၀န်ဆောင်မှုစင်တာတည်နေရာများကို ရှာဖွေပါ

" လူၾကီးမင္းတို႔၏ ျပဳျပင္မည့္ စက္မ်ားအား Service Center သို႔ မယူေဆာင္လာမွီ (သို႔) မပို႔ေဆာင္မွီ စက္အတြင္းရွိ အေရးၾကီး data မ်ားအား သိမ္းဆည္းထားေပးပါရန္ ၾကိဳတင္ အသိေပး အပ္ပါသည္။"
" လူၾကီးမင္းတို႔၏ ျပဳျပင္မည့္ စက္မ်ားအား Service Center သို႔ မယူေဆာင္လာမွီ (သို႔) မပို႔ေဆာင္မွီ စက္အတြင္းရွိ အေရးၾကီး data မ်ားအား သိမ္းဆည္းထားေပးပါရန္ ၾကိဳတင္ အသိေပး အပ္ပါသည္။"