Zodpovednosť a organizácia Oddelenia vnútorného auditu:

Povinnosti:
Oddelenie vnútorného auditu pomáha predstavenstvu a vrcholovému manažmentu nezávisle, objektívne posudzovať úplnosť, platnosť a implementácie vnútorného kontrolného systému skupiny ASUS.
Oddelenie vnútorného auditu riadne predkladá návrhy na zlepšenie, aby interný kontrolný systém mohol prebiehať priebežne a neustále. V súlade so stanovami predstavenstva a vrcholového vedenie Oddelenie vnútorného auditu robí príslušné šetrenie, hodnotenie alebo konzultácie na pomoc predstavenstvu a vrcholovému manažmentu pri plnení povinností.

Organizácia:
Oddelenie vnútorného auditu je podriadené predstavenstvu a menuje manažéra auditu (Chief audit executive, CAE) pre riadenie interného auditu spoločnosti a dohľad nad auditným oddelením. menovanie a odvolanie CAE musí byť schválené predstavenstvom.
Stanovuje zodpovedajúci počet audítorov na plný úväzok k robeniu pravidelných aj nepravidelných auditov a špeciálnych projektov skupiny ASUS.

    Oddelenie vnútorného auditu poskytuje ASUS Group nasledujúce služby:

  • Ročný audit ústredia: Interní audítori zostavujú výročné návrhy auditu v súlade s hodnotením rizika a príslušných predpisov. Návrhy auditu musia byť pred svojim zavedením schválené predstavenstvom. Ročný audit zahrňuje okrem iného prevádzkový audit a kontrolu dodržovania zákonov a predpisov.
  • Špeciálny projektový audit: V súlade s predstavenstvom a top manažmentom a žiadosťou o robenie nepravidelného špeciálneho projektového auditu.
  • Každoročné samohodnotenie systému vnútornej kontroly: Kontrolné oddelenie každoročne koordinuje samohodnotenie vnútorného kontrolného systému, v ktorom pravidelne hodnotí racionálnosť, vyhotovenie a efektivitu všetkých kontrolných položiek. Prostredníctvom revízií vnútorného kontrolného oddelenia (samohodnotenie vnútorných kontrol) je hodnotený výsledok predkladaný predstavenstvu a vrcholovému manažmentu.
  • Doplnkový audit: V súlade s ročným plánom auditu alebo požiadavkou predstavenstva robí Oddelenie vnútorného auditu periodický alebo nepravidelný audit za účelom hodnotenia a zabezpečenia dosiahnutia podnikateľského cieľa, spoľahlivosti finančného výkazníctva a primeranosti systému vnútornej kontroly. Oddelenie vnútorného auditu pomáha Spoločnosti s rozumným zabezpečením v oblasti zvyšovania výkonnosti dcérskych spoločností, dodržovanie platných zákonov a predpisov a účinnosti a efektívnosti operácií.
  • Poradenská služba: Audítorská služba poskytuje poradenstvo v oblasti zvyšovania efektivity prevádzky a poradenstvo v oblasti systému vnútornej kontroly s cieľom zvýšiť účinnosť a efektivitu obchodných operácií


  • Pre vyššie uvedené povinnosti predkladá Oddelenie vnútorného auditu správy a pracovné dokumenty vrátane hodnotenia systémov vnútornej kontroly a obchodnej činnosti. Za účelom stanovenia vlastností stávajúcich predpisov a kontrolných postupov, robenie vnútornej kontroly a racionality zvýhodnenia riadiacich a prevádzkových útvarov musia Oddeleniu interného auditu adekvátne poskytovať návrhy na zlepšenie.

    Audítori musia zachovávať nezávislosť a odstup, objektívny spravodlivý postoj, snahu nájsť pravdu a umiernený, čestný, snaživý, agilný, statočný postoj k výkonu svojich povinností. Audítori zabezpečia, aby bol systém vnútornej kontroly robený nepretržite, účinne a pomáhal vedeniu pri plnení povinností.