[Windows 11/10] Thay đổi ngôn ngữ hệ thống

Vui lòng chuyển đến hướng dẫn tương ứng dựa trên hệ điều hành Windows hiện tại trên máy tính của bạn:

 

Hệ điều hành Windows 11

 

 

Cài đặt gói ngôn ngữ

Khi cài đặt gói ngôn ngữ mới, Windows cần kết nối internet để tải xuống. Hãy đảm bảo rằng máy tính xách tay của bạn đang ở trong một môi trường mạng khả dụng.

 1. Nhập và tìm kiếm [Language settings] trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào [Open]
 2. Trong preferred languages, nhấp [Add a language].
 3. Choose a language you want to install from the list, and then select [Next]. The following takes Chinese (Traditional, Taiwan) as a reference. Chọn ngôn ngữ bạn muốn cài đặt từ danh sách④, rồi chọn [Next]. Phần sau lấy tiếng Chinese (Traditional, Taiwan) làm tài liệu tham khảo.
 4. Bạn có thể chọn các tính năng ngôn ngữ mà bạn muốn cài đặt, rồi chọn [Install]. Windows sẽ bắt đầu tải xuống và cài đặt gói ngôn ngữ và các tính năng liên quan.
 5. Nếu bạn đã chọn Set as my Windows display language ở bước trước, bạn sẽ nhận được thông báo sau sau khi cài đặt gói ngôn ngữ hoàn tất. Bạn có thể chọn [Sign out] và máy tính sẽ đăng xuất để áp dụng ngôn ngữ. Hãy đảm bảo rằng tất cả các tác vụ của bạn đã được lưu trước khi đăng xuất.
  Nếu bạn không chọn đăng xuất, Windows sẽ thay đổi ngôn ngữ hiển thị vào lần tiếp theo khi bạn đăng nhập.

Trở về đầu

 

Thay đổi ngôn ngữ hiển thị

Nếu bạn đã tải xuống một số gói ngôn ngữ, bạn có thể chuyển đổi ngôn ngữ hiển thị bất kỳ lúc nào.

 1. Nhập và tìm kiếm [Language settings] trong thanh tìm kiếm của Windows①, sau đó nhấp vào [Open].
 2. Chọn ngôn ngữ bạn muốn từ menu thả xuống bên dưới Windows display language.
 3. Sau khi chọn ngôn ngữ hiển thị Windows, bạn sẽ nhận được thông báo sau. Bạn có thể chọn [Sign out] và máy tính sẽ đăng xuất để hoàn tất việc thay đổi ngôn ngữ hệ thống. Hãy đảm bảo rằng tất cả các tác phẩm của bạn đã được lưu trước khi đăng xuất.
  Nếu bạn không chọn đăng xuất, Windows sẽ thay đổi ngôn ngữ hiển thị vào lần tiếp theo khi bạn đăng nhập.

Trở về đầu

 

Gỡ cài đặt gói ngôn ngữ

Cài đặt nhiều gói ngôn ngữ có thể ảnh hưởng đến dung lượng ổ cứng, vì vậy bạn có thể gỡ cài đặt các gói ngôn ngữ mà bạn sẽ không sử dụng nữa.

 1. Nhập và tìm kiếm [Language settings]  trong thanh tìm kiếm của Windows①, sau đó nhấp vào [Open].
 2. Chọn biểu tượng  [More]  bên cạnh ngôn ngữ bạn muốn xóa, rồi nhấp vào [Remove] Các gói ngôn ngữ và tất cả các ngôn ngữ bàn phím tương ứng sẽ bị xóa.

Trở về đầu

 

 

Windows 10 operating system

Nội dung:

 

Cài đặt gói ngôn ngữ

Khi cài đặt gói ngôn ngữ mới, Windows cần kết nối internet để tải xuống. Hãy đảm bảo rằng máy tính xách tay của bạn đang ở trong môi trường mạng khả dụng.

 1. Nhập và tìm kiếm [Language settings]  trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào [Open].
 2. Trong preferred languages, nhấp vào [Add a language].
 3. Chọn ngôn ngữ bạn muốn cài đặt từ danh sách, rồi chọn [Next]. Sau đây lấy tiếng Trung (Phồn thể, Đài Loan) làm tài liệu tham khảo.
 4. Bạn có thể chọn các tính năng ngôn ngữ mà bạn muốn cài đặt, rồi chọn [Install]. Windows sẽ bắt đầu tải xuống và cài đặt gói ngôn ngữ và các tính năng liên quan.
 5. Nếu bạn đã chọn Set as my Windows display language(Đặt làm ngôn ngữ hiển thị Windows của tôi) ở bước trước, bạn sẽ nhận được thông báo sau sau khi cài đặt gói ngôn ngữ hoàn tất. Bạn có thể chọn [Yes, sign out now] và máy tính sẽ đăng xuất để áp dụng ngôn ngữ. Hãy đảm bảo rằng tất cả các công việc của bạn đã được sao lưu trước khi đăng xuất.

  Nếu bạn chọn đăng xuất sau(sign out later), Windows sẽ thay đổi ngôn ngữ hiển thị vào lần tiếp theo khi bạn đăng nhập.

 

Trở về đầu

 

Thay đổi ngôn ngữ hiển thị

Nếu bạn đã tải xuống một số gói ngôn ngữ, bạn có thể chuyển đổi ngôn ngữ hiển thị bất kỳ lúc nào.

 1. Nhập và tìm kiếm [Language settings] trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào [Open].
 2. Chọn ngôn ngữ bạn muốn từ menu thả xuống bên dưới Windows display language.
 3. Bạn có thể chọn [Yes, sign out now], và máy tính sẽ đăng xuất để hoàn tất các thay đổi ngôn ngữ hệ thống. Hãy đảm bảo rằng tất cả các công việc của bạn đã được lưu trước khi đăng xuất.

  Nếu bạn chọn đăng xuất sau(No, sign out later), Windows sẽ thay đổi ngôn ngữ hiển thị vào lần tiếp theo khi bạn đăng nhập.

 

Trở về đầu

 

Gở bỏ gói ngôn ngữ

Cài đặt nhiều gói ngôn ngữ có thể ảnh hưởng đến dung lượng ổ cứng, vì vậy bạn có thể gỡ cài đặt các gói ngôn ngữ mà bạn sẽ không sử dụng nữa.

 1. Nhập và tìm kiếm [Language settings]trong thanh tìm kiếm của Windows①, sau đó nhấp vào  [Open]
 2. Chọn ngôn ngữ bạn muốn xóa, rồi chọn [Remove]. Các gói ngôn ngữ và tất cả các ngôn ngữ bàn phím tương ứng sẽ bị xóa.

 

Trở về đầu