אודות ASUS

  תחומי אחריות וארגון משרד המבקר הפנימי

  תחומי אחריות:

  משרד המבקר הפנימי מסייע לחבר המנהלים ולהנהלה הבכירה להעריך בצורה אובייקטיבית ובלתי תלויה את שלמותה, תקפותה ויישומה של מערכת הבקרה הפנימית של קבוצתASUS.

  משרד המבקר הפנימי מגיש הצעות לייעול ושיפור כדי להבטיח שמערכת הבקרה הפנימית תמשיך ללא הפרעה. בתיאום עם חבר המנהלים וההנהלה הבכירה, משרד המבקר הפנימי מבצע בדיקות, הערכות או התייעצויות רלוונטיות על מנת לסייע לחבר המנהלים ולהנהלה הבכירה למלא את תחומי אחריותם.

  ארגון:

  משרד המבקר כפוף לחבר המנהלים וממנה מנהל בקרה ראשי (CAE) לניהול עסקי הבקרה הפנימיים של החברה ולפיקוח על משרד המבקר. מינוי מנהל הבקרה הראשי ופיטורו יאושרו על ידי חבר המנהלים. המשרד ממנה כמות הולמת של מבקרים במשרה מלאה לשם עריכת בקרה תקופתית וחריגה וכן מיזמים מיוחדים של קבוצתASUS.

  תפעול הבקרה הפנימית מספק לקבוצתASUSאת השירותים הבאים:

  · בקרה שנתית במטה: מבקרים פנימיים יערכו הצעות בקרה שנתיות בהתאם להערכת סיכונים ולתקנות הרלוונטיות. הצעות הבקרה יאושרו על ידי חבר המנהלים קודם יישומן. הבקרה השנתית כוללת אך אינה ממצה בקרה פנימית ותאימות עם בקרה משפטית.

  · בקרת מיזם מיוחדת: בתיאום עם פעולות חבר המנהלים וההנהלה הבכירה ובקשתם לבצע בקרת מיזם מיוחדת שלא מן המניין.

  · הערכה עצמית שנתית של מערכת הבקרה הפנימית: משרד המבקר יבצע מדי שנה הערכה עצמית של הבקרה הפנימית כלומר הערכה תקופתית של רציונליות, ביצוע ויעילות כל פריטי הבקרה התפעולית. באמצעות סקירות משרד המבקר הפנימי ודוחות הערכה עצמית של הבקרה הפנימית, התוצאה המוערכת מוגשת לחבר המנהלים ולהנהלה הבכירה.

  · בקרת חברות-בת: בתיאום תכנית הבקרה השנתית או לבקשת חבר המנהלים, משרד המבקר עורך בקרה תקופתית או שלא מן המניין כדי להעריך ולהבטיח את השגת היעדים העסקיים, מהימנות הדיווח הפיננסי והלימת מערכת הבקרה הפנימית. משרד המבקר מעריך את בטחונה הסביר של החברה בשיפור ביצועי חברת הבת, תאימות עם החוקים והתקנו החלים ויעילות התפעול.

  · שירותי ייעוץ: משרד המבקר מספק ייעוץ בשיפור יעילות התפעול ושירות ייעוץ למערכת הבקרה הפנימית על מנת לשפר את יעילות התפעול העסקי.

  במסגרת מטלות אלה, יגיש משרד המבקר הפנימי דוחות וניירות עבודה לרבות הערכת מערכות הבקרה הפנימיות והתפעול העסקי. על מנת לקבוע את החלתן של התקנות ונהלי הבקרה הנוכחיים, יישום הבקרה הפנימית ורציונליות היתרון ליחידות ההנהלה והתפעול, משרד המבקר יספק הצעות לשיפור בהתאם.

  המבקרים ישמרו על עצמאות בלתי תלויה, עמדה הוגנת ואובייקטיבית, שאיפה לחקר האמת וגישה צנועה, כנה, קפדנית, נחושה ואמיצה לביצוע משימותיהם. המבקרים יוודאו שמערכת הבקרה הפנימית מיושמת ברציפות וביעילות ויסייעו להנהלה במילוי התחייבויותיה.