[Wireless] Khôi phục thiết lập mặc định cho router ASUS - Danh sách các Model

Hard Factory Reset có thể là một giải pháp thay thế khi quy trình reset thông thường khi không thể khôi phục bộ định tuyến của bạn về mặc định ban đầu.

Vui lòng thử quy trình reset thông thường trước:  [Bộ định tuyến không dây] Làm cách nào để đặt lại bộ định tuyến về cài đặt mặc định ban đầu? 

 

Thông thường, quy trình reset tiêu chuẩn có thể dễ dàng đặt lại bộ định tuyến của bạn về cài đặt mặc định gốc. Bạn nên thử thiết lập lại theo cách thông thường trước khi thử khôi phục cài đặt gốc cứng.

Tuy nhiên, nếu thiết lập lại theo cách thông thường không thể khôi phục bộ định tuyến của bạn về trạng thái mặc định, Hard Factory Reset có thể là một giải pháp trước khi tiến hành bất kỳ khắc phục sự cố nâng cao nào. 

 

Nếu quy trình thiết lập lại tiêu chuẩn không hoạt động: 

Phương pháp Hard Factory Reset sẽ khác nhau tùy theo kiểu máy. Chúng tôi đã liệt kê tất cả các phương pháp khác nhau trong các liên kết được hiển thị bên dưới; vui lòng tìm bộ định tuyến của bạn trên các kiểu máy Áp dụng cho giải pháp phù hợp.

 

Phương pháp 1 (Click chọn đường dẫn này)

Áp dụng đối với các dùng sản phẩm:

 • Blue cave
 • BRT-AC828
 • 4G-AC53/ 4G-AC55/ 4G-AC68U/ 4G-AC86U/ 4G-AX56
 • RT-AX1800S/ RT-AX1800HP
 • RT-AX53U/ RT-AX54/ RT-AX54HP/ RT-AX89X
 • RT-AC3100/ RT-AC3200
 • RT-AC85P/RT-AC87U/ RT-AC87R/ RT-AC87W/ RT-AC88U
 • RT-AC750/  RT-AC750L/ RT-AC750GF
 • RT-AC68U/ RT-AC68UF/ RT-AC68R/ RT-AC68RW/ RT-AC68P/ RT-AC68W/ RT-AC68U_White
 • RT-AC66U/ RT-AC66U_B1/ RT-AC66R/ RT-AC66W/ RT-AC66U_WHITE/ RT-AC67U
 • RT-AC51U/  RT-AC51U+/ RT-AC52U_B1/ RT-AC52U/ RT-AC53/  RT-AC54U/ RT-AC55UHP/ RT-AC56S/ RT-AC58U/ RT-AC59U/ RT-AC59U_V2
 • RT-AC1900/ RT-AC1900U/ RT-AC1900P
 • RT-AC1750/ RT-AC1750_B1
 • RT-AC1500G Plusv
 • RT-AC1300GPLUS/ RT-AC1300UHP
 • RT-AC1200/ RT-AC1200E/ RT-AC1200G/  RT-AC1200GU/ RT-AC1200G+/ RT-AC1200HP/ RT-AC1200_V2
 • RT-ACRH13/ RT-ACRH17
 • RT-N11P_B1/ RT-N12VP B1/ RT-N12+ B1/ RT-N12+ PRO/ RT-N12E C1/ RT-N12_D1/ RT-N12HP_B1/ RT-N300 B1/ RT-N14UHP/ RT-N18U/ RT-N19
 • RT-N66U/ RT-N66U_C1/ RT-N66R/  RT-N66W/ RT-N800HP
 • DSL-AC68U/ DSL-AC68R
 • RP-AC1900/ RP-AC51/ RP-AC53/ RP-AC55/ RP-AC68U

 

Phương pháp 2 (Click chọn đường dẫn này)

Áp dụng đối với các dùng sản phẩm:

 • ExpertWiFi EBR63
 • RT-AXE7800
 • RT-AX1800/ RT-AX3000/ RT-AX3000P
 • RT-AX5400/ RT-AX55/ RT-AX56U/ RT-AX57/ RT-AX58U/ RT-AX58U_V2/ RT-AX59U
 • RT-AX68U
 • RT-AX82U/ RT-AX86U/ RT-AX86U_Pro/ RT-AX86S/ RT-AX88U/ RT-AX88U_Pro
 • RT-AX92U
 • RT-AC2900/ RT-AC86U
 • RT-ACRH18
 • GT-AXE11000/ GT-AXE16000
 • GT-AX6000/ GT-AX11000/ GT-AX11000_Pro
 • GT-AC2900/ GT-AC5300
 • GT6
 • GS-AX3000/ GS-AX5400
 • ZenWiFi_ET8/ ZenWiFi_ET12
 • ZenWiFi_CD6/ ZenWiFi_CT8
 • ZenWiFi_XD4/ ZenWiFi_XD4_Plus/ ZenWiFi_XD4_Pro/ ZenWiFi_XD5/ ZenWiFi_XD6S/ ZenWiFi_XT9/ ZenWiFi_XT12
 • TUF-AX3000/ TUF-AX3000_V2/ TUF-AX4200/ TUF-AX4200Q/ TUF-AX5400/ TUF-AX5400_V2/ TUF-AX6000
 • TX-AX6000
 • DSL-AX82U
 • RP-AX56/ RP-AX58

 

Phương pháp 3 (Click chọn đường dẫn này)

Áp dụng đối với các dùng sản phẩm: 

 • Lyra/ Lyra Mini/ Lyra Trio

 

Phương pháp 4 (Click chọn đường dẫn này)

Áp dụng đối với các dùng sản phẩm:  Lyra Voice

 

Phương pháp 5 (Click chọn dường dẫn này)

Áp dụng đối với các dùng sản phẩm:

 • DSL-AC51/ DSL-AC52U/ DSL-AC55U/ DSL-N55U_C1/ DSL-AC56U
 • DSL-N12U_C1/ DSL-N12E_C1/ DSL-N16/ DSL-N17U

 

Phương pháp 6 (Click đường dẫn này)

Áp dụng đối với các dùng sản phẩm:

 • ZenWiFi_XD4/ ZenWiFi_XD6/ ZenWiFi_XT8
 • ExpertWiFi_EBM68

 

Method 7 (Click chọn đường dẫn này)

Áp dụng đối với các dùng sản phẩm RT-AC5300