ASUS ภูมิใจที่มีส่วนช่วยสนับสนุนความคิดริเริ่มและโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่างๆ ทั่วโลก ความพยายามเหล่านี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ ASUS จะดำเนินตามพันธสัญญาว่าจะพยายามมอบชีวิตดิจิตอลที่เต็มไปด้วยความสุขให้แก่ผู้คนทั่วโลก
โครงการอาสาสมัคร ASUS นานาชาติ
ASUS สนับสนุนให้พนักงานเป็นอาสาสมัครเป็นจำนวนหลายร้อยคนในแต่ละปี โดยมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อการกุศลหลากหลายรูปแบบในประเทศต่างๆ เช่น ในอินโดนีเซีย อินเดีย ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา และแทนซาเนีย – ความช่วยเหลือจะขึ้นอยู่กับความต้องการของท้องถิ่น ซึ่งอาสาสมัครของเราจะให้การสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึง:
  • สอนการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐา;
  • จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม;
  • สอนวิชาสามัญต่างๆ ให้กับนักเรียน
การรีไซเคิลคอมพิวเตอร์เก่าเพื่อชีวิตที่สดใส
ASUS ได้มีการร่วมลงทุนกับสถานีรีไซเคิลที่ได้รับการรับรองคุณภาพในแต่ละพื้นที่เพื่อช่วยรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ในทั่วทุกมุมโลก เมื่อปีที่แล้ว ASUS ประสบความสำเร็จในการช่วยรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ประมาณ 11 ล้านกิโลกรัม หรือคิดเป็น 12.21% ของปริมาณผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เราขายได้ในช่วงเวลาเดียวกัน
เผยแพร่เทคโนโลยีให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
ASUS ยังคงบริจาคโน้ตบุ๊คที่ได้รับการซ่อมแซมใหม่ซึ่งมอบให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทั่วโลก โดยพยายามจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมดิจิตอลโดยมอบโอกาสให้เด็กนักเรียนเข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้แบบ e-learning ในทุกพื้นที่
การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างเท่าเทียม
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ASUS ได้ทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ และองค์กรภาคเอกชนอีกมากมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ดิจิตอลในประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก – ในปัจจุบันนี้ เราได้ประสบความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์เหล่านี้ได้มากกว่า 100 แห่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคอเมริกากลาง และทวีปอเมริกาใต้