ScreenPad Plus
Giới thiệu nhanh ScreenPad Plus
  • Ví dụ về ngữ cảnh làm việc
  • Giới thiệu Task Group
  • Giới thiệu Quick Key
  • Giới thiệu Handwriting