[Windows 11/10] Trung tâm hành động(Action center)

Vui lòng chuyển đến hướng dẫn tương ứng dựa trên hệ điều hành Windows hiện tại trên máy tính của bạn:

 

Hệ điều hành Windows 11

Các thiết lập Quick action

Bạn có thể sử dụng con trỏ để nhấp vào biểu tượng [Battery, Network, or Volume] ở đầu bên phải của thanh tác vụ hoặc nhấn phím logo Windows key + A của bàn phím để khởi chạy bảng Cài đặt nhanh.

 

Nhấp vào tác vụ trong bảng Quick Settings để bật / tắt nhanh tính năng này. (Trong khi hành động hiển thị màu xanh dương, điều đó có nghĩa là đang bật.)

 

Bạn cũng có thể truy cập cài đặt hành động thông qua bảng Quick Settings. Nhấp chuột phải vào hành động bạn muốn điều chỉnh cài đặt, sau đó chọn Go to Settings.

Bạn có thể thêm, xóa hoặc sắp xếp lại các thao tác nhanh trong bảng Quick Settings. Nhấn vào biểu tượng Edit quick settings .

  • Thêm hành động nhanh: Nhấp vào +Add ở cuối Action center, sau đó nó sẽ liệt kê những ứng dụng hoặc cài đặt có thể được thêm vào. (Nếu +Add hiển thị màu xám, điều đó có nghĩa là không thể thêm mục nào nữa.)
  • Xóa thao tác nhanh: Nhấp vào biểu tượng  ở góc trên bên phải của thao tác nhanh để xóa. (Bạn có thể thêm lại các thao tác nhanh đã xóa vào bảng Cài đặt nhanh thông qua +Add.)
  • Sắp xếp lại các thao tác nhanh: Kéo thao tác nhanh để sắp xếp lại.

 

Thay đổi cài đặt thông báo

Để mở Notification Center(Trung tâm thông báo), hãy chọn [Date and Time] trên thanh tác vụ hoặc nhấn phím Windows  + N.

 

Nếu bạn muốn điều chỉnh cách thức và thời điểm bạn thấy thông báo hoặc thay đổi cài đặt thông báo cho từng người gửi, vui lòng tham khảo hướng dẫn sau.

Gõ và tìm [Notifications & actions settings] trong mục tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp [Open].

  • Để thay đổi cài đặt thông báo cho tất cả người gửi, trong Notifications, hãy bật hoặc tắt tất cả thông báo, đồng thời thay đổi thời gian và vị trí bạn sẽ thấy thông báo của mình.
  • Để thay đổi cài đặt thông báo cho từng người gửi, trong Notifications từ ứng dụng và những người gửi khác, hãy bật hoặc tắt người gửi thông báo.

 

 

Hệ điều hành Windows 10

Các thiết lập Quick action

Bạn có thể sử dụng con trỏ để nhấp vào biểu tượng  [Action center]] ở đầu bên phải của thanh tác vụ hoặc nhấn phím logo Windows + A của bàn phím để khởi chạy Action center.

Bạn có thể nhấp vào [Expand] để hiển thị nhiều thao tác nhanh hơn trong Action center.

 

 

Nhấp vào  action trong  Action center để bật / tắt nhanh tính năng này. (Trong khi hành động hiển thị màu xanh dương, điều đó có nghĩa là đang bật.)

 

Bạn cũng có thể nhanh chóng truy cập cài đặt hành động thông qua Trung tâm hành động. Nhấp chuột phải vào hành động bạn muốn điều chỉnh cài đặt, sau đó chọn Đi tới Go to Settings.

 

Bạn có thể thêm, xóa hoặc sắp xếp lại các thao tác nhanh trong Action center. Nhấp chuột phải vào vị trí bất kỳ của Action center, sau đó chọn Edit.

  • Thêm hành động nhanh: Nhấp vào +Add ở cuối Action center, sau đó nó sẽ liệt kê những ứng dụng hoặc cài đặt có thể được thêm vào. (Nếu +Add  hiển thị màu xám, điều đó có nghĩa là không thể thêm mục nào nữa.)
  • Xóa thao tác nhanh: Nhấp vào biểu tượng ở góc trên bên phải của thao tác nhanh để xóa. (Bạn có thể thêm lại các thao tác nhanh đã xóa vào Action center thông qua +Add.)
  • Sắp xếp lại các thao tác nhanh: Kéo thao tác nhanh để sắp xếp lại.

 

Thay đổi thiết lập notification

Nếu bạn muốn điều chỉnh cách thức và thời điểm bạn thấy thông báo hoặc thay đổi cài đặt thông báo cho từng người gửi, vui lòng tham khảo hướng dẫn sau.

Gõ và tìm [Notifications & actions settings] trong cửa sổ tìm kiếm Windows , sau đó nhấp [Open].

  • Để thay đổi cài đặt thông báo cho tất cả người gửi, trong Notifications, hãy bật hoặc tắt tất cả thông báo, đồng thời thay đổi thời gian và vị trí bạn sẽ thấy thông báo của mình.
  • Để thay đổi cài đặt thông báo cho từng người gửi, trong Get notifications from these senders, hãy bật hoặc tắt người gửi thông báo.