ASUS layout test

Văn phòng xanh

Hiện có xu hướng xem trách nhiệm môi trường và cơ sở hạ tầng thân thiện sinh thái là chi phí chứ không phải là các khoản đầu tư dài hạn. Triết lý ASUS Xanh của chúng tôi là sự đảm bảo cho bạn về các sản phẩm tiết kiệm năng lượng, được sản xuất một cách có trách nhiệm...

  • Văn phòng xanh

    Hiện có xu hướng xem trách nhiệm môi trường và cơ sở hạ tầng thân thiện sinh thái là chi phí chứ không phải là các khoản đầu tư dài hạn. Nhưng trong thực tế, việc nâng cao hiệu quả năng lượng và giảm thiểu tác động môi trường có thể thêm giá trị gia tăng và có tác động tích cực đến lợi nhuận.

    Tìm hiểu thêm

Dự Án Tiêu Biểu

Xem tất cả