:

Obowiązki:
Wewnętrzne biuro audytowe wspiera radę dyrektorów (Board of Directors – BOD) oraz czołowych menedżerów zarządzających w dokonywaniu niezależnej, obiektywnej oceny kompletności, prawidłowości oraz wdrażania wewnętrznego systemu kontroli w Grupie Asus.
Wewnętrzne biuro audytowe w odpowiedni sposób wnosi propozycje ulepszeń w celu zapewnienia, że wewnętrzny system kontroli stale funkcjonuje. Wewnętrzne biuro audytowe w zgodności z radą dyrektorów (BOD) oraz czołowymi menedżerami zarządzającymi przeprowadza istotne dochodzenia, ocenę lub konsultacje w celu wspomagania rady dyrektorów (BOD) i czołowych menedżerów zarządzających w wypełnianiu ich obowiązków.

Organizacja:
Biuro audytowe podlega radzie dyrektorów (BOD) i wyznacza Dyrektora naczelnego ds. audytu (CAE), który zarządza wewnętrznymi działaniami audytowymi w spółce oraz kieruje biurem audytowym. Mianowanie i zwalnianie ze stanowiska dyrektora naczelnego ds. audytu (CAE) musi być zatwierdzone przez radę dyrektorów.
Wyznacza ona odpowiednią liczbę audytorów pracujących na pełnym etacie w celu przeprowadzania okresowych, nieregularnych kontroli oraz realizowania specjalnych projektów w Grupie ASUS.

    Działalność wewnętrznego biura audytów zapewnia Grupie Asus następujące usług:

  • Coroczny audyt w siedzibie głównej: Audytorzy wewnętrzni opracowują coroczne projekty audytu w oparciu o ocenę ryzyka i w zgodności z odpowiednimi przepisami. Przed wprowadzeniem ich w życie projekty audytu muszą zostać zatwierdzone przez radę dyrektorów (BOD). W skład corocznych audytów wchodzą między innymi, ale nie tylko, kontrole działań operacyjnych oraz audyty zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami.
  • Audyty projektów specjalnych: Za zgodą rady dyrektorów i czołowych menedżerów zarządzających na życzenie wykonywane są nieregularne audyty projektów specjalnych.
  • Coroczne autooceny wewnętrznego systemu kontroli: Biuro audytowe koordynuje [samooceny kontroli wewnętrznych], których jest wykonawcą, w celu okresowego oceniania racjonalności, wykonania oraz efektywności wszelkich elementów kontroli operacji. Za pośrednictwem raportów oceniających wewnętrznego biura audytowego [samoocena kontroli wewnętrznych], wynik oceny jest przesyłany do rady dyrektorów i czołowych menedżerów zarządzających.
  • Audyt pomocniczy: W zgodności z corocznym planem audytowym lub na życzenie rady dyrektorów (BOD), biuro audytowe przeprowadza okresowe lub nieregularne kontrole w celu dokonania oceny i zapewnienia osiągnięcia celów biznesowych, rzetelności sprawozdań finansowych oraz prawidłowości działania wewnętrznego systemu kontroli. Biuro audytowe wspomaga spółkę w zakresie uzyskania odpowiedniej pewności w kwestiach związanych ze zwiększeniem wydajności podmiotów zależnych, zgodnością z obowiązującymi przepisami i regulacjami oraz wydajnością i efektywnością wszelkich operacji.
  • Usługa konsultacyjna: Biuro audytowe zapewnia doradztwo w zakresie zwiększenia wydajności działań operacyjnych oraz usługi konsultacyjne w kwestii wewnętrznego systemu kontroli – dla zwiększenia wydajności i efektywności operacji biznesowych


  • Ze względu na powyższe obowiązki wewnętrzne biuro audytowe ma obowiązek przesyłania sprawozdań i dokumentów roboczych, w tym ocen wewnętrznych systemów kontroli oraz operacji biznesowych. W celu określenia właściwości aktualnych procedur i przepisów dotyczących kontroli, wdrażania kontroli wewnętrznych, jak również ustalenia racjonalności korzyści dla zarządu i jednostek operacyjnych, biuro audytowe ma obowiązek przedkładania odpowiednich propozycji wprowadzenia ulepszeń.

    Audytorzy muszą zachować niezależność, obiektywne i uczciwe nastawienie w duchu dążenia do poznania prawdy, a także skromność, szczerość, pracowitość, aktywność i odwagę podczas wykonywania swoich obowiązków. Zadaniem audytorów jest zapewnienie, że wewnętrzny system kontroli jest stale efektywnie stosowany, a ponadto również wspomaganie zarządu w wypełnianiu jego obowiązków.