Podmienky používania / Ochrana súkromných údajov

  Podmienky použitia

  VŠETKY PRODUKTY A SLUŽBY („SLUŽBY“) POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU ASUSTEK COMPUTER INC. („ASUS“) SA RIADIA TÝMITO PODMIENKAMI („PODMIENKY“). SLUŽBOU SA OKREM INÉHO MYSLÍ AKÝKOĽVEK PRODUKT, WEBOVÁ STRÁNKA, WEBOVÁ AKCIA (AKO JE DEFINOVANÁ ĎALEJ), SOFTVÉR, APLIKÁCIA A INFORMÁCIA POSKYTOVANÉ POD ZNAČKOU ASUS ALEBO AKOUKOĽVEK INOU ZNAČKOU VO VLASTNÍCTVE SPOLOČNOSTI ASUS. POUŽÍVANÍM TÝCHTO SLUŽIEB VÝSLOVNE POTVRDZUJETE, ŽE STE SA OBOZNÁMILI S TÝMITO PODMIENKAMI POUŽITIA A ŽE ROZUMIETE SVOJIM PRÁVAM A POVINNOSTIAM, KTORÉ Z TÝCHTO PODMIENOK VYPLÝVAJÚ. AK STE NEPLNOLETÍ, MUSÍTE SA REGISTROVAŤ AKO ČLEN ALEBO VYUŽÍVAŤ TIETO SLUŽBY AŽ PO TOM, ČO SA VÁŠ RODIČ (ALEBO OPATROVNÍK) OBOZNÁMI S PRÁVAMI A POVINNOSŤAMI PLYNÚCIMI Z PODMIENOK V TOMTO DOKUMENTE A POROZUMIE IM. AK BUDETE INŠTALOVAŤ, KOPÍROVAŤ, PRECHÁDZAŤ, SŤAHOVAŤ, NAVŠTEVOVAŤ, VYKONÁVAŤ NÁKUPY ALEBO BUDETE INAK POUŽÍVAŤ TIETO SLUŽBY, VYJADRUJE TÝM VÁŠ RODIČ (ALEBO OPATROVNÍK) VÝSLOVNÝ SÚHLAS S PODMIENKAMI V TOMTO DOKUMENTE VRÁTANE JEHO AKTUALIZOVANÝCH VERZIÍ, A VŠETKÝMI PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI A NARIADENIAMI.

  Prijatie zodpovednosti
  1.1
  Beriete na vedomie, že tieto SLUŽBY budú využívané iba na určených hardvérových a softvérových platformách. Beriete na vedomie, že je VAŠOU zodpovednosťou mať príslušný softvér, hardvér a internetové pripojenie nutné na používanie aktuálne platnej verzie týchto SLUŽIEB. Spoločnosť ASUS môže kedykoľvek bez upozornenia podľa vlastného uváženia SLUŽBY upraviť, ukončiť akékoľvek akcie konané prostredníctvom týchto SLUŽIEB (ďalej len „Webové akcie“) alebo zastaviť akékoľvek služby uskutočňované prostredníctvom týchto SLUŽIEB. Spoločnosť ASUS si zároveň vyhradzuje právo kedykoľvek a bez upozornenia ukončiť podporu akýchkoľvek hardvérových či softvérových platforiem.
  1.2
  Beriete na vedomie, že niektorý obsah týchto SLUŽIEB môže pochádzať od subjektov tretích strán a zároveň prijímate, že tieto SLUŽBY môžu odkazovať na webové stránky či služby tretích strán. Beriete na vedomie, že tieto služby či webové stránky navštevujete podľa SVOJHO uváženia a daná návšteva sa riadi podmienkami medzi VAMI a príslušnou treťou stranou, okrem iného vrátane akýchkoľvek cien tovaru, systému potvrdenia objednávok, maximálneho množstva objednávok, doručenia produktov a platobných zásad. Beriete na vedomie a súhlasíte, že spoločnosť ASUS v žiadnom prípade nezodpovedá za dohodu uzatvorenú medzi VAMI a treťou stranou ani za akýkoľvek obsah poskytnutý treťou stranou.
  1.3
  Súhlasíte, že akýkoľvek softvér, ktorý si stiahnete alebo zadovážite prostredníctvom týchto SLUŽIEB, musí byť používaný v súlade s Licenčnou zmluvou pre koncového používateľa softvéru („EULA“), ktorá je jeho súčasťou.
  1.4
  Beriete na vedomie, že tieto PODMIENKY VÁS nijak neoprávňujú používať ktorúkoľvek ochrannú známku spoločnosti ASUS, servisné značky, názvy produktov alebo služieb, slogany, logá ani obrázky, ak na to nemáte písomný súhlas spoločnosti ASUS.
  1.5
  Beriete na vedomie, že tieto PODMIENKY môžu odkazovať na iné smernice, ustanovenia, dohody či iné podmienky Webových akcií poskytovaných spoločnosťou ASUS, alebo na iné informácie obsiahnuté v SLUŽBÁCH, a tieto odkazy sa tak stávajú neoddeliteľnou súčasťou týchto PODMIENOK.
  1.6
  Beriete na vedomie, že spoločnosť ASUS si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto PODMIENKY a že táto zmena nadobudne platnosť okamihom zverejnenia prostredníctvom SLUŽBY. Ak budete tieto SLUŽBY naďalej používať po akejkoľvek zmene PODMIENOK, bude to považované za VÁŠ súhlas s takou zmenou PODMIENOK. Z toho dôvodu je dôležité pravidelne čítať a navštevovať tieto SLUŽBY, aby ste sa včas oboznámili s prípadnými zmenami PODMIENOK. Ak s týmito PODMIENKAMI a príslušnými zákonnými ustanoveniami nesúhlasíte, musíte tieto SLUŽBY okamžite prestať používať.
  1.7
  Súhlasíte, že elektronický formát je jediným spôsobom vyhlásenia o úmysle týchto SLUŽIEB či PODMIENOK.
  1.8
  Beriete na vedomie, že tieto PODMIENKY môžu byť odkazované s cieľom ochraňovať VAŠE oprávnenia, mali by ste dodržiavať zvyklosti správania na internete. Súhlasíte, že nasledujúce činnosti sú prísne zakázané:
  1.8.1
  Akýkoľvek pokus o narušenie, napadnutie či zničenie akéhokoľvek systému či zdroja na internete.
  1.8.2
  Prenos materiálov, ktoré by mohli mať pre verejnosť ohrozujúci, obscénny, pornografický či škodlivý charakter.
  1.8.3
  Šírenie počítačových vírusov prostredníctvom siete týchto SLUŽIEB.
  1.8.4
  Používanie systémov vyhľadávania dát, robotov či podobných nástrojov na zhromažďovanie a/alebo získavanie dát. V prípade, že používate ktorýkoľvek z vyššie uvedených nástrojov či softvéru, budete diskvalifikovaní z účasti vo Webovej akcii.


  Duševné vlastníctvo
  2.1
  Beriete na vedomie, že iba VY ste plne zodpovední za nahranie, prenos alebo vloženie údajov do týchto SLUŽIEB a že žiadne z týchto údajov nepredstavujú názory spoločnosti ASUS. Kvôli vylúčeniu pochybností, medzi také údaje patria, okrem iného, informácie, dáta, text, softvér, hudba, zvuky, fotografie, grafika, video, správy a ďalšie materiály (ďalej len „Informácie“).
  2.2
  Nahraním, prenesením alebo vložením informácií do týchto SLUŽIEB udeľujete spoločnosti ASUS, jej pobočkám a pridruženým a dcérskym spoločnostiam právo celosvetovo nakladať s týmito informáciami alebo ich časťami v akomkoľvek mediálnom formáte a akýmkoľvek spôsobom, okrem iného vrátane ich zmeny, reprodukcie, zverejnenia vo vysielaní, verejného prenosu, prepracovania, distribúcie, publikácie, verejného uvedenia alebo iného spôsobu použitia, pričom sa vzdávate akéhokoľvek nároku na honorár. Spoločnosť ASUS má zároveň právo poskytnúť licenciu na využívanie tohto obsahu tretím stranám. Toto právo je nevýhradné, neodvolateľné a prenositeľné.
  2.3
  Ak nemáte vyššie uvedené oprávnenia, nenahrávajte, neprenášajte ani nevkladajte Informácie do týchto SLUŽIEB.
  2.4
  Ak budete najmenej trikrát obvinení z domnelého porušovania práv duševného vlastníctva tretej strany, vyhradzuje si spoločnosť ASUS právo zrušiť a/alebo obmedziť VÁŠ prístup k týmto SLUŽBÁM.
  2.5
  Všetky vlastnícke práva a práva duševného vlastníctva na akýkoľvek obsah tretích strán, ktorý je obsiahnutý v týchto SLUŽBÁCH alebo ku ktorému možno prostredníctvom týchto SLUŽIEB získať prístup, je majetkom príslušných vlastníkov a môže byť chránený príslušnými zmluvami a zákonmi týkajúcimi sa duševného vlastníctva.
  2.6
  Ak máte podozrenie na akékoľvek aktuálne alebo eventuálne porušenie podmienok použitia alebo akýkoľvek škodlivý obsah týchto SLUŽIEB alebo oznámenie porušujúce platné zákony a nariadenia, uvedomte, prosím, právne oddelenie spoločnosti ASUS a uveďte kontaktné informácie podľa pokynov v týchto PODMIENKACH. Spoločnosť ASUS podnikne príslušné kroky v súlade s platnou legislatívou.
  2.7
  Po prijatí oznámenia o porušení od vlastníka autorských práv alebo jeho zástupcu spoločnosť ASUS škodlivý obsah odstráni, znemožní prístup k nemu alebo prijme iná nápravné opatrenia v súvislosti s nevhodným obsahom alebo službou podľa platnej legislatívy. Ak ste presvedčení, že daný obsah alebo služba neporušujú podmienky, môžete na právnom oddelení spoločnosti ASUS podať odvolanie a uviesť kontaktné informácie podľa pokynov v týchto PODMIENKACH. Spoločnosť ASUS podnikne príslušné kroky v súlade s platnou legislatívou.


  Registrácia
  Ak chcete využívať všetky služby poskytované týmito SLUŽBAMI, beriete na vedomie a prijímate toto:
  3.1
  Ste povinní uviesť pravdivé, presné, aktuálne a úplné informácie o SEBE, ak to bude vyžadovať registrácia Účtu ASUS. SVOJE osobné údaje si môžete v týchto SLUŽBÁCH kedykoľvek prezrieť alebo ich opraviť.
  3.2
  SVOJE registračné údaje môžete zobraziť a zmeniť po prihlásení k SLUŽBE v časti nastavenia účtu. Vzhľadom na zabezpečenie VÁŠHO účtu sa budete musieť prihlásiť pomocou SVOJHO ID a hesla. Výhradne VY nesiete všetku zodpovednosť za ochranu SVOJHO mena používateľa a hesla a zároveň za akékoľvek aktivity vykonávané pod VAŠÍM účtom.
  3.3
  Ak spoločnosť ASUS zistí, že používateľský účet alebo heslo Účtu ASUS boli použité neoprávnene, môže spoločnosť ASUS okamžite pozastaviť či ukončiť platnosť hesla tohto Účtu ASUS, jeho účtu (alebo ktorejkoľvek jeho časti) alebo zamedziť používaniu týchto SLUŽIEB a odstrániť všetky informácie tohto Účtu ASUS z týchto SLUŽIEB.
  3.4
  Musíte dodržiavať tieto PODMIENKY a nesmiete porušovať žiadne platné zákony či nariadenia. Spoločnosť ASUS si vyhradzuje právo overovať platnosť VÁŠHO členstva kedykoľvek počas Webovej akcie či po jej uplynutí a zároveň si vyhradzuje právo VÁS bez upozornenia diskvalifikovať (dokonca aj ako Víťaza) z akejkoľvek Webovej akcie, vrátane VAŠICH výherných predpokladov, ak u VÁS bude zistený akýkoľvek priestupok či podozrenie z porušenia podmienok Webovej akcie. Fakt, že spoločnosť ASUS nebude vymáhať niektoré z tu uvedených práv, neznamená, že sa týchto práv zrieka.


  Zásady ochrany osobných údajov

  Spoločnosť ASUS rešpektuje osobné údaje svojich zákazníkov, preto je zaviazaná chrániť VAŠE súkromie prostredníctvom Zásad ochrany osobných údajov ASUS.

  Oprávnenia a obmedzenia
  5.1
  Na základe týchto PODMIENOK VÁM spoločnosť ASUS udeľuje obmedzené, osobné, nekomerčné, nevýhradné, nepostupiteľné, neprevoditeľné a bezplatné oprávnenie používať SLUŽBY a jej služby. Okrem práv výslovne uvedených v tomto dokumente beriete na vedomie, že všetky ostatné práva zostávajú na strane spoločnosti ASUS. Všetky práva, okrem iného vrátane týchto SLUŽIEB, sú a zostanú výlučným majetkom spoločnosti ASUS a/alebo jej poskytovateľov licencie. Nič v týchto PODMIENKACH nevyjadruje prevod akýchkoľvek práv ani VÁM tieto práva neprepožičiava.
  5.2
  Zákaz odstránenia nápisov: Súhlasíte, že neodstránite, nezakryjete, neurobíte nečitateľným ani nepozmeníte žiadny nápis alebo znak akýchkoľvek práv a/alebo práv na vlastníctvo spoločnosti ASUS, bez ohľadu na to, či sú tieto nápisy či znaky pripevnené, obsiahnuté alebo inak spojené s dotknutými materiálmi.


  Elektronické obchodovanie

  Všetky nákupy produktov a balíčkov služieb/podpory poskytovaných spoločnosťou ASUS sa riadia podmienkami elektronického obchodu, pozrite predajné zmluvy a príslušné zásady spoločnosti ASUS.

  Termín a ukončenie
  7.1
  Ak z nejakého dôvodu nemôžu tieto SLUŽBY fungovať podľa plánu, okrem iného pre zásah vyššej moci, technické problémy, neoprávnený zásah, podvod či z iný dôvod mimo kontroly spoločnosti ASUS, ktorý naruší či negatívne ovplyvní administráciu, zabezpečenie, spravodlivosť, integritu či riadne fungovanie týchto SLUŽIEB, vyhradzuje si spoločnosť ASUS právo podľa svojho uváženia zrušiť, ukončiť, upraviť či pozastaviť fungovanie týchto SLUŽIEB v závislosti od písomného nariadenia od príslušného vládneho orgánu.
  7.1
  Tieto PODMIENKY platia, pokým ich nezrušíte VY alebo spoločnosť ASUS. VAŠE práva používať tieto SLUŽBY budú s okamžitou platnosťou ukončené v prípade, že sa nebudete riadiť PODMIENKAMI uvedenými v tomto dokumente. V takom prípade voči VÁM nemá spoločnosť ASUS žiadne záväzky. Po ukončení týchto PODMIENOK musíte okamžite prestať používať tieto SLUŽBY a ich kópie, či už ako celok, alebo ich časti.


  Zrieknutie sa záruk a obmedzenie zodpovednosti
  8.1
  Spoločnosť ASUS vyhlasuje, že počítačový systém použitý v týchto SLUŽBÁCH vyhovuje očakávaným bezpečnostnými opatreniam.
  8.2
  BERIETE NA VEDOMIE, ŽE TIETO SLUŽBY SÚ POSKYTOVANÉ „TAK, AKO SÚ“. NESIETE VŠETKO RIZIKO SÚVISIACE S KVALITOU A SPÔSOBOM POUŽITIA TÝCHTO SLUŽIEB, OKREM INÉHO VRÁTANE SÚVISIACICH NÁKLADOV NA VŠETOK NUTNÝ SERVIS A OPRAVY. V ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM SPOLOČNOSŤ ASUS NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY, PRIAME ANI PREDPOKLADANÉ, SÚVISIACE S TÝMITO SLUŽBAMI A AKÝMIKOĽVEK INÝMI INFORMÁCIAMI ALEBO DOKUMENTÁCIOU, NA KTORÉ SA TIETO USTANOVENIA PLATNÉ PRE TIETO SLUŽBY VZŤAHUJÚ, OKREM INÉHO VRÁTANE ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO ZÁRUKY, ŽE TIETO INFORMÁCIE NEPORUŠUJÚ INÉ USTANOVENIA, ANI AKÉKOĽVEK ZÁRUKY PLYNÚCE Z POUŽÍVANIA TÝCHTO SLUŽIEB ALEBO SPÔSOBU ICH POUŽÍVANIA. SPOLOČNOSŤ ASUS NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA NÁSLEDKY VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA TÝCHTO SLUŽIEB ANI ZÁRUKY PRESNOSTI ALEBO SPOĽAHLIVOSTI AKÝCHKOĽVEK INFORMÁCIÍ ZÍSKANÝCH PROSTREDNÍCTVOM TÝCHTO SLUŽIEB. NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE URČITÝCH ZÁRUK ALEBO OBMEDZENIE ČI VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI ZA URČITÉ ŠKODY. PRETO SA VÁS NIEKTORÉ Z UVEDENÝCH OBMEDZENÍ A VYHLÁSENÍ NEMUSIA TÝKAŤ.
  8.3
  BERIETE NA SEBA VŠETKO RIZIKO VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA A/ALEBO SPÔSOBU POUŽITIA TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNOK. SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ POSKYTOVATELIA LICENCIE ANI ŽIADNY Z JEJ ZODPOVEDNÝCH PREDSTAVITEĽOV, RIADITEĽOV, ZAMESTNANCOV, ZÁSTUPCOV ALEBO PRIDRUŽENÝCH ČLENOV V ŽIADNOM PRÍPADE NENESÚ ABSOLÚTNE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK NÁSLEDNÉ, VEDĽAJŠIE, PRIAME, NEPRIAME, ZVLÁŠTNE, TRESTNÉ ČI AKÉKOĽVEK INÉ ŠKODY (OKREM INÉHO VRÁTANE STRATY ZISKU, PRERUŠENIA PREVÁDZKY, STRATY INFORMÁCIÍ ALEBO INEJ FINANČNEJ STRATY) VYPLÝVAJÚCE ALEBO SÚVISIACE S TÝMTO USTANOVENÍM, DODRŽIAVANÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU DODRŽAŤ PODMIENKY SLUŽBY ALEBO ICH ČASŤ, A TO I V PRÍPADE, ŽE BUDE SPOLOČNOSŤ ASUS NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCH ŠKÔD UPOZORNENÁ. NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE URČITÝCH ZÁRUK ALEBO OBMEDZENIE ČI VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI ZA URČITÉ ŠKODY. PRETO SA VÁS NIEKTORÉ Z UVEDENÝCH OBMEDZENÍ A VYHLÁSENÍ NEMUSIA TÝKAŤ.
  8.4
  Spoločnosť ASUS nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné nesprávne či nepresné informácie, spôsobené internetovým používateľom, alebo za žiadne vybavenie či programové vybavenie súvisiace alebo použité s týmito SLUŽBAMI, alebo za technické chyby, alebo za kombináciu zmieneného, ktoré môže vzniknúť počas administrácie týchto SLUŽIEB, vrátane akéhokoľvek opomenutia, prerušenia, zmazania, poruchy, oneskorenia prevádzky či prenosu, zlyhania komunikačnej linky či telefónnej, mobilnej alebo satelitnej siete, technických problémov či zahltenia prevádzky na internete či webových stránkach, zlyhania systému, krádeže či zničenia či neoprávneného prístupu či zmien položiek, ako aj vrátane akejkoľvek ujmy či škody na VAŠOM počítači súvisiacej či vzniknutej na základe účasti alebo v dôsledku sťahovania akýchkoľvek materiálov z týchto SLUŽIEB.
  8.5
  V prípade, že je vo Webovej akcii poskytovaná akákoľvek cena, beriete na vedomie toto:
  8.5.1
  Spoločnosť ASUS nenesie žiadnu zodpovednosť za daňové dopady, ktoré môžu vzniknúť z VÁŠHO prijatia ceny. Vyhľadanie nezávislého finančného poradcu je VAŠOU zodpovednosťou.
  8.5.2
  Cena, ako celok či jej časť, nie je prenositeľná či vymeniteľná a ak nie je stanovené inak, nemožno ju previesť na hotovosť.
  8.5.3
  Ak nie je cena dostupná ani napriek všetkej snahe spoločnosti ASUS o jej obstaranie, vyhradzuje si spoločnosť ASUS právo nahradiť cenu inou cenou porovnateľnej odporúčanej maloobchodnej hodnoty, v závislosti od písomných nariadení od príslušných vládnych orgánov.
  8.5.4
  Spoločnosť ASUS nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek následné zmeny hodnoty ceny.
  8.5.5
  Ak si výherca ceny nepreberie svoju výhru v lehote stanovenej vo Webovej akcii, jeho právo na výhru prepadá a spoločnosť ASUS má právo podľa svojho uváženia zvoliť metódu nahradenia víťaza.


  Náhrada škody

  Súhlasíte, že v prípade VÁŠHO porušenia týchto podmienok alebo akýchkoľvek platných zákonov či nariadení alebo porušenia práv tretej strany budete hájiť práva, odškodníte a budete chrániť spoločnosť ASUS, jej pobočky, poskytovateľov služieb, spoločníkov, distribútorov, poskytovateľov licencie, predstaviteľov, riaditeľov a zamestnancov pred akoukoľvek ujmou, stratou, škodou, zodpovednosťou či výdavkami, ktoré im vzniknú v dôsledku či v súvislosti s VAŠÍM nárokom či požiadavkou (vrátane primeraných poplatkov za advokáta a súdnych výdavkov).

  Ďalšie informácie o týchto PODMIENKACH a príslušných nariadeniach vám oznámi právne oddelenie spoločnosti ASUS poštou, e-mailom alebo faxom:

  ASUSTeK Computer Inc.
  Zástupca spoločnosti: Jonney Shih
  Centrum právnych záležitostí
  Právne oddelenie
  Adresa: 15, Li-Te Rd., Tchaj-pej 112, Taiwan
  E-mail: LegalCompliance@asus.com
  Telefón: (886) 2 2894 3447
  Fax: (886) 2 2890 7674
  Aktualizované 4. marca 2015 právnym oddelením spoločnosti ASUS