[Łączność bezprzewodowa] Jak skonfigurować sieć gościnną (sieciowy interfejs graficzny/aplikacja)?

Czym jest Sieć gościnna?

Jeśli pomyślnie skonfigurowałeś router bezprzewodowy i podłączyłeś go do Internetu i gdy chcesz współdzielić sieć bezprzewodową (Wi-Fi) ze swoją rodziną i przyjaciółmi, możesz utworzyć niezależne środowisko sieci bezprzewodowej przez sieć gościnną.

Na przykład: udostępnij gościom nazwę Wi-Fi i hasło różniące się od twojej pierwotnej sieci Wi-Fi, aby zapobiec przeglądaniu przez gości danych udostępnianych w twojej sieci i zwiększyć bezpieczeństwo połączenia sieciowego.

 

Przygotowanie

1. Zainstaluj aplikację ASUS Router na swoim smartfonie. Upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji ASUS Router.

    Informacje na temat instalacji aplikacji ASUS Router można znaleźć w poniższych tematach pomocy:

[Router bezprzewodowy] Jak skonfigurować router Wi-Fi ASUS za pomocą aplikacji ASUS Router? (QIS, szybka konfiguracja Internetu)

[Jak zarządzać wieloma routerami ASUS za pomocą aplikacji routera ASUS?

 2. Zaktualizuj oprogramowanie układowe routera do najnowszej wersji. Instrukcje dotyczące aktualizacji oprogramowania układowego można znaleźć w poniższych tematach pomocy:

[Router bezprzewodowy] Jak zaktualizować oprogramowanie sprzętowe routera do najnowszej wersji za pomocą aplikacji ASUS Router?

[Łączność bezprzewodowa] Jak zaktualizować oprogramowanie układowe routera do najnowszej wersji? (ASUSWRT)

3. Informacje na temat konfiguracji z węzłami AiMesh można znaleźć w poniższym temacie pomocy:

[Router bezprzewodowy] Jak skonfigurować funkcje sieci gościnnej, aby synchronizować ją z węzłem AiMesh?

 

Możesz ustawić tę funkcję w aplikacji ASUS Router lub w sieciowym interfejsie graficznym ASUS Router (strona ustawień sieci).

A. Aplikacja ASUS Router

B. Sieciowy interfejs graficzny ASUS Router (strona ustawień sieci)

B-1. Szybka konfiguracja sieci gościnnej

B-2 Opis funkcji sieci gościnnej

C. Często zadawane pytania (FAQ)

 

A. Aplikacja ASUS Router

Wykonaj poniższe kroki, aby szybko skonfigurować sieć gościnną.

1. Przejdź do aplikacji ASUS Router. 

    

2. Stuknij [ Settings ] (ustawienia) > [ WiFi ] > [ Wireless Settings ] (ustawienia sieci bezprzewodowej) > [ Guest Network ] (sieć gośinna).

3. Stuknij [+], aby wybrać pasmo sieci gościnnej, które chcesz utworzyć. Zobacz: [Router bezprzewodowy] Jaka jest różnica między siecią 2,4 GHz a 5 GHz?.

    Uwaga: Różne modele routerów bezprzewodowych ASUS mają różne funkcje. Sprawdź Specyfikacje produktu ASUS, aby potwierdzić, czy twój router obsługuje pasma.

4. Po wybraniu pasma nazwa sieci Wi-Fi i hasło zostaną automatycznie wygenerowane.

Nazwa sieci Wi-Fi, hasło, czas połączenia (czas, na jaki zostaje udzielony dostęp) oraz [ Guest network on AiMesh ] (sieć gościnna na AiMesh) można dostosować do swoich preferencji.

Stuknij [ OK ], aby zapisać ustawienia.

 

Informacje na temat podłączania urządzenia do sieci bezprzewodowej Wi-Fi można znaleźć w poniższych tematach pomocy:

[Windows 11/10] Nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi

[ZenFone] Jak połączyć się z siecią Wi-Fi? 

 

B. Sieciowy interfejs graficzny ASUS Router

   B-1 Wykonaj poniższe kroki, aby szybko skonfigurować sieć gościnną.

1. Podłącz komputer do routera przewodowo lub za pośrednictwem połączenia Wi-Fi i wprowadź adres LAN IP swojego routera lub adres URL routera https://www.asusrouter.com w sieciowym interfejscie graficznym.

    

    Uwaga: Zapoznaj się z tematem pomocy: Jak przejść na stronę ustawień routera (sieciowy interfejs graficzny) (ASUSWRT)?, aby dowiedzieć się więcej. 

2. Wprowadź nazwę użytkownika routera i hasło, aby się zalogować.

    

    Uwaga: Jeśli zapomnisz nazwy użytkownika i/lub hasła, przywróć router do domyślnego stanu i konfiguracji fabrycznej.
              Zapoznaj się z tematem pomocy [Router bezprzewodowy] Jak zresetować router do domyślnych ustawień fabrycznych?, aby dowiedzieć się, jak przywrócić router do stanu domyślnego.

3. Kliknij Guest Network (sieć gościnna)

    

4.  Wybierz  pasmo sieci gościnnej, które chcesz utworzyć. Zobacz: [Router bezprzewodowy] Jaka jest różnica między siecią 2,4 GHz a 5 GHz?.

               Poniżej jako przykład podano ustawienia dla pasma sieci 2,4 GHz:

     Uwaga: Różne modele routerów bezprzewodowych ASUS mają różne funkcje. Sprawdź Specyfikacje produktu ASUS, aby potwierdzić, czy twój router obsługuje pasma.

    

5. Po wybraniu pasma nazwa sieci Wi-Fi i hasło zostaną automatycznie wygenerowane. Kliknij [Apply] (zastosuj), aby zapisać ustawienia.

              

    Koniec.

              

 

 

   B-2 Opis funkcji sieci gościnnej (modyfikuj, wyłącz): Kliknij czerwone pole, aby zmienić ustawienia.

      Uwaga: Po zakończeniu zmian kliknij "Apply" (zastosuj), aby zapisać ustawienia.

     

     

      1. Ukrywanie SSID: 

Wybierz [Yes] (tak) przy opcji Hide SSID (ukryj SSID), aby ukryć nazwę sieci Wi-Fi. 

           Gdy ta funkcja jest załączona, musisz ręcznie wprowadzić nazwę sieci W-Fi w urządzeniu bezprzewodowym (na przykład telefonie komórkowym).

 

      2. Nazwa sieci_(SSID):

Nazwa sieci (SSID) to unikalna nazwa identyfikująca sieć bezprzewodową. Przypisz unikalną nazwę zawierającą do 32 znaków dla swojego identyfikatora SSID (Service Set Identifier), aby zidentyfikować sieć bezprzewodową za pomocą przypisanego identyfikatora SSID.

    

      3. Metoda uwierzytelniania i hasło do sieci Wi-Fi

   3-1 [Authentication Method] (metoda uwierzytelnienia): Zalecamy wybranie WPA2-Personal dla zwiększenia bezpieczeństwa.

               Użyj opcji Open System (otwarty system), aby połączyć się z siecią bezprzewodową bez wprowadzania hasła do sieci bezprzewodowej, ale ta opcja jest mniej bezpieczna.

               Sprawdź Specyfikacje produktu ASUS, aby potwierdzić, czy twój router obsługuje szyfrowanie Wi-Fi.

            

         3-2 [WPA Pre-Shared Key] (wstępnie współdzielony klucz WPA): W tym miejscu zmień hasło do sieci Wi-Fi.

             

      4. Czas dostępu:

Czas, przez jaki goście mają dostęp do Internetu. Ustaw czas dostępu lub wybierz opcję "Unlimited access" (czas nieograniczony).

          4-1. Na przykład ustaw czas na jeden dzień, a następnie kliknij [Apply] (zastosuj), aby zapisać ustawienia.

              

         4-2. Tutaj pokazywany jest pozostały czas. Po upływie zadanego czasu sieć gościnna zostanie automatycznie zamknięta.

              

      5. Ogranicznik przepustowości: (Ta funkcja działa tylko w trybie routera bezprzewodowego).

           Wybierz [Yes] (tak), aby ustawić ograniczenia prędkości (w megabitach na sekundę) dla przepustowości pobierania i wysyłania.

           Przed skonfigurowaniem przepustowości wysyłania/pobierania możesz użyć strony Speedtest.net, aby zmierzyć przepustowość wysyłania/pobierania oferowaną przez twojego dostawcę usług internetowych (ISP).           

          

      6. Dostęp do intranetu: (Ta funkcja dział tylko w trybie routera bezprzewodowego))

         Domyślnie ta funkcja jest wyłączona [Off ]. Urządzenie gościa nie może uzyskać dostęp do innych urządzeń lub usług podłączonych do twojej sieci prywatnej (na przykład NAS, Moje miejsca sieciowe), foldery udostępniane komputera, itd.).

         Możesz wybrać [włączyć] tę funkcję, jeśli chcesz umożliwić urządzeniom gości dostęp do tych urządzeń i usług podłączonych do sieci prywatnej.

           

      7. Włączanie filtra MAC:

        Filtr MAC sieci bezprzewodowej zapewnia kontrolę nad pakietami przesyłanymi na określony adres MAC (Media Access Control) w sieci bezprzewodowej.

        Na liście rozwijanej Enable MAC Filter (włącz filtr MAC) wybierz opcję Disable (wyłącz) lub Accept (akceptuj) lub Reject (odrzuć).

  [Disable] (wyłącz): Wyłącz filtr MAC.

  [Accept] (akceptuj): Wybierz Akceptuj, aby zezwolić urządzeniom z listy filtrów MAC na dostęp do sieci bezprzewodowej.

  [Reject] (odrzuć): Wybierz Odrzuć, aby uniemożliwić urządzeniom z listy filtrów MAC dostęp do sieci bezprzewodowej.

 

         Poniższy przykład przedstawia ustawienia Akceptacji:

            7-1. Wybierz Accept (akceptuj) i pokaż listę filtrów MAC jak poniżej.

       Wprowadź adres MAC urządzenia bezprzewodowego, a następnie kliknij , aby dodać ustawienie do listy filtrów MAC.

                 Format adresu MAC to sześć grup dwóch cyfr szesnastkowych, oddzielonych dwukropkami (:), w kolejności transmisji. (np. 8E:D7: F6: BB: 2E: E4).

                             

         7-2. Kliknij [Apply] (zastosuj), aby zapisać ustawienia.

                 Jeśli chcesz usunąć adres MAC z listy filtrów MAC, kliknij .

                 

      8. Wyłączanie:

         Jeśli chcesz zamknąć sieć gościnną, kliknij [ Disable ] (wyłącz), aby zakończyć proces.

            

 

 

 

 

 

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Dlaczego sieć gościnna nie ma opcji dostęp do Intranetu/ogranicznik przepustowości w trybie punktu dostępowego (AP)?

    Opcja sieci gościnnej Dostęp do Intranetu/Ogranicznik Przepustowości nie jest dostępna, gdy router jest w trybie punktu dostępowego.

    W trybie punktu dostępowego wszystkie adresy IP są wysyłane z przedniego routera/modemu. Router nie posiada funkcji DHCP w trybie punktu dostępowego, dlatego nie może zarządzać urządzeniem, z którym się łączy. Kontrolą zarządzania zajmuje się przedni router/modem.

    Zapoznaj się z tematem pomocy [Router bezprzewodowy] Tryby pracy routerów ASUS

 

2. Dlaczego sieci gościnnej nie można zsynchronizować i użytkować w węźle AiMesh?

    Na chwilę obecną sieć gościnna jest propagowana przez router AiMesh; nie jest dostępna z poziomu węzła AiMesh. Pośród opcji dostępnych dla węzła (węzłów) AiMesh nie będzie sieci gościnnej.

    Informacje na temat konfigurowania synchronizacji sieci gościnnej z węzłami AiMesh można znaleźć w artykule pomocy [Router bezprzewodowy] Jak skonfigurować funkcje sieci gościnnej, aby synchronizować ją z węzłem AiMesh?.

 

3. Dlaczego nie mogę skonfigurować sieci gościnnej w trybie AiMesh?

    Wszystkie ustawienia routera można wprowadzać tylko z poziomu routera AiMesh, a nie węzłów AiMesh. Sieci gościnne Wi-Fi na wszystkich węzłach (dla wszystkich węzłów należy aktualizować oprogramowanie układowe do wersji 3.0.0.4.386).
    Zapoznaj się z tematem pomocy [Router bezprzewodowy] Jak skonfigurować funkcje sieci gościnnej, aby synchronizować ją z węzłem AiMesh?

 

4. Dlaczego urządzenia nie można podłączyć do Internetu po uzyskaniu nazwy sieci Wi-Fi i hasła?

    Upewnij się, że twoje urządzenie (telefon/laptop) znajdują się w zasięgu sygnału routera bezprzewodowego. Jeśli znajdują się poza zasięgiem sygnału Wi-Fi, nie są w stanie połączyć się z Internetem.

     Zapoznaj się z poniższymi tematami pomocy (FAQ):

[Router bezprzewodowy ASUS] Jak poprawić odbiór sygnałów bezprzewodowych (Wi-Fi) (zmniejszyć zakłócenia sieci bezprzewodowej)?

[Router bezprzewodowy] Jaka jest różnica między siecią 2,4 GHz a 5 GHz?

 

5. Jak wyłączyć Wi-Fi dla sieci gościnnej w aplikacji ASUS Router?

    Przejdź do aplikacji ASUS Router, stuknij [ Settings ] (ustawienia) > [ WiFi ] > [ Wireless Settings ] (ustawienia sieci bezprzewodowej) > [ Guest Network ] (sieć gościnna) > WiFi name (nazwa Wi-Fi) > wyłącz [ Guest Network ] (sieć gościnną) i stuknij [OK], aby zapisać ustawienia.

 

6. Jak zmodyfikować nazwę sieci Wi-Fi i hasło dla sieci gościnnej w aplikacji ASUS Router?

    Przejdź do aplikacji ASUS Router, stuknij [ Settings ] (ustawienia) > [ WiFi ] > [ Wireless Settings ] (ustawienia sieci bezprzewodowej) > [ Guest Network ] (sieć gościnna) > stuknij nazwę sieci Wi-Fi i/lub hasło, aby je zmienić. Następnie stuknij [OK] , aby zapisać ustawienia.

 

 

7. Dla każdego pasma dostępne są trzy sieci dla gości. Czy któryś z tych trzech zestawów ma pierwszeństwo?

    W sieciach dla gości nie ma ustawianych priorytetów. Należy jednak pamiętać, że:

    1. Tylko pierwszy zestaw można zsynchronizować z systemem AiMesh.
    2. Trzeci zestaw to domyślne ustawienie Alexy.
    

 

 

 

 

Jak pobrać (program narzędziowy / oprogramowanie układowe)?

Najnowsze sterowniki, oprogramowanie, oprogramowanie układowe i instrukcje obsługi można pobrać z Centrum Pobierania ASUS.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj zasobami zamieszczonymi pod tym odnośnikiem.