Informácie týkajúce sa webových stránok ASUS

  ASUS COMPUTER Czech Republic s.r.o.

  Na Pankráci 127
  140 00 Praha 4
  IČ: 27390721
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd C., vl.109930

  organizační složka:

  ASUS COMPUTER Czech Republic s.r.o., organizačná zložka

  Trnavská cesta 50
  821 02 Bratislava
  IČ: 45969027
  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I pod vl. 1927/B