NGÀNH
  Hỗ trợ Bán hàng cho Công ty/Doanh nghiệp vừa và nhỏ
  Hỗ trợ Bán hàng cho Chính phủ/Giáo dục
  Hỗ trợ Bán hàng cho Esport & Chơi Game
  Yêu cầu chung
  Mua Hệ thống
  Công ty & Doanh nghiệp vừa và nhỏ:B4B@ASUS.com
  Giáo dục & Chính phủ:B4B@ASUS.com
  Chơi game & Esport:gaming@ASUS.com
  Mua Thiết bị ngoại vi
  Công ty & Doanh nghiệp vừa và nhỏ:B4BOPBG@ASUS.com
  Giáo dục & Chính phủ:B4BOPBG@ASUS.com
  Chơi game & Esport:B4BOPBG@ASUS.com