Windows 11/10 - Thay đổi màn hình khóa

Vui lòng chuyển đến hướng dẫn tương ứng dựa trên hệ điều hành Windows hiện tại trên máy tính của bạn:

 

Hệ điều hành Windows 11

 1. Nhập và tìm kiếm [Lock screen settings] trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào [Open].
 2. Trong Màn hình khóa, bạn có thể chọn nền làm tiêu điểm Windows, Ảnh hoặc tạo Trình chiếu ảnh③.
  Nếu bạn chọn tiêu điểm Windows, nó sẽ cập nhật hàng ngày với hình ảnh từ khắp nơi trên thế giới và tự động hiển thị trên Màn hình khóa của bạn.
 3. Trong Lock screen status, bạn có thể chọn ứng dụng nào để hiển thị trạng thái chi tiết hoặc ứng dụng nào hiển thị trạng thái nhanh trên màn hình khóa.
  Nếu bạn muốn màn hình đăng nhập giống với màn hình khóa, vui lòng đặt [Show lock screen background picture on the sign-in screen] thành On. Nếu không, màn hình đăng nhập sẽ hiển thị nền đơn giản.

 

 

Hệ điều hành Windows 10

 1. Gõ và tìm [Lock screen settings] trong mục tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp [Open].
 2. Trong Màn hình khóa(Lock screen), bạn có thể chọn nền làm tiêu điểm Windows, Ảnh hoặc tạo trình chiếu ảnh.
  Nếu bạn chọn tiêu điểm Windows, nó sẽ cập nhật hàng ngày với hình ảnh từ khắp nơi trên thế giới và tự động hiển thị trên Màn hình khóa của bạn(Lock Screen).
 3. Trong khu vực ứng dụng trên màn hình khóa, bạn có thể chọn ứng dụng nào để hiển thị trạng thái chi tiết hoặc ứng dụng nào hiển thị trạng thái nhanh trên màn hình khóa.
  Nếu bạn muốn màn hình đăng nhập giống với màn hình khóa, vui lòng đặt [Show lock screen background picture on the sign-in screen]thành On. Nếu không, màn hình đăng nhập sẽ hiển thị nền đơn giản.