[Windows 11/10] Thay đổi ứng dụng khi khởi động

Vui lòng chuyển đến hướng dẫn tương ứng dựa trên hệ điều hành Windows hiện tại trên máy tính của bạn:

 

Hệ điều hành Windows 11

  1. Nhập và tìm kiếm [Startup Apps] trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào [Open]
  2. Trong Ứng dụng khởi động, bạn có thể sắp xếp ứng dụng theo Tên, Trạng thái hoặc Tác động khởi động. Tìm ứng dụng bạn muốn thay đổi và chọn Bật hoặc Tắt, các ứng dụng khởi động sẽ được thay đổi sau khi máy tính khởi động lần sau.

 

 

Hệ điều hành Windows 10

  1. Nhập và tìm [Startup Apps] trong mục tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào [Open].
  2. Trong Startup Apps, bạn có thể sắp xếp ứng dụng theo Tên, Trạng thái hoặc Tác động khởi động. Tìm ứng dụng bạn muốn thay đổi và chọn Enable hoặc Disable, các ứng dụng khởi động sẽ được thay đổi sau khi máy tính khởi động lần sau.