ROG STRIX X299-XE GAMING

  ROG STRIX X299-XE GAMING

  םא חול Intel X299 ATX תרואת םע גנימייגל Aura Sync RGB LED, ‏802.11ac Wi-Fi, ‏DDR4 4133MHz, דמצ M.2, ‏SATA 6Gbps/s ו-USB 3.1 type - A/C

  • ידבעמ תחפשמ Intel® Core™ X Series: תבשותל רתוי םישדחה ידבעמל ןכומ LGA 2066.
  • Aura Sync RGB: ה תרואת תא ונרכנס-LED יספ תוברל ,בשחמל םאות דויצ לש בחרנ ןווגמ תועצמאב RGB.
  • םוח רזפמ M.2 ןנוכ תא ררקמ :הנבומ M.2 ןוסחאה לש תרפושמ תונימאו םייבקע םיעוציב קינעמו.
  • ‎5-Way Optimization: םכלש בשחמל םימאתומש רוריקו הרהמה יליפורפ קינעמ ,בשחמה יבחר לכב יטמוטוא ןונווכ.
  • גנימייגל עמש: SupremeFX S1220A םע דחי Sonic Studio III, ןשקאה ךותל רתוי קומע םכתא ךשומש םילילצ ףונ םירצוי.
  • ינש :גנימייגל תוירושיק M.2 ירבחמו USB 3.1 Gen 2 Type-A ו-Type-C™‎.
  • גנימייגל תשר יעוציב: Intel Gigabit Ethernet, ‏LANGuard GameFirst 2-וx2 802.11ac Wi-Fi ב הכימת םע-MU-MIMO.
  • גנימייגל תודימע: ASUS SafeSlot תיברמ תודימעל םוימירפ יביכרו.
  • ב םניח םיטירפ-ROG Strix: ספ RGB קיזחמו ררוואמ תבשות ,תבותכ ול תוצקהל ןתינש VGA תונטק תופסות הברה םג ומכ ,םילולכ.
  Product Image

  םאה חול ROG Strix X299-XE Gaming לש תוינואגה תא ונלעית .םיצור םתאש ומכ ריהמל םכלש אבה בשחמה תא וכפהיש המצוע-יברו םישדח תישיא המאתהו רוריק ,הרהמה ,ןונווכ ינייפאמב אלמ ROG ל-ROG Strix X299-XE Gaming תרוצתב םא חול רוציל הרטמב ATX עמש תא ללוכש SupremeFX תרואתו םיקחשמב רתוי קומע עוקשל רשפאמש ונלש הלועמה Aura Sync ספ שאר םע RGB לש גנימייגה חור תארשהב .דממ-תלתב הספדהב םכלשמ םיגורדש לש הריצי לע תולקמש תודחוימ תובשותו ,הרואת תויורשפא רופסניא לצנל םכל רשפאל הרטמב תאז לכו ,תבותכ ול תוצקהל ןתינש שדח ROG, ה-ROG Strix X299-XE Gaming ידבעמל דעוימ Intel® Core™ X Series םיהובג םיעוציב ילעב — ל םכלש הקושתה תא עיבשהל ןכומו-X299.

  • Intel® I219-V
   LANGuard
   GameFirst
  • ‎USB 3.1 Gen 2 (Type-A + Type-C™)‎
  • 2X2 Dual Band Wi-Fi
   Bluetooth V4.2
  • 3 יצירח PCIe 3.0/2.0 x16 (ב הכימת-x16, ‏x8/x8)
   ץירח PCIe 3.0/2.0 x4 סקמ( דחא' בצמב x4)
   ץירח PCIe 3.0/2.0 x1 דחא
  • SupremeFX
   -הבכע תשיח
   -ההובג תוכיאב טלפו טלק
   -ךוכיס SupremeFX
   -תוינזוא ירבגמ גוז
  • 2 ישאר Aura RGB
  • Q-LED
  • DDR4 4133MHz (O.C.)‎
   8 x ‏DIMM, יצורע-וד
   ב הכימת-XMP
  • Intel® Socket 2066
  • M.2 Socket 3 Type M 2242-22110 ‏(‎PCIe 3.0x4‎)
  • רבחמ USB 3.1 Gen 2 ימדקה חולב
  • םוח רזפמ M.2
   ‏-M.2 Socket 3 Type M
   ‏-2242-2280 (SATA ו-PCIe 3.0x4)
  • 8 ירוביח SATA 6G
  • 3 תבשותD
  • שאר Aura RGB תבותכ ול תוצקהל ןתינש דחא
  • Q-CODE

  ROG Strix X299-XE Gaming יוסיכו םוח רזפמ תרזעב הקיטתסאה תא רפשמ I/O לש ינועבצ וגול םע הקירבמ תיתכתמ םש תיגתו תועוב רוטיע ,ןיעל םיכשומו םייתיווז ROG.

  תישיא המאתה

  םירחתמה לע ולעתה

  תמאות הקיטתסאל םייוארש םימדקתמ םישמתשמל בטיה תנווכמ תכרעמ. ASUS Aura תרואתב האלמ הטילש הקינעמ RGB ה תורונ רובע שארמ תותנכותמ תוישומיש תורוצת לש ןווגמ םע-LED RGB ה שארל םירבוחמה םיספ םג ומכ-RGB לש הרמוח לש ךלוהו לדג וילופטרופ תועצמאב הלאה םיטירפה לכ תא ןרכנסל ןתינ .חולב הנבומה ASUS תלוכי תלעב Aura.
  *ב ורקבלש רתא-ורקימ ASUS Aura לע ףסונ עדימ לבקל ידכ Aura Sync

  • תיטטס תיטטס דימת תלעופ
  • תמשונ תמשונ ןיגוריסל תמעמעתמו תראומ
  • תבהבהמ תבהבהמ ןיגוריסל תבהבהמ
  • םיעבצ רוזחמ םיעבצ רוזחמ תשקה יעבצ ןיב םועמע ידכ ךות תפלחתמ
  • ילקיזומ טקפא ילקיזומ טקפא םכלש הקיזומה בצקל םיסלופב תמעופ
  • דבעמה תרוטרפמט דבעמה תרוטרפמט יזכרמה דבעמה לע סמועל םאתהב םיעבצ הפילחמ
  • תשק תשק םיעבצ-הבורמ לגלגתמ רהוז
  • טיבש טיבש לבוש םע רוא םרז
  • תורעתסהו קזבה תורעתסהו קזבה דיחי עבצב םיבלשב םיקזבה

  RGB HEADERSRGB

  תמלשומ הרואת

  ROG Strix X299-XE Gaming 5050 ישאר ינש ללוכ RGB ספ םע םג עיגמ אוה .הרואת תויורשפא לש שדח םלוע רוצילו םימאות םיבשחמ יזראמו םיננצמ ,םיררוואמ ,הרואת יספל ורבחל ןתינשו תבותכ ול תוצקהל ןתינש שארו םינבומ ROG תבותכ ול תוצקהל ןתינש.

  *ה ספ-RGB יספב ךמות תבותכ ול תוצקהל ןתינש WS2812B RGB LED 5) תבותכ םהל תוצקהל ןתינשV/3 לש יברמ בוקנ קפסהב ,(הקראה/םינותנA ‏(5V) תורונ 60 לש יברמ רפסמו LED.
  * ה ספ שאר-RGB לש Aura לש םייטרדנטס םיספב ךמות ‎5050 RGB LED 3 לש יברמ בוקנ קפסהבA ‏(12V). םירטמ 2 לע תולעל ךירצ אל ספה ךרוא ,תיברמ תוריהב תגשהל.
  **םיכיראמ םילבכ RGB ו-RGB LED יספ .םיפרוצמ תבותכ םהל תוצקהל ןתינש LED ימאות םינקתהו Aura דרפנב םירכמנ.

  ספ ROG LED ס 30) תבותכ ול תוצקהל ןתינש דחא"ףרוצמ (מ

  ישארב דוקימ RGB
  • שאר RGB ‏4 םיניפ

  • שאר RGB ‏4 םיניפ

  • שאר RGB תבותכ ול תוצקהל ןתינש

  דוע

  הרואת תרקב Aura

  ASUS Aura םעפ-יאמ רתוי תעכ תיתודידי איהו החתפתה.

  UI 1

  Aura םיעבצ ידוקב תעכ תכמות RGB, רתוי הלק הרדגהל

  UI 2

  תרואת תועצמאב ואטובי יפרגה דבעמהו דבעמה לש תורוטרפמטה ובש ןפואה תא רוחבל ידכ הרוטרפמטה ףס תא תישיא םיאתהל םג ןתינ RGB

  הרואת תויורשפא רופסניא

  ASUS Aura SDK תלוכי לעב בשחמל דויצ לש תבחרנה םטסיסוקאה תא אלמ ןפואב לצנל םיחתפמל רשפאמ Aura Sync. ה ,ךכל רבעמו םייפקיה םירזיבאל בשחמב תימדק הרואתמ לחה-SDK תרואת תועצמאב הנכותהו םיקחשמה רופישל תויורשפא לש תחתפתמ םילכ תכרע קינעמ RGB. ל תמאות הנכות תועצמאב קחשמב עמשו תוערתה ,םיטקפא אטבל ןתינ-Aura, ינויח עדימ רוטינל תושדח םיכרד םימדקתמ םישמתשמל קינעהלו ,הרואתה תורוטרפמט ןוגכ ,תכרעמה ירטמרפ תא תופמל םג ןתינ .ןשקאב םיבלתשמש םיטלוב וא םינידע םייתוזח תותוא רצוי רבדהו.

  ירצומ AURA SYNC

  םיעוציב

  רוריק VRM

  ידבעמ Intel Core i7 ו-i9 למשח לש תויתועמשמ תויומכ םיכרוצ רתויב םישדחה תובילה יבורמ — ש ךכ-ROG Strix X299-XE Gaming רוריקב דיוצמ VRM ריוואה תמירז תצאהל ףרוצמ ררוואמ לש הנקתה תרשפאמש תבשות םג ונפסוה ,רבעמו לעמ המרופטלפה תא ףוחדל ידכ ,ףסונב .תוליעיב םוחה תא רזפמ בחרנה חטשמה ,תועלצ םע ההובג הסמב םוח רזפמ םיללוכ .יניצר.

  • 40 ררוואמx40 מ"מ
  • ררוואמ תבשות VRM

  םוח רזפמ M.2

  םיעוציבה לש האלמה המצועה לש לוצינ רשפאמש םלשומ רוריק

  לש םאה תוחול ROG Strix X299-XE Gaming םוח רזפמב םידיוצמ M.2 םוח רזפמב בלושמש PCH. םוחה רזפמ לש קנעה רוריקה חטשמ M.2 ןנוכ םלשומ ןפואב ררקמ M.2 SSD רבוחמ – םוחה רזפמ ,יתנפואה יתיווזה בוציעל ףסונב .םייבקע תונימאו םיעוציב קינעמו M.2 ינשייחש דועב ,בשחמל יפוי לש העיגנ ףיסומ T ירוזאב תורוטרפמט םיהזמ M.2 ידימ רוטינל םיינויח.

  ררוואמ קיזחמ M.2

  40 ררוואמ ףיסוהל ןתינ ןכמ רחאלx40 מ"ררוואמ קיזחמ םע מ M.2 ןנוכל לעמ לא ריוואה תא ןווכמש דממ-תלתב הספדהב M.2 — םייברמ םיעוציבל תורוטרפמטב טולשל עייסמו!
  ןאכ ודירוה

  ‎5-Way Optimization

  והזו תחא הציחלב רוריקו הרהמה!

  וללה םיבכרומה םינונווכה לכב תלפטמ תחא הציחל. ASUS 5-Way Optimization םכלש בשחמל םימאתומש רוריקו הרהמה יליפורפ הקינעמו ,תכרעמה לש םייתוהמה םיטקפסאה תא תיטמוטוא תבטממ איה .םכחל בשחמה תא תכפוה.

  ・ םכלש תכרעמה לש תדחוימה הרוצתה רובע רוריקהו הרהמהה יליפורפ תא בטממש ןונווכל יטמוטוא תוריש ילכ.
  ・ יפרגה דבעמל וא דבעמל תוינעבות תומישמ םע תדדומתמ תכרעמהשכ ריווא לש תיבטימ המירז םיקינעמו ימוימויה בושחמה ךלהמב םיטקש םירתונ םיררוואמה.
  ・ ןורכיזה וא דבעמה לע רקיעב תולפונש תומישמ ריהמהלו בטמל םישמתשמל תרשפאמ ןיטולחל השדח הריזג תקידב.

  • יעוציב גורדש
   דבעמה

  • הפיקמ תוליעי
   למשחה תכירצב

  • םימדקתמ הטילש יעצמא
   םיררוואמ לע

  • תקיודמ הרקב
   ילטיגיד קפסה לש

  • רתוי רהמ וקחש,
   רתוי הובג גורידל ועיגה

  יזכרמה דבעמה יעוציב לש הצאה

  תורישה ילכ תועצמאב םכלש ישיאה בשחמה לש םיעוציבה אולמ תא ולצנ AI Suite 3 לש ASUS. TurboV Processing Unit ‏(TPU) םייבטימ םיעוציבל הרהמהה ירטמרפ לש ןונווכו תכרעמה סוטטס לש רוטינ ,םיחתמ לש ןידע ןונווכ עצבל תלוכי הקינעמש ,תכרעמה ןונווכל יטמוטואה תורישה ילכ ירוחאמש היצנגילטניאה איה.

  הפיקמ תיטגרנא תוליעי

  היגרנאה דוביע תדיחי (EPU, ‏Energy Processing Unit) ה .למשחב יתכרעמ ןוכסיחל תעייסמ-EPU בצמב ןוכסיחה תא תמסקממו למשחה תכירצ תא תיטמוטוא תבטממ Away – ירקב יוביכ ידי לע למשחב ינוציק ןוכסיחל שיחרת תרצויש המכח הרדגה I/O שומיש םהב השענ אלש.

  לזונו ריוואל תושימג רוריק תורקב

  ROG Strix X299-XE Gaming דחאב לוכה יננצמ לע ףאו םימה תובאשמ ,םיררוואמה לע הפיקמ הטילש םכל קינעמ (AIO) תועצמאב Fan Expert 4 ה וא-UEFI בצמ ,םימ וא ריווא תועצמאב םיררקמ םתאשכ .םיסרפה רוטע Auto-Tuning בצמ םייק ףסונב .תחא הציחלב םירטמרפה לכ תא םכח ןפואב רידגמ Extreme Quiet תולק תומישמ עוציב תעב השיחלכ הטקש תכרעמה לע רמושו ,לדחמה תרירב לש םומינימל תחתמ לא םיררוואמה תויוריהמ תא ןיטקמש.

  תילטיגידה המצועב תקיודמ הטילש

  Digi+‎ םייביטמיטלוא םיעוציבו תוביצי לבקל ידכ דבעמה לש חתמה תוסיו לש ןידע ןונווכ עצבל רשפאמו למשחה תכירצב תוליעיו גותימ רדת ,חתמ תחינצ תורדגה לע תמא ןמזב הטילש קינעמ.

  םושיי לכ רובע הביל לכל םיעוציב לש בוטימ ועצב

  לש רתויב םישדחה םידבעמה Intel םושייו הביל יפל ןונווכ םיללוכ ASUS Turbo Core ךרוצה יפל בושחמה תמצוע תא ףדעתל ךכבו ,דבעמה לש תויפיצפס תובילל םימושיי תוצקהל םכל רשפאמ אוהש ךכב הז ןייפאמ שמתשמ.

  בוציעה תוכזב רתוי רירק

  ROG Strix X299-XE Gaming תועצמאב המאתהל תנתינ ןתרוצתש ,םיררוואמל םעפ-יא רתויב ףיקמה תורקבה ךרעמ תא ללוכ Fan Xpert 4 וא UEFI BIOS:

  Rampage VI Extreme
  • םיבורמ הרוטרפמט תורוקמ םוקימ
  • םימ תבאשמ שאר םוקימ +
  • ררוואמ םוקימ PWM/DC םיניפ 4 ןב
  • ררוואמל ףרוצמ הבחרה סיטרכ םוקימ
  • המכח הנגה םוקימ
  • םימ לש האיצי/הסינכ םוקימ
  • םימ תמירז םוקימ
  • קולב ןשייח םוקימ
  • םיבורמ הרוטרפמט תורוקמ

  • םימ תבאשמ +

  • ררוואמ PWM/DC םיניפ 4 ןב

  • הבחרה סיטרכ
   ררוואמל ףרוצמ

  • המכח הנגה

  • תועצמאב תולקב םילהונמ הלא לכ .הדובעה סמוע סיסב לע רוריק גישהל ידכ ,םתרוצת תא עובקל לוכי שמתשמהש םיימרת םינשייח השולשל הבוגתו רוטינל שאר לכ רידגהל ןתינ Fan Xpert 4 וא UEFI.

  • 3-מ רתוי קפסל לגוסמש ידועיי שארA םימ תובאשמל PWM וא DC םיהובג םיעוציב תולעב.

   םיטרפ
  • יררוואמ לש יטמוטוא יוהיזב ךמות חולב הנבומה שאר לכ PWM וא DC.

   *W_PUMP+‎ ו-AIO PUMP תועצמאב םה ףא םיטלשנ PWM/DC.
  • םיפסונ םיררוואמ ישאר השולש ללוכ DC וא PWM םיימרת םינוחב ישאר השולשו.

   םיטרפ
  • ידמ תוהובג תורוטרפמטמו רתי-םרזמ ררוואמ שאר לכ לע ןגמה ידועיי בלושמ לגעמ.

  • ביכר לכ לש טלפ/טלקב הרוטרפמטה לש רוטינ רשפאמ.

   םיטרפ
  • הלוכ האלולה לש המירזה בצק תא ףיצר רוטינ רשפאמ

   םיטרפ
  • ל םידעוימש םימ יקולבל רשפאמש דחוימ רבחמ-Rampage VI Extreme הליזנו הרוטרפמט ,המירז ינותנ קפסל.

  לש הרהמהה תמצוע DDR4 םירפסמב

  ילמינימ רוביד-ברעו ןמזותמ תותיאל םיבטוממ בוקיע יביתנ םע, ASUS T-Topology לש ןורכיז תויוריהמב הכימת תרשפאמו ןורכיזה לש תורפושמ תומיאתו תוביצי הקינעמ ישילשה רודהמ DDR4 4133MHz רתויו.

  יזכרמ דבעמ: Intel LGA 2066 i9-7900X | םא חול: ROG Strix X299-XE Gaming | ‏DRAM: ‏G.Skill F4-3200C16Q-16GRKD | קפסה: Corsair AX1500i | םימ רוריק: Corsair H115i

  הרהמה בוציע – תייגולונכט ASUS PRO Clock II

  ה םע ףותישב דבוע הז תישיא םאתומ ןורתפ .ןורכיזהו דבעמה לש הרהמהה ילוש תא ביחרמש ידועיי סיסב ןועש ללוחמ-TPU ןועשה לש סיסבה ירדת לש הרהמההו חתמה תרקב תא רפשל ידכ – ידבעממ םיעוציב תפיט לכ לוצינל תושימג קפסמו Intel® Core™ X-series.


  * לש הרהמהה חווט BCLK ןונווכה תויורשפאו םאה חולב הכימתה ,רוריקה ,דבעמה תולוכיל םאתהב הנתשמ.
  יזכרמ דבעמ: Intel LGA 2066 i7-7740X | םא חול: Prime X299-Deluxe | ‏DRAM: ‏G.Skill F4-3200C16Q-16GRKD | קפסה: Corsair AX1500i | םימ רוריק: Corsair H115i

  גנימייגל עמש

  SupremeFX

  עמש תייגולונכט תרזעב לילצב ועקש SupremeFX לש ROG Strix. עמשה ןורתפ SupremeFX לש ROG Strix קדוקב שמתשמ S1220A תנכות ,ףסונ .תוינזואה לש תולוכיה לש יבטימה לוצינל םימיאתמ םרזו חתמ היחטבמ ימדקה חולב תוינזואה טלפל םירבגמ ינש לש תפסותה .תטרופמו תיעבט לילצ תמיתחו החוטש רדת תבוגת קינעהל ןנכותמו Sonic Studio םילוקמרהמ וא תוינזואהמ ברמה תא םיקיפמש רזיילווקיא ינונווכו תרושקת ישער תתחפהל םימתירוגלא ללוכ ,עמשה לש םיטקפסאה לכב האלמ הטילש הקינעמ ונלש.

  דוע

  Sonic Studio III

  Sonic Studio ססובמ ילאוטריו יפקיה לילצב תכמות-HRTF (תוינזואל )*שארל הרושק הרבעה תייצקנופ VR, לש יביטיאוטניאה קשממה .ןשקאה ךותל רתוי קומע םכתא ךשומש קתרמ םילילצ ףונ רצויו Sonic Studio תוינזואה ינייפאמל וא תוישיאה תופדעהל הקיטסוקאה תא םיאתהל רשפאמש רזיילווקיא תויורשפא לש ןווגמ ףא ללוכ.

  Sonic Studio UI
  • 1
  • 2
  • 3
  • םימושייל םייפיצפס םיליפורפ

   ןיזאהל םיניינועמ םתא וב ןפואל תמלשומ הרוצב ןווכמ היהי םישוע םתאש המ לכש ידכ ,תונוש תויצקילפא לע תומאתומ עמש תורדגה וליחה.

  • יפקיה לילצ

   תמאב תרכממ עמש תייווחל יפקיה לילצ

  • Sonic Studio Link

   לש השדחה המודמה תואיצמה תייצקנופ Sonic Studio Link ה יטקפא תא הביחרמ-HRTF ןוגכ תוינזוא רובע הלש Oculus Rift ו-HTC Vive.

  Sonic Studio UI

  *לש ילאוטריווה יפקיהה לילצל רשפאמש םתירוגלאב תובלושמ תואצותה .םינוש םינוויכמ םיעיגמש םילילצב םינטק םייוניש גישהל ידכ המגדהה שאר ביבס תירודכ תשרמ םיעמשומ הקידבה ילילצ .המגדה שאר תועצמאב וטלקוהש םינותנמ רזגנש עמש םתירוגלא איה שארל הרושקה הרבעה תייצקנופ Sonic Studio יתואיצמ לילצ דבעל.
  **Sonic Studio Link ךליאו 3.6 הסרגב הנימז.

  טולשל תנמ לע והזו וקרס!

  Sonic Radar III

  ROG Sonic Radar III ןיטולחל השדח איה – םיביואה םוקימ תא קיודמב ןייצל םכל עייסי ךסמב ףסונ שדח ץח .םכתביבסל םיעדומ ויהת דימתש תאדוומו ,םעפ-יאמ רתויב קיודמ ןפואב םילילצ דבעמש םדקתמ עמש עונמ םע!

  • רפושמ עמש םתירוגלא

   לש שדחה עמשה םתירוגלא Sonic Radar רתוי ףא בר קוידב םיביוא לש רותיא רשפאמו ,תעכ רתוי ףא קיודמ.
  • 3 עונמD

   Sonic Radar III הנוילע הגוצת ביבס יונב (HUD) רתוי תיביטיאוטניא היווח קפסל עייסמו םיקחשמב בלושמה שדח ידממ-תלת ץח תללוכה ,השדח.
  • עמש רובגת

   רובגת רבעש עמשל רישי ןפואב ןיזאהל תעכ תרשפאמ עמשה רובגתל השדחה הנוכתה. *HUD: תיליע הגוצת
  • כמ"עמש ם

   Sonic Radar 3 םכתא םיבבוסש סואכלו המוהמל ,םישערל רשק ילב ההובג תוליעי קפסמ.

  תוירושיק

  M.2

  תוריהמה תא וציאה
  םע M.2 32 דע לש הרבעה יבצקו הנבומGbps

  לש ספ בחור םע x4 PCI Express 3.0/2.0, שכ-M.2 32 דע לש םינותנ תרבעה יבצקב ךמותGbps. םינותנל הריהמ השיג תקפסמש םימושיי ןנוכ וא הלעפה תכרעמ ןנוכ רובע תמלשומה הריחבה יהוז.

  VROC

  ה תא וגרדש-RAID םכלש

  לש תלוכיה אולמ תא ולצנ ROG Strix X299-XE Gaming Virtual RAID דבעמב (VROC) לש תפסותה םע ASUS Hyper M.2 X16 Card*, יננוכ העברא דע רבחל רשפאמש PCIe® 3.0 x16 M.2 — 128 דע לש ללוכ ספ בחור רוציל ידכGbps. ‏VROC יביתנב שמתשהל רשפאמ PCIe ךרעמ לש הרוצת עובקל ידכ דבעמה לש RAID, לש קובקב יראווצ לוטיב DMI, תרחא הרובעת לשב תועקתנ אל ןוסחאהמ תורבעהש ךכ.

  *ASUS Hyper M.2 X16 Card דרפנ השיכרל ןימז.

  INTEL Gigabit Ethernet

  יבצק ,דבעמה לע רתוי ךומנ סמוע TCP ו-UDP םיהובג

  ה תא ללוכ-Intel® Ethernet רתויב שידחה (I219-V) ירקב .רתוי קלחו ריהמ גנימייגל תיבמ Intel Ethernet לש ןפוד יאצוי םיבצק םיקינעמו הרוקתה תא םיתיחפמ ךכבו הלש םיבבשה תוכרעו םידבעמה םע יעבט ןפואב םילעופ TCP ו-USD, תורחא תומישמו םיקחשמה רובע רתוי בר חוכ םייקש ךכ.

  2x2 Wi-Fi םע MU MIMO

  תשר Wi-Fi 802.11 ןקתב אבה רודהמac, 2 תונטנא םעx2 2.4/5 םירדת ימוחת ינש תולעבGHz 867 דע םיעיגמש הרבעה יבצקלMbps*, תייגולונכטו MU-MIMO (ר"לש ת Multi-User Multiple In Multiple Out) רתויב תובוטה תונווקמה תויוריהמהו תויטוחלאה תויוריהמה תא הווחי **רבוחמ שמתשמ לכש תוחיטבמ רתויב תינכדעה!

  * * Bluetooth V4.2 לש תוידיתע תואסרג ידי לע ךמתית Windows. הכימתה לע עדימל -Bluetooth ב-Windows, רתאב ורקב http://www.microsoft.com.

  ** חוקל שרוד (client) ל ןכומש-MU-MIMO.

  דוע

  LANGuard

  םיגרדושמ הרבעה יבצק,
  חתמ ילושחנ ינפמ תיבטימ הנגה

  LANGuard ה חולל תוחיטבמ חטשמה ינפ לע םוימירפ ילבק תנקתהו תותוא דומיצל תמדקתמ היגולונכט !םכלש תוברקה רובע רתוי םינימאו םיחוטב םירוביח ועמשמ-Rampage VI Extreme ינגמ) חתמ ילושחנ ינפמ הנגהו יטטסורטקלא ךוכיס ילעב םיביכר תפסותב ,םיגרדושמ הרבעה יבצק םע םירוביחה לע הנגה םכלש ESD) 15-ל דע) 2.5 יפ תרפושמ הנגהו ,יטטס למשחל 1.9 יפ רתוי הלודג תלוביס תגשהלKV) חתמ ילושחנ ינפמ!

  רתוי 1.9 יפ

  יטטס למשחל תלוביס

  רתוי 2.5 יפ

  חתמ ילושחנל תלוביס
  languard
  • ינגמ ESD

  • חתמ ילושחנ ינפמ הנגה םע םיביכר

  GAMEFIRST IV

  דחיב ,תויהשהה תא ומילעה

  GameFirst IV רתוי ריהמו םיבוכיע-לוטנ ןווקמ גנימייג קפסל תנמ לע תשרה תרובעת לש היצזימיטפוא עצבמ – תא ונפסוה תעכו Multi-Gate Teaming רתויב םיבוטה םיעוציבל בטוממ היהי קחשמ לכש חיטבהל הרטמב םישדח םימושיי ינותנ תקירס ידי לע םינותנ רגאמ יטמוטוא ןפואב ןיכמש שדח םכח בצממ תונהיל ףא ולכות .םעפ יאמ רתוי םיקלח םיקחשמו רידא ספ בחור קפסלו םכלש תותשרה לכ תא דגאל תנמ לע.

  gamefirst IV

  Gamer’s Guardian

  למשח רבחמ PROCOOL

  ASUS ProCool ירבחמ ,םיליגר םיילמשח םירבחמל האוושהב !ילמשחה רבחמה תא שדחמ איצממ ProCool םאה חולל רתויב חטבואמו קודה רוביח םיחיטבמ ROG Strix X299-XE Gaming. רתוי תוכומנ הדובע תורוטרפמט רשפאמו ,רפושמ םוח רוזיפו רתוי הכומנ הבכע חיטבמ עקושמה רוביחה :למשחה תכירצב ההובג תוליעי גישהל עייסמ ףאו רתוי הברה קזח בוציעה. ProCool טוויחה תא ןגראל עייסמש ישומיש יתיווז עקת ללוכ ףא!

  ךסמה סיטרכב םכלש העקשהה לע ונגה

  ROG Strix X299-XE Gaming קיזחמ ללוכ VGA ה קיזחמ .םוקיעו ףופיכ תענומש םאה חולב הכימת ידי לע ךסמ יסיטרכ לש הקיזמו תרעוכמ העיקש תא לטבמש-VGA ק 15 דע לש לקשמב ךומתל לגוסמו תכתמ תעירי לש תחא הסיפמ רצוימ"ג – רתויב םידבכה ךסמה יסיטרכל םג תיניצר הכימת קינעמ אוהש ךכ!

  קיזחמ VGA

  דוע

  SafeSlot

  SafeSlot* ה ץירח אוה-PCIe ש-ASUS הריזגל הלועמ תודגנתהו הלועמ רומיש קינעהל דעוימשו שדחמ האיצמה. SafeSlot תופסונ המחלה תודוקנ תועצמאב םיספדומה םילגעמה חולל ץירחה ןוגיעו קוזיח תקפסמה תכתמ לש הכימת בלשמו הביחתב לוחיש לש שדח ךילהתב דיחי רוציי בלשב רצוימ.

  *טנטפכ םושיר ךילהתב
  SafeSlot

  Q-LED םיעבצ הבורמ

  תורונ LED ריהמ ןוחבאל לוחתאה ןקתהו ךסמה סיטרכ ,ןורכיזה ,יזכרמה דבעמה םע תוילאיצנטופ תויעבו הלעפהה בצמ תא תונייצמ תונבומ.

  ה לע הנגה-DRAM רתי ימרז ינפמ

  דחא ךיתנ
  הו םירוביחה לכ לע ןגמ שדחמ סופיאל ןתינש ףסונ-DRAM םירצקו רתי ימרז לש םיקזנ ינפמ

  DIGI+ VRM

  תייגולונכט DIGI+ VRM יזכרמה דבעמל הייקנ-הרטלואו הקלח-הרטלוא למשח תקפסא החיטבמו ,םוחתב תובוטהמ תחא הנה!

  ROG strix

  רתוי םכל הקינעמ

  הזיראב ללכנ המ!

  ספ ROG LED ס 30( תבותכ ול תוצקהל ןתינש דחא"מ)
  40 ררוואמx40
  ררוואמ תבשות VRM
  קיזחמ VGA

  דוע

  קחשמב וראשיה

  Overwolf

  לש םיניקסל םימאתומ וזה הבכשה יעבצ .קחשמה תעב טילקהל וא םירזהל ,םיידימ םירסמ ,ליימיא ,טנרטניאב שולגל םכל תרשפאמו קחשמב םכתא הריאשמ תשגרומ יתלב טעמכו תמכחותמ הנוילע הבכש ROG מ וישכע םתוא ודירוה .תיליע תצובקמ קלח םתאש םיחיכומו-Overwolf Appstore

  • קחשמב תבלושמה הניגע תלוכי

  • קחשמ ידכ ךות תוילוק תוחיש

  • םיידימ םירסמל תונכות ןווגמב הכימת

  • 5 תישיא המאתהל תונתינה תויצקילפא

  • קחשמ ךלהמב תוחיש וצימחת אל

  • 5+ חוקל תונכות (clients) דיחי קשממב

  םכח ןפואב ,םכלש ןנוכה לש הנומת ורצ

  ROG Clone Drive

  ROG Clone Drive ה יננוכ וא םיחישקה םיננוכה תא תוליעיבו תוריהמב לפכשמש טובישל חונו םכח ןורתפ אוה שדחה-SSD םכלש. Clone Drive תומיהדמ תויוריהמב ןנוכהמ ץבוק תנומת רוציל וא דעי יננוכ ינשל דחא ןנוכ תינמז-וב טבשל לוכי אוהש דע םכח הכ.

  םיקחשמה יסמוע תא וציאה

  RAMCache ii

  לש תידוחייה המכחה היגולונכטה ROG תייגולונכט .הלעפהה עגרב שממ קחשל וא דובעל ליחתהל םכל ורשפאיו איש תוריהמב וחתפיי םכילע םיבוהאה םימושייהו םיקחשמהש תנמ לע ,םלש ןוסחא ןקתה ןומטמב תרמוש RAMCache םידקת תורסח תומרל םיקחשמ תניעט ינמז ץיאהל תרשפאמו היינש תוינוילימל היינש תויפלא תכפוה!

  ב שמתשהל ףא ולכות-KeyBot II תוינש יתש תב הציחל תועצמאב יפיצפס בצמל בשחמה תא ץיאהל ידכ

  Beyond VR READY

  ROG Strix X299-XE Gaming המודמ תואיצמל ןכומ קר אל (VR Ready) — למס !רבעמו לעמ אלא ASUS Beyond VR Ready ש ךכ לע דיעמ-ROG Strix X299-XE Gaming שארה תכרעמ תא וריסתש רחאל םייברמה םיעוציבל בטיה םיננווכמ םכלש רודיבהו גנימייגה ,תויביטקודורפה יכרוצש חיטבהל ידכ םוחתב םיבוטה םיביכרה לש םיסמועב קדבנ. ASUS Beyond VR Ready טלחומ ןוחטיבב םכלש תומולחה בשחמ לש היינבו הרוצת תעיבקל השדח ךרד ץרופ.

  דממ-תלת תספדמב הספדהל םינתינה םירזיבא

  דממ-תלת תספדמב הספדהל םינתינה םירזיבא תועצמאב םירחתמל האוושהב םכלש תכרעמה תא וטילבה ,תישיא תומאתומ בשחמ תוכרעמב םייולג תויהל םייושע תכרעמה יקלחש ןוויכמ.

  רשג יוסיכ ‎2-Way SLI HB

  רשגל יוסיכה תא ורבח PCB SLI HB תוברל ,םינימז םיבר םילדג .םכלש בשחמל ןונגס ףיסוהל ידכ eATX, ‏ATX, ‏mATX.

  ררוואמ תכבש

  םכלש תכרעמל ןונגס טעמ ופיסוה.

  םילבכ ידגאמ

  ירבחמ רובע םינימז דממ-תלתב הספדהל בוציע יצבוק .םינגרואמ םכלש םילבכה PSU םיניפ 4-ו 6 ,8+6 ,8 ,24 ינב.

  לש םינפוג ROG

  לש םינפוג יצבוקב ושמתשה ROG הסרגה לש תישיא המאתהל.

  לש תוחתפמ קיזחמ ROG

  ל םכלש הקושתה תא וניגפהו ידממ-תלת תוחתפמ קיזחמ וסיפדה-ROG!

  לש המצועה Intel

  םיבבש תכרע Intel® X299

  םיבבשה תכרע Intel X299 Express ידבעמב תכמות Intel Core X-series תבשות םע LGA 2066. ףסונב .תוביציהו ספה בחור תא םילידגמה ,םיירוט הדוקנל-הדוקנ ירוביח תועצמאב םיעוציבה תא תרפשמ הכרעה, X299 ירוביח 10 דע הקינעמ USB 3.1 Gen 1, ‏8 ירוביח SATA 6Gbps 32-וGbps M.2 םינותנ לש רתוי ריהמ רוזחאל.

  ידבעמ Intel® Core™ X-series תבשותל LGA 2066

  ידבעמ Intel Core X-series ‎(8)‎ םיצורע 4 :(רתויו תוביל 6 ילעב-DIMM), ‏‎44/28 PCI Express 3.0/2.0‎ םיביתנ.
  ידבעמ Intel Core X-series ‎(4)‎ םיצורע 2 :(תוביל 4 ילעב-DIMM), ‏‎16 PCI Express 3.0/2.0‎ םיביתנ.