Làm thế nào để tải xuống Tuyên bố Tuân thủ CE trên Trang web của ASUS?

1. vào  ASUS Website. bấm biểu tượng ①[Search] , gõ tên sản phẩm của bạn ②[Model name], và bấm ③[Products].(Lấy X512FL làm ví dụ)

2. Trong trang bật lên mới , bấm ④[Support].

3. Bấm ⑤[Model name], chọn model name của bạn và bấm ⑥[ASUS Vivobook 15 X512FL], và bấm ⑦[Okay].

4. Bấm ⑧[Manual & Document], và bấm ⑨[Declaration of Conformity].

5. Trang thông tin như ở dưới , bạn có thể tìm thấy tập tin khác nhau ở ⑩[language], và bấm ⑪[Download].