[Windows 11/10] Thiết lập biểu tượng trên Desktop

Vui lòng chuyển đến hướng dẫn tương ứng dựa trên hệ điều hành Windows hiện tại trên máy tính của bạn:

 

Hệ điều hành Windows 11

 1. Nhập và tìm kiếm [Themes and related settings] trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào [Open]
 2. Trong Related Settings, chọn [Desktop icon settings].
 3. Bạn có thể chọn các biểu tượng bạn muốn có trên màn hình của mình, sau đó chọn [Apply][OK], các biểu tượng đã chọn sẽ hiển thị trên màn hình của bạn.
 4. Nếu bạn muốn hiển thị hoặc ẩn biểu tượng màn hình, hãy bấm chuột phải vào bất kỳ đâu của màn hình, trỏ chuột vào [[View], rồi chọn hoặc bỏ chọn [Show desktop icons].
 5. Nếu bạn muốn điều chỉnh kích thước của biểu tượng màn hình, hãy bấm chuột phải vào bất kỳ đâu của màn hình, trỏ chuột vào [View], rồi chọn [Large icons], [Medium icons] hoặc [Small icons].

 

 

Hệ điều hành Windows 10

 1. Gõ và tìm [Themes and related settings] trong mục tìm kiếm Windows, và sau đó nhấp [Open].
 2. Trong Related Settings, chọn [Desktop icon settings].
 3. Bạn có thể chọn các biểu tượng bạn muốn có trên màn hình của mình, sau đó chọn [Apply][OK], các biểu tượng đã chọn sẽ hiển thị trên màn hình của bạn.
 4. Nếu bạn muốn hiển thị hoặc ẩn biểu tượng màn hình, hãy bấm chuột phải vào bất kỳ đâu của màn hình, trỏ chuột vào [View], rồi chọn hoặc bỏ chọn [Show desktop icons]
   
 5. Nếu bạn muốn điều chỉnh kích thước của biểu tượng màn hình, hãy bấm chuột phải vào bất kỳ đâu của màn hình, trỏ chuột vào [View], rồi chọn  [Large icons], [Medium icons], hoặc [Small icons]⑩.