Trách nhiệm và Cơ cấu Tổ chức của Phòng Kiểm toán Nội bộ:

Trách nhiệm:
Phòng Kiểm toán Nội bộ hỗ trợ Hội đồng Quản trị (HĐQT) và ban lãnh đạo cấp cao đánh giá tính đầy đủ, hiệu lực và việc triển khai hệ thống kiểm soát nội bộ của Tập đoàn Asus một cách độc lập và khách quan.
Phòng Kiểm toán Nội bộ nộp đúng các đề xuất cải tiến để đảm bảo rằng hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động liên tục. Theo phân công của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và ban lãnh đạo cấp cao, Phòng Kiểm toán Nội bộ tiến hành các cuộc điều tra, đánh giá hoặc tham vấn có liên quan để hỗ trợ Hội đồng Quản trị (HĐQT) và ban lãnh đạo cấp cao thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình.

Cơ cấu tổ chức:
Phòng Kiểm toán trực thuộc HĐQT và bổ nhiệm Giám đốc Kiểm toán (GĐKT) để quản lý hoạt động kiểm toán nội bộ của Công ty và giám sát Phòng Kiểm toán. Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm GĐKT sẽ do Hội đồng Quản trị phê duyệt.
Cần có số lượng kiểm toán viên chính thức phù hợp để thực hiện công tác kiểm toán định kỳ, không thường xuyên và các dự án đặc biệt của Tập đoàn ASUS.

    Hoạt động Kiểm toán Nội bộ cung cấp cho Tập đoàn Asus các dịch vụ sau:

  • Kiểm toán hàng năm của trụ sở: Kiểm toán viên nội bộ sẽ lập khung đề xuất kiểm toán hàng năm theo đánh giá rủi ro và các quy định có liên quan. Đề xuất kiểm toán phải được HĐQT phê duyệt trước khi thực hiện. Kiểm toán hàng năm bao gồm nhưng không giới hạn hoạt động kiểm toán hoạt động kinh doanh và tuân thủ theo luật kiểm toán.
  • Kiểm toán dự án đặc biệt: Theo hoạt động và yêu cầu của HĐQT và ban lãnh đạo cấp cao tiến hành kiểm toán dự án đặc biệt bất thường.
  • Tự đánh giá hàng năm của hệ thống kiểm soát nội bộ: Hàng năm, Phòng Kiểm toán phối hợp [tự đánh giá kiểm soát nội bộ] là bộ phận thực thi đánh giá định kỳ tính hợp lý, việc thực hiện và hiệu quả của tất cả các mục kiểm soát hoạt động kinh doanh. Thông qua các báo cáo của Phòng Kiểm toán Nội bộ [tự đánh giá kiểm soát nội bộ], kết quả được đánh giá được đệ trình lên HĐQT và ban lãnh đạo cấp cao.
  • Kiểm toán công ty con: Theo kế hoạch kiểm toán hàng năm hoặc theo yêu cầu của HĐQT, Phòng Kiểm toán tiến hành kiểm toán định kỳ hoặc bất thường để đánh giá và đảm bảo đạt được mục tiêu kinh doanh, độ tin cậy của báo cáo tài chính và tính phù hợp của hệ thống kiểm soát nội bộ. Phòng kiểm toán hỗ trợ Công ty đảm bảo tính hợp lý trong việc nâng cao hiệu suất của công ty con, tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành cũng như hiệu lực và hiệu quả của hoạt động kinh doanh.
  • Dịch vụ tư vấn: Phòng Kiểm toán cung cấp dịch vụ tư vấn nâng cao hiệu quả của hoạt động kinh doanh và dịch vụ tư vấn của hệ thống kiểm soát nội bộ để tăng cường hiệu lực và hiệu quả của hoạt động kinh doanh


  • Đối với các nhiệm vụ trên, Phòng Kiểm toán nội bộ phải nộp báo cáo và hồ sơ làm việc bao gồm các bản đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và hoạt động kinh doanh. Để xác định tính chất của các quy định hiện hành và quy trình kiểm soát, thực hiện kiểm soát nội bộ và tính hợp lý của lợi thế cho các đơn vị quản lý và vận hành, Phòng Kiểm toán sẽ cung cấp các đề xuất cải tiến đầy đủ.

    Kiểm toán viên phải đề cao tính độc lập, lập trường công bằng khách quan, tinh thần tìm kiếm sự thật và thái độ khiêm tốn, trung thực, siêng năng, nhanh nhẹn, dũng cảm để thực hiện nhiệm vụ. Kiểm toán viên phải đảm bảo rằng hệ thống kiểm soát nội bộ được thực hiện liên tục một cách hiệu quả và hỗ trợ ban lãnh đạo thực hiện các nghĩa vụ.