[Notebook] Cách khôi phục thiết lập BIOS

Trước khi khôi phục cài đặt BIOS, vui lòng để máy tính của bạn vào cấu hình BIOS trước, tại đây bạn có thể tìm hiểu thêm về Cách vào cấu hình BIOS. Sau khi vào cấu hình BIOS, có hai loại màn hình BIOS là chế độ UEFI và chế độ Legacy, vui lòng tham khảo các bước sau theo thứ tự.

Lưu ý: Nếu bạn muốn xóa mật khẩu BIOS (Mật khẩu bảo mật), vui lòng nhấp vào đây.

Khôi phục thiết lập BIOS trong BIOS - UEFI mode. Trong chế độ UEFI, bạn có thể lựa và chọn các mục bằng phím mũi tên và Enter, Touchpad hoặc Mouse.

※ Chú ý: Nếu màn hình BIOS Utility tương tự như dưới đây, vui lòng tham khảo Khôi phục thiết lập BIOS trong BIOS - chế độ Legacy.

  1. Nhấn Phím nóng[F9], hoặc sử dụng con trỏ để nhấp [Default] trên màn hình.
  2. Xác nhận thiết lập BIOS về thông số mặc định tối ưu, chọn Ok và nhấn [Enter], hoặc sử dụng con trỏ nhấp [Ok] trên màn hình.
  3. Nhấn phím nóng[F10], hoặc sử dụng con trỏ nhấp [Save & Exit] hiển thị trên màn hình.
  4. Xác nhận lưu và thoát cấu hình BIOS, chọn Ok và nhấn [Enter], hoặc sử dụng con trỏ để nhấp [Ok] trên màn hình.
  5. Khi khôi phục thiết lập BIOS về mặc định hoàn tất, máy tính sẽ khởi động lại và đăng nhập vào Windows.

 

Khôi phục thiết lập BIOS trong BIOS - chế độ Legacy. Trong chế độ Legacy, bạn chỉ có thể chọn các mục bằng phím mũi tên và Enter.

  1. Nhấn phím nóng [F9].
  2. Xác nhận thiết lập BIOS về cấu hình mặc định, chọn Yes và nhấn [Enter].
  3. Nhấn phím nóng [F10].
  4. Xác nhận lưu và thoát cấu hình BIOS, chọn Yes và nhấn [Enter].
  5. Khi khôi phục thiết lập BIOS về mặc định hoàn tất, máy tính sẽ khởi động lại và đăng nhập vào Windows.

Q & A

Câu hỏi 1: Nếu máy tính của tôi có mật khẩu BIOS (Mật khẩu bảo mật), làm cách nào để xóa mật khẩu đó?

Trả lời 1: Nếu bạn muốn đăng nhập mà không cần mật khẩu, hãy nhấp vào mục thay đổi mật khẩu và để trống các trường Create New Password Confirm New Password là trống. Chọn Ok, sau đó mật khẩu sẽ bị xóa.