[Windows 11/10] การเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi

โปรดไปที่คำแนะนำที่เกี่ยวข้องตามระบบปฏิบัติการ Windows ปัจจุบันบนคอมพิวเตอร์ของคุณ:

 

Windows 11 operating system

 1. คลิกไอคอน [Network]   บน taskbar① จากนั้นเลือกไอคอน  เพื่อทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi.
  ไอคอนที่ปรากฏขึ้นอยู่กับสถานะการเชื่อมต่อปัจจุบันของคุณ ( : ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, : มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย Wi-Fi : มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายอีเธอร์เน็ต)

 2. เลือกเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณต้องการ จากนั้นเลือก [Connect] ถ้าคุณเลือก Connect automatically คอมพิวเตอร์ของคุณจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ภายใต้การครอบคลุมของ Wi-Fi นี้

  หากคุณสังเกตว่า Wi-Fi แสดง turned off โปรดคลิกสวิตช์ที่มุมบนขวาเพื่อเปิด Wi-Fi

 3. ใส่รหัสผ่านของเครือข่าย , then select [Next].

 4. หลังจากเชื่อมต่อสำเร็จ ที่ชื่อเครือข่ายจะแสดง Connected และไอคอนจะเปลี่ยนเป็น .

 

 

Windows 10 operating system

 1. เลือกไอคอน [Network] บน taskbar
  ไอคอนที่ปรากฏขึ้นอยู่กับสถานะการเชื่อมต่อปัจจุบันของคุณ (: ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, : มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย Wi-Fi : มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายอีเธอร์เน็ต)

  หากคุณไม่เห็นไอคอนแสดงสถานะเครือข่ายใดๆกรุณาคลิก ลูกศรขึ้น   เพื่อดูว่ามีหรือไม่

  หากพบว่า Wi-Fi ปิดอยู่ สามารถเปิดใช้งาน WI-Fi โดยคลิกที่ Quick Action เปิดการใช้งาน Wi-Fi (หากสัญลักษณ์เป็น สีฟ้า หมายถึงเปิดใช้งานอยู่)
 2. เลือกเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก [Connect] หากคุณเลือก Connect automatically ตัวเครื่องของคุณจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเมื่ออยู่ในพื้นที่สัญญาณดังกล่าว
 3. ใส่รหัสผ่านของเครือข่าย จากนั้นกด [Next].
 4. หลังจากเชื่อมต่อสำเร็จ ที่ชื่อเครือข่ายจะแสดง Connected และไอคอนจะเปลี่ยนเป็น .