[Wireless] Khôi phục thiết lập mặc định cho router ASUS - Phương pháp 1

Để cung cấp cho bạn hướng dẫn chi tiết hơn, bạn cũng có thể nhấp vào liên kết video ASUS Youtube bên dưới để biết thêm về "Cách Hard Factory Reset bộ định tuyến ASUS"

https://www.youtube.com/watch?v=l1chr1-exVM

 

1. Tắt nguồn router.

2. Ấn và giữ nút "WPS" và bật nguồn router.

3. Đèn nguồn sáng (tiếp tục giữ nút WPS).

4. Thả nút WPS ra sau khi đèn LED nguồn nhấp nháy.

5. Đèn nguồn ngưng nhấp nháy và router bắt đầu tự khỏi động lại.

Tìm nút WPS trên bộ định tuyến của bạn, vui lòng tham khảo hình sau.

Các mô hình khác nhau có thể có sự khác biệt nhỏ. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng kiểm tra hướng dẫn sử dụng

1. Bức ảnh sau lấy [RT-AX53U] làm ví dụ.

      

 

2. Hình sau đây lấy [RT-AX89X] làm ví dụ.