Zasady korzystania ze strony/Polityka prywatności

  Zasady korzystania ze SERVICE

  NINIEJSZA USŁUGA, ZAWIERAJĄCA MIĘDZY INNYMI ALE NIE TYLKO INFORMACJE, USŁUGI I OPROGRAMOWANIE PRZEZ NIĄ DOSTARCZANE ("USŁUGA"), JEST HOSTOWANA PRZEZ ASUSTEK COMPUTER INC. (“ASUS”). UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE POTWIERDZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z NINIEJESZĄ INFORMACJĄ O WARUNKACH KORZYSTANIA („INFORMACJA”) I JEST ŚWIADOMY Z PRAW, OBOWIĄZKÓW, WARUNKÓW I ZASAD W NICH PRZEDSTAWIONYCH. JEŚLI UŻYTKOWNIK JEST NIEPEŁNOLETNI, POWINIEN ZAREJESTROWAĆ SIĘ JAKO CZŁONEK LUB KORZYSTAĆ ZE SERVICE LUB USŁUG PRZEZ NIĄ OFEROWANYCH PO TYM JAK RODZICE (LUB OPIEKUN PRAWNY) PRZECZYTAJĄ I ZAPOZNAJĄ SIĘ Z PRAWAMI, OBOWIĄZKAMI, WARUNKAMI I ZASADAMI ZAWARTYMI W NINIEJSZEJ INFORMACJI. KORZYSTAJĄC ZE SERVICE, UŻYTKOWNIK LUB JEGO RODZICE (LUB PRAWNY OPIEKUN) WYRAŹNIE WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA TO, BY OBOWIĄZYWAŁA ICH NINIEJSZA INFORMACJA, WŁĄCZNIE Z UAKTUALNIONYMI WERSJAMI, JAK RÓWNIEŻ WSZELKIE MAJĄCE ZASTOSOWANIE PRAWA I PRZEPISY.

  1. Potwierdzenie
   1.1

   UŻYTKOWNIK powinien upewnić się, że posiada odpowiednie oprogramowanie, sprzęt i połączenie internetowe, żeby korzystać z funkcjonującej wtedy wersji SERVICE. Firma ASUS według własnego uznania może zmienić STRONĘ bez wcześniejszego uprzedzenia, może odwołać wszelki wydarzenia organizowane za pośrednictwem niniejszej SERVICE ("Wydarzenie ze SERVICE") bez wcześniejszego uprzedzenia, może zawiesić świadczenie jakiejkolwiek usługi za pomocą SERVICE bez wcześniejszego uprzedzenia oraz firma ASUS zastrzega sobie wszelkie prawo do zaprzestania utrzymywania jakiejkolwiek platformy sprzętowej lub platformy oprogramowania bez wcześniejszego uprzedzenia.

   1.2

   UŻYTKOWNIK przyjmuje do wiadomości, że niektóre treści zawarte na STRONIE zostały dostarczone przez SERVICE trzecie, oraz UŻYTKOWNIK przyjmuje do wiadomości, że niniejsza USŁUGA może umożliwić dostęp do usług lub stron internetowych stron trzecich. UŻYTKOWNIK zgadza się na korzystanie z powyższych usług i stron i będzie z nich korzystać według WŁASNEGO uznania, zaś owo korzystanie podlega warunkom i zasadom obowiązującym UŻYTKOWNIKA i SERVICE trzecie, obejmując m.in. ceny towarów, system potwierdzania zamówień, maksymalną wartość zamówienia, dostawę produktu czy metody płatności.

   1.3

   UŻYTKOWNIK przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek oprogramowanie, które zostało przez niego pobrane lub uzyskane za pomocą SERVICE, będzie wykorzystywane w zgodzie z licencją użytkownika końcowego ("EULA") dołączoną do oprogramowania.

   1.4

   UŻYTKOWNIK przyjmuje do wiadomości, że żaden zapis INFORMACJI nie daje mu PRAWA do wykorzystywania jakichkolwiek znaków handlowych, znaków usługowych, nazw usług, sloganów, logo czy obrazów, chyba że uzgodnił inaczej na piśmie z firmą ASUS.

   1.5

   UŻYTKOWNIK przyjmuje do wiadomości, że niniejsza INFORMACJA może odnosić się do innych wytycznych, powiadomień, porozumień przygotowanych przez firmę ASUS i że powyższe wytyczne, powiadomienia i porozumienia stanowią integralną część niniejszej INFORMACJI.

   1.6

   UŻYTKOWNIK przyjmuje do wiadomości, że firma ASUS zachowuje sobie prawo do zmiany niniejszej INFORMACJI w każdej chwili oraz że taka zmiana zacznie obowiązywać od momentu pojawienia się jej na STRONIE. Dalsze korzystanie ze SERVICE po takiej zmianie będzie traktowane jako wyrażenie zgody UŻYTKOWNIKA na dostosowanie się do nowych zapisów INFORMACJI. Ważne aby UŻYTKOWNIK regularnie odwiedzał i czytał treści zawarte na STRONIE, aby był na bieżąco z obowiązującymi zapisami. Jeśli UŻYTKOWNIK nie wyraża zgody na to, aby podlegał zapisom INFORMACJI oraz obowiązujących przepisów, musi natychmiast przestać korzystać ze SERVICE.

   1.7

   UŻYTKOWNIK zgadza się, że forma elektroniczna jest jedynym sposobem przedstawienia SERVICE lub INFORMACJI.

   1.8

   UŻYTKOWNIK przyjmuje do wiadomo ś ci, ż e ta INFORMACJA mo ż e chroni ć JEGO prawa jedynie w ó wczas, gdy b ę dzie przestrzega ł zasad korzystania z Internetu. UŻYTKOWNIK zgadza się z surowym zakazem poniższych działań:

   1.8.1

   Wszelkich prób zakłócania, atakowania czy niszczenia jakiegokolwiek systemu bądź zasobu w Internecie.

   1.8.2

   Przesyłania materiałów będących pogróżkami, obscenicznych, pornograficznych czy naruszających porządek publiczny i obyczaje.

   1.8.3

   Rozsyłania wirusów komputerowych przez sieć SERVICE.

   1.8.4

   Wykorzystywania eksploracji danych, robotów i podobnych narzędzi do zbierania i/lub wychwytywania danych. W razie użycia przez UŻYTKOWNIKA jakiegokolwiek wspomnianego wyżej oprogramowania bądź narzędzi, UŻYTKOWNIK zostanie pozbawiony możliwości uczestnictwa w Działaniach SERVICE.

  2. Prawo własności intelektualnej
   2.1

   UŻYTKOWNIK przyjmuje do wiadomości, że UŻYTKOWNIK jest w pełni odpowiedzialny za przesłane lub wprowadzone przez UŻYTKOWNIKA informacje na niniejszą STRONĘ i że żadne z tych informacji nie przedstawiają opinii firmy ASUS. Dla uniknięcia wątpliwości, informacje obejmują bez ograniczeń informacje, dane, teksty, oprogramowanie, muzykę, dźwięki, zdjęcia, grafiki, filmy, wiadomości i inne materiały ("Informacje").

   2.2

   Kiedy UŻYTKOWNIK przesłał lub wprowadził informacje na niniejszą STRONĘ, UŻYTKOWNIK nadaje firmie ASUS, jej partnerom i filiom, ogólnoświatowe, niewyłączne, nieodwołalne, bezpłatne, przekazywalne, podlegające sublicencjonowaniu prawo do rozpowszechniania części lub całości informacji za pomocą jakiejkolwiek formy nośnika, w jakikolwiek sposób, w tym, lecz nie tylko, prawo do zmiany, przetwarzania, upubliczniania, dostosowywania, rozpowszechniania, publikowania i wykorzystywania informacji w jakikolwiek inny sposób.

   2.3

   Jeśli UŻYTKOWNIK nie posiada powyższego prawa, nie może przesyłać żadnych informacji na niniejszą STRONĘ.

   2.4

   Jeżeli UŻYTKOWNIK zostanie co najmniej trzykrotnie posądzony o domniemane naruszenie praw własności intelektualnej stron trzecich, firma ASUS zastrzega sobie prawo do usunięcia i/lub ograniczenia dostępu UŻYTKOWNIKOWI do SERVICE.

   2.5

   Wszelkie tytuły własności oraz prawa własności intelektualnej zawarte w treściach stron trzecich lub odnoszące się do treści stron trzecich, które znajdują się STRONIE bądź do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem SERVICE, należą do właścicieli treści i mogą podlegać ochronie przez odpowiednie prawa oraz umowy dotyczące ochrony własności intelektualnej.

   2.6

   Jeśli UŻYTKOWNIK wie o aktualnym lub przyszłym naruszeniu jakichkolwiek treści zawartych na STRONIE, powinien poinformować firmę ASUS o tym za pomocą powiadomienia o naruszeniu przepisów, dostarczając je do firmy ASUS (ASUS Legal Compliance Department) wraz z danymi kontaktowymi wskazanymi w niniejszej INFORMACJI. Firma ASUS będzie postępować w zgodzie ze stosownymi przepisami..

   2.7

   Po otrzymaniu powiadomienia o naruszeniu przepisów od właściciela praw autorskich lub przedstawiciela właściciela praw autorskich, firma ASUS usunie lub uniemożliwi dostęp UŻYTKOWNIKA do treści lub może podjąć inne działania podlegające stosownym regulacjom prawnym w związku z domniemanym naruszeniem przepisów. Jeśli UŻYTKOWNIK uważa, że nie doszło do naruszenia praw, powinien poinformować firmę ASUS o tym za pomocą sprostowania, dostarczając je do firmy ASUS (ASUS Legal ComplianceDepartment) wraz z danymi kontaktowymi wskazanymi w niniejszej INFORMACJI. Firma ASUS będzie postępować w zgodzie ze stosownymi przepisami.

  3. Rejestracja
   Aby korzystać ze wszystkich usług oferowanych przez tę STRONĘ, UŻYTKOWNIK przyjmuje do wiadomości poniższe warunki i zgadza się na nie:
   3.1

   UŻYTKOWNIK jest zobowiązany dostarczyć prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne informacje na SWÓJ temat, jeśli wymaga tego proces rejestracji w Koncie ASUS. UŻYTKOWNIK ma dostęp do SWOICH danych personalnych z tej SERVICE i ma możliwość ich zmiany w dowolnym momencie.

   3.2

   UŻYTKOWNIK ma prawo do wglądu do SWOICH danych i do zmiany danych, które wprowadził przy rejestracji, poprzez zalogowanie i zmianę SWOICH ustawień konta na STRONIE. Aby konto było bezpieczne, należy się logować za pomocą odpowiedniej nazwy użytkownika i hasła. UŻYTKOWNIK jest w pełni odpowiedzialny za zachowanie w dyskrecji SWOJEGO hasła i nazwy użytkownika oraz wszelkich działań, które wykonuje za pośrednictwem SWOJEGO konta.

   3.3

   Jeżeli firma ASUS odkryje, że konto/hasło Konta ASUS zostało przywłaszczone, firma ASUS może natychmiast zawiesić lub usunąć takie hasło, konto lub inną część Konta ASUS albo uniemożliwić korzystanie z tej SERVICE oraz usunąć ze SERVICE wszelkie informacje powiązane z tym Kontem ASUS.

   3.4

   UŻYTKOWNIK będzie przestrzegał zapisów niniejszej INFORMACJI i nie naruszy żadnych stosownych praw i regulacji. Firma ASUS zastrzega sobie prawo do sprawdzania poprawności zgłoszeń w czasie trwania oraz po zakończeniu Wydarzenia, jak również do dyskwalifikacji bez wcześniejszego powiadomienia UŻYTKOWNIKA (również zwycięzcy), jeśli pojawią się podejrzenia o oszustwo. Brak egzekwowania jakichkolwiek praw przez firmę ASUS nie jest równoznaczny ze zrzeczeniem się tych praw.

  4. Polityka prywatności Ze względu na poszanowanie danych personalnych firma ASUS zobowiązuje się chronić i szanować prywatność użytkowników poprzez Politykę prywatności.
  5. Licencja i Ograniczenia
   5.1

   Firma ASUS nadaje UŻYTKOWNIKOWI ograniczoną, osobistą, niehandlową, niewyłączną, niepodlegającą sublicencji, niezbywalną, nieodpłatną licencję na korzystanie ze SERVICE i usług przez nią oferowanych.Za wyłączeniem praw wyraźnie nadanych w niniejszym dokumencie UŻYTKOWNIK przyjmuje do wiadomości, że wszystkie pozostałe prawa należą do firmy ASUS. Wszelkie prawa, w tym lecz nie tylko prawa dotyczące SERVICE, należą i będą należeć wyłącznie do firmy ASUS i/lub jej licencjodawców. Żaden zapis niniejszej INFORMACJI nie ma na celu przeniesienia takich praw lub przyznania takich praw UŻYTKOWNIKOWI.

   5.2

   UŻYTKOWNIK potwierdza, że nie usunie, nie utrudni przeczytania oraz nie wprowadzi zmian do informacji i wzmianek o prawach i/lub praw firmy ASUS i jej praw własności, bez względu na to czy takie informacje lub wzmianki są dołączone, włączone lub w inny sposób przyłączone do jakichkolwiek materiałów.

  6. E-Commerce Wszelkie zakupy produktów i pakietów serwisowych oferowanych przez firmę ASUS będą podlegały warunkom użytkowania sklepu internetowego — prosimy zapoznać się z umowami dotyczącymi sprzedaży przez firmę ASUS oraz odpowiednimi postanowieniami.
  7. Czas trwania i wygaśnięcie
   7.1

   Jeśli z jakiegokolwiek powodu STRONIE nie będzie mogła być świadczona zgodnie z planem z powodu błędów technicznych, nieautoryzowanego dostępu, oszustwa lub z jakiekolwiek innej przyczyny, która jest poza kontrolą firmy ASUS i która wpłynęła na administrację, bezpieczeństwo, rzetelność lub poprawne świadczenie STRONIE, firma ASUS zastrzega sobie prawo do anulowania, zmiany lub zawieszenia świadczenia STRONIE zgodnie z pisemnymi wskazaniami od odpowiedniej jednostki rządowej.

   7.1

   Niniejsze INFORMACJA obowiązuje dopóki nie zostanie anulowana przez UŻYTKOWNIKA lub firmę ASUS. Prawa UŻYTKOWNIKA do korzystania ze SERVICE wygasną automatycznie bez uprzedzenia, jeśli UŻYTKOWNIK nie będzie przestrzegać warunków i zasad zawartych w niniejszej INFORMACJI. Kiedy niniejsza INFORMACJA przestaje obowiązywać, UŻYTKOWNIK całkowicie zaprzestanie korzystania z STRONIE.

  8. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności
   8.1

   Firma ASUS zapewnia, że system komputerowy wykorzystywany do świadczenia STRONIE spełnia wymagane standardy bezpieczeństwa.

   8.2

   UŻYTKOWNIK przyjmuje do wiadomości, że USŁUGA jest dostarczona "taka jaka jest". UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITE RYZYKO ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ I FUNKCJONOWANIEM NINIEJSZEJ SERVICE, W TYM LECZ NIE WYŁĄCZNIE KOSZTAMI WSZELKICH POTRZEBNYCH NAPRAW. W obrębie obowiązujących przepisów, FIRMA ASUS NIE DAJE JAKICHKOLWIEK WYRAŹNYCH, ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO niniejszej SERVICE LUB JAKICHKOLWIEK INFORMACJI LUB DOKUMENTÓW, KTÓRE JEJ DOTYCZĄ LUB SĄ UDOSTĘPNIONE W RAMACH NINIEJSZEJ INFORMACJI, W TYM LECZ NIE WYŁĄCZNIE JAKICHKOLWIEK GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB GWARANCJI NIENARUSZALNOŚCI PRAW AUTORSKICH, LUB JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI WYNIKAJĄCEJ Z UŻYTKOWANIA. FIRMA ASUS NIE ZAPEWNIA ŻADNEJ GWARANCJI CO DO REZULTATÓW WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ SERVICE LUB CO DO DOKŁADNOŚCI I WIARYGODNOŚCI INFORMACJI UZYSKANYCH ZA POMOCĄ NINIEJSZEJ SERVICE. NIEKTÓRE SĄDY NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE OKREŚLONYCH GWARANCJI LUB NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEKTÓRE SZKODY. NIEKTÓRE POWYŻSZE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA.

   8.3

   CAŁKOWITE RYZYKO WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA I/LUB FUNKCJONOWANIA NINIEJSZEJ USŁUGI SPOCZYWA NA UŻYTKOWNIKU. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA ASUS, JEJ LICENCJODAWCY LUB ICH CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DYREKTORZY, PRACOWNICY, PRZEDSTAWICIELE LUB PARTNERZY NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA NASTĘPCZE, BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYJĄTKOWE, DOMNIEMANE LUB JAKIEKOLWIEK INNE SZKODY (W TYM LECZ NIE TYLKO UTRATĘ ZYSKÓW, PRZERWANIE, UTRATĘ INFORMACJI LUB STRATY PIENIĘŻNE) WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ INFORMACJĄ LUB KORZYSTANIEM LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUGI LUB JAKIEJKOLWIEK JEJ CZĘŚCI, NAWET JEŚLI FIRMA ASUS ZOSTAŁA POINFORMOWANA O PRAWDOPODOBIEŃSTWIE POJAWIENIA SIĘ TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE SĄDY NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE OKREŚLONYCH GWARANCJI LUB NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEKTÓRE SZKODY. NIEKTÓRE POWYŻSZE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA.

   8.4

   Firma ASUS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowe informacje podane przez użytkowników Internetu lub powstałe z powodu urządzeń lub oprogramowania wykorzystywanego do świadczenia STRONIE lub w niej wykorzystywanego, lub z powodu błędów technicznych lub jakiegokolwiek połączenia powyższych w trakcie świadczenia STRONIE, włączając w to pominięcia, przerwy, usunięcia, defekty, opóźnienia w działaniu urządzeń lub w transmisji informacji, linii telefonicznej, błędy sieci satelitarnej, problemy techniczne, nadmierny ruch w Internecie lub na stronie, błędy oprogramowania, kradzież, zniszczenie, nieautoryzowany dostęp lub zmiany wpisów, uszkodzenia komputera UŻYTKOWNIKA na skutek korzystania z STRONIE.

   8.5

   Jeśli jest przewidziana nagroda w Wydarzeniu ze SERVICE, UŻYTKOWNIK przyjmuje do wiadomości, że:

   8.5.1

   Firma ASUS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek kwestie podatkowe, które mogą pojawić się w przypadku zaakceptowania przez użytkownika nagrody. Zasięgnięcie porady prawnej w tej sprawie leży wyłącznie w interesie użytkowników.

   8.5.2

   Nagroda, w całości ani częściowo, nie może być przekazana, wymieniona, ani wymieniona na pieniądze, o ile zasady nie stanowią inaczej.

   8.5.3

   W razie, gdyby mimo starań firmy ASUS nagroda nie była dostępna, firma ASUS zastrzega sobie prawo do zastąpienia jej inną nagrodą o tej samej wartości, zgodnie z ewentualnymi zaleceniami organu rządowego.

   8.5.4

   Firma ASUS nie ponosi odpowiedzialności za późniejsze różnice wartości nagród.

   8.5.5

   Jeśli zwycięzca nie odbierze nagrody w terminie wyznaczonym na Stronie wydarzenia uznaje się to za zrzeczenie się prawa do nagrody i firma ASUS według własnego uznania ma prawo zdecydować do kogo będzie należeć nagroda.

  9. Odszkodowanie
   UŻYTKOWNIK zgadza się chronić i zwalniać z odpowiedzialności firmę ASUS i jej partnerów, dostawców usług, firmy przetwarzające dane, dystrybutorów, licencjodawców, członków zarządu, dyrektorów i pracowników na wypadek wszelkich strat, odpowiedzialności i wydatków wynikających z jakichkolwiek roszczeń (włącznie z honorarium adwokackim i kosztami postępowania sądowego), ze względu na lub w związku z naruszeniem przez UŻYTKOWNIKA postanowień niniejszej INFORMACJI lub innych stosownych praw lub postanowień lub praw stron trzecich.

  W celu uzyskania dalszych informacji na temat niniejszej INFORMACJI i odnoszących się do niej wytycznych,należy skontaktować się z firmą ASUS (ASUS Legal Compliance Department) za pomocą poczty, faksu, e-maila lub telefonu:

  ASUSTeK Computer Inc.
  Przedstawicielfirmy: Mr. Jonney Shih
  Legal Affairs Center
  Legal Compliance Department
  Address: 15, Li-Te Rd., Taipei 112, Taiwan
  Email: LegalCompliance@asus.com
  Telephone: (886) 2 2894 3447
  Fax: (886) 2 2890 7674
  Ostatnia aktualizacja: 04 marca 2015 przez ASUS Legal Affairs Center