[Chromebook] การแก้ไขปัญหา - วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดของ “He’s Dead, Jim!” บน Chromebook

หาก Chromebook ทำงานช้าหรือไม่ตอบสนองและข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่า “He's Dead, Jim!” ระบบอาจมี Memory เหลือน้อย

※ หมายเหตุ : หากคุณยุติกระบวนการโดยใช้ Google Chrome Task Manager ระบบหรือด้วยเครื่องมือบรรทัดคำสั่งข้อความนี้อาจปรากฏขึ้นได้

1. หากหน้าเว็บไม่ได้ตั้งใจให้คลิกโหลดซ้ำเพื่อดำเนินการต่อ

2. หากข้อความแสดงข้อผิดพลาดยังคงปรากฏขึ้นให้ลองปิดแท็บที่ไม่ทำงานหรือโปรแกรมอื่น ๆ เพื่อเพิ่ม Memory ให้มากขึ้น

3. หากปัญหายังคงมีอยู่โปรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Google Help Center

 

 

หากปัญหาของคุณไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีแก้ไขปัญหาและข้อมูลข้างต้น โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ ASUS สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม