[Router bezprzewodowy] Jak skonfigurować funkcję Smart Connect w routerze ASUS?

Czym jest Smart Connect?

Smart Connect jest funkcją dostępną w routerach ASUS, która umożliwia automatyczne łączenie urządzeń w najbardziej odpowiednim paśmie częstotliwości, albo 2,4 GHz lub 5 GHz. Zwykle użytkownik musi ręcznie wybierać odpowiednie pasmo dla swojego urządzenia na podstawie jego możliwości. Ta funkcja upraszcza proces łączenia urządzeń z siecią, ponieważ nie trzeba już ręcznie wybierać odpowiednich pasm częstotliwości dla każdego urządzenia. Włączenie tej funkcji ujednolica ustawienia sieci bezprzewodowej 5 GHz (nazwę sieci/hasło) z ustawieniami sieci 2,4 GHz.

 

Wprowadzenie 

Użyj aplikacji ASUS Router APP

Użyj sieciowego interfejsu graficznego ASUS Router (strona ustawień sieci)

Smart Connect Rule (strona ustawień sieci)

Często zadawane pytania (FAQ)

 

Przygotowanie

1). Zapoznaj się z listą modeli produktów podanych nad tym artykułem, aby upewnić się, że twój router obsługuje funkcję Smart Connect.

2). W pierwszej kolejności zainstaluj aplikację ASUS Router na swoim smartfonie lub tablecie. Upewnij się, że wersja aplikacji ASUS Router jest aktualna.

     Aby uzyskać informacje na temat instalowania aplikacji ASUS Router, zapoznaj się z poniższymi artykułami pomocy:

[[Router bezprzewodowy] Jak skonfigurować router Wi-Fi ASUS za pomocą aplikacji ASUS Router? (QIS, szybka konfiguracja Internetu)

Jak zarządzać wieloma routerami ASUS za pomocą aplikacji routera ASUS?

Zainstaluj aplikację ASUS ExpertWiFi

[Router ASUS ExpertWiFi] Prosta konfiguracja z kodem QR

3). Zaktualizuj oprogramowanie układowe swojego routera do najnowszej wersji. Aby uzyskać informacje na temat aktualizacji oprogramowania układowego, zapoznaj się z poniższymi tematami pomocy:

[Router bezprzewodowy] Jak zaktualizować oprogramowanie sprzętowe routera do najnowszej wersji za pomocą aplikacji ASUS Router?

[Łączność bezprzewodowa] Jak zaktualizować oprogramowanie układowe routera do najnowszej wersji? (ASUSWRT)

4). Połącz się z siecią bezprzewodową Wi-Fi za pomocą swojego urządzenia - zapoznaj się z poniższymi tematami pomocy:

[Windows 11/10] Nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi

[ZenFone] Jak połączyć się z siecią Wi-Fi?

Uwaga: Ustawienia preferencji wbudowanej sieci Wi-Fi na urządzeniu mobilnym mogą powodować, że zasada działania Smart Connect będzie nieskuteczna lub będzie prowadzić do częstego rozłączania.

 

 

     Aby uzyskać informacje na temat aktualizacji oprogramowania układowego, zapoznaj się z tematem pomocy [Router bezprzewodowy] Jak zaktualizować oprogramowanie sprzętowe routera do najnowszej wersji za pomocą aplikacji ASUS Router?.

Uwaga: Ustawienia preferencji wbudowanej sieci Wi-Fi na urządzeniu mobilnym mogą powodować niepoprawne działanie funkcji Smart Connect lub prowadzić do częstego odłączania.

 

 

Użyj aplikacji ASUS Router, aby włączyć funkcję Smart Connect

1. Otwórz aplikację ASUS Router, stuknij [ Settings ] (ustawienia) > [ WiFi ] > [ Wireless Settings ] (ustawienia sieci bezprzewodowej) > [ Network Settings ] (ustawienia sieciowe).

2. Wybierz [ Tri-Band Smart Connect ] i stuknij [ Apply ] (zastosuj), aby zapisać ustawienia.

    Jak pokazano na poniższym przykładzie, po zakończeniu konfiguracji trzy pasma 2,4 GHz/5 GHz-1/5 GHz-2 będą korzystać z tej samej nazwy sieci Wi-Fi i hasła.

Jeśli twój router obsługuje dwa pasma ( 2.4 GHz / 5 GHz ), opcja pokaże komunikat [ Dual-Band Smart Connect ] (Smart Connect dwupasmowy).

 Uwaga: Routery bezprzewodowe ASUS mają różne funkcje w zależności od modelu. Sprawdź specyfikacje produktu ASUS, aby potwierdzić, że twój router obsługuje różne pasma.

 

Użyj sieciowego interfejsu graficznego routera ASUS, aby włączyć opcję Smart Connect

Jak ustawić Smart Connect?

1. Podłącz komputer do routera przewodowo lub za pośrednictwem połączenia Wi-Fi i wprowadź adres LAN IP swojego routera lub adres URL routera https://www.asusrouter.com w sieciowym interfejsie graficznym.

Zapoznaj się z tematem [Router bezprzewodowy] Jak przejść na stronę ustawień routera (sieciowy interfejs graficzny) (ASUSWRT)?, aby dowiedzieć się więcej. 

2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do routera, aby się zalogować.  

Uwaga: Jeśli zapomnisz nazwę użytkownika i/lub hasło, przywróć router do domyślnego stanu i konfiguracji fabrycznej. 

Zapoznaj się z tematem [[Router bezprzewodowy] Jak zresetować router do domyślnych ustawień fabrycznych?, aby dowiedzieć się, jak przywrócić router do stanu domyślnego.

3. Router bezprzewodowy: Przejdź do Wireless (bezprzewodowe) > General (ogólne) > Przełącz przycisk w [Enable Smart Connect] (włącz funkcję Smart Connect) na ON (włączona).

    Router ExpertWiFi: Przejdź do Settings (ustawienia) > Wireless (bezprzewodowe) > General (ogólne) > Przełącz przycisk w [Enable Smart Connect] (włącz funkcję Smart Connect) na ON (włączona). 

4. Kliknij [Apply] (zastosuj), aby zapisać ustawienia.

    Teraz pasma 2,4 GHz/5 GHz-1/5 GHz-2 korzystają z tej samej nazwy sieci (SSID) i hasła.

 Uwaga: Routery bezprzewodowe ASUS mają różne funkcje w zależności od modelu. Sprawdź specyfikacje produktu ASUS, aby potwierdzić, że twój router obsługuje różne pasma.

 

Zaawansowane ustawienia dla Smart Connect

ASUS Router jest dostarczany z domyślnym ustawieniem stanu uruchamiania dla mechanizmu przełączania trybów pracy Smart Connect. Jednak, w zależności od twojego środowiska sieciowego, konieczne może być dostosowanie warunku uruchamiania. W tym celu przejdź na stronę Smart Connect Rule (zasada działania Smart Connect) na karcie Network Tools (narzędzia sieciowe) lub po prostu kliknij odnośnik Smart Connect Rule na karcie Wireless General (łączność bezprzewodowa - ogólne).

Uwaga: Niektóre modele nie obsługują ustawień zaawansowanych Smart Connect. Jeśli nie widzisz [Smart Connect Rules] podczas aktywacji Smart Connect, oznacza to, że twój model nie obsługuje go.

 

Wprowadzenie do zasady działania Smart Connect Rule  

W przypadku braku specjalnych wymagań zaleca się korzystać z ustawień domyślnych.

Podsumowując pozycje (1) i (2) reprezentują warunki filtra, a pozycja (3) określa pasmo do przełączenia, jeśli te warunki są spełnione. Pozycja (4) ma na celu zminimalizowanie przełączanie między różnymi pasmami, a tym samym optymalizację działania systemu.

 

(1) Warunek przełączania

   Steering Trigger Condition (warunek przełączania) jest warunkiem sprawdzania, czy przełączanie musi zostać przeprowadzone, czy nie.   

(2) Zasady wyboru STA

   Po uruchomieniu przełączania pasma router będzie działał zgodnie z "STA Selection Policy" (zasady wyboru STA), aby wybrać dla klienta/STA najbardziej odpowiednie pasmo.

(3) Wybór interfejsu i procedury kwalifikacyjne

   Gdy warunek przełączania zostanie osiągnięty, urządzenie klienckie przechodzi na korzystanie z pasma docelowego.

(4) Wykrycie odbicia

   Aby zapobiec możliwym problemom z odbiciem klientów/STA, możesz zmienić wartość Counts with Window Time (liczba w przedziale czasu) dla przekierowań klientów/STA; wtedy klient/STA pozostanie podłączony w bieżącym paśmie przez Dewell time (domyślny czas łączności na paśmie).

Na przykład: jeżeli klient/STA został przekierowany dwukrotnie w ciągu 60 sekund, urządzenie zostanie podłączone do obecnego pasma przez 180 sekund.

 Uwaga: Jeżeli twoje urządzenie obsługuje tylko 802.11n, ale wybiera opcję AC only (tylko AC) w VHT, urządzenie nie będzie w stanie połączyć się z siecią bezprzewodową tego routera.

Opis opcji VHT w poz. (1)(2)(3) (*AC odnosi się do protokołu sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11ac)

All (wszystko): Wszystkie urządzenia klienckie

AC only (tylko AC): Wszystkie urządzenia klienckie AC

Not-allowed (niedozwolone): Wszystkie urządzenia klienckie, które nie są urządzeniami AC

 

 

Po zakończeniu konfiguracji kliknij [Apply], aby zapisać ustawienia.

 

 

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Jak zresetować funkcję Smart Connect do ustawień domyślnych?

    Kliknij przycisk "Default" (domyślne) na stronie Smart Connect Rule (zasada działania Smart Connect), aby przywrócić ustawienia.

 

2. Jak określić bieżącą siłę sygnału połączenia na podstawie wartości dBm?

   Siła sygnału (dobra): od -20 dBm do -70 dBm

   Siła sygnału (średnia): od -71 dBm do -80dBm

   Siła sygnału (słaba): -81 dBm lub wyższa

   Bieżącą siłę sygnału można określić na podstawie wartości dBm.

   Jeśli siła sygnału jest słaba, zapoznaj się z tym tematem pomocy: [Router bezprzewodowy ASUS] Jak poprawić odbiór sygnałów bezprzewodowych (Wi-Fi) (zmniejszyć zakłócenia sieci bezprzewodowej)?.

 

3. Dlaczego nie widzę ustawień zaawansowanych Smart Connect (zasada działania Smart Connect)  w aplikacji ASUS Router i aplikacji ExpertWiFi?
   Aplikacja ASUS Router i aplikacja ExpertWiFi nie obsługują ustawień zaawansowanych Smart Connect (zasada działania Smart Connect), które są dostępne tylko w sieciowym interfejsie graficznym.

 

 

Jak pobrać (program narzędziowy / oprogramowanie układowe)?

Najnowsze sterowniki, oprogramowanie, oprogramowanie układowe i instrukcje obsługi można pobrać z Centrum Pobierania ASUS.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj zasobami zamieszczonymi pod tym odnośnikiem.