[Windows 11/10] พาร์ติชันฮาร์ดดิสก์ ย่อขนาด และขยาย

โปรดไปที่คำแนะนำที่เกี่ยวข้องตามระบบปฏิบัติการ Windows ปัจจุบันบนคอมพิวเตอร์ของคุณ:

 

Windows 11 operating system

เมนู:

 

Create a new partition

หากคุณมีดิสก์ใหม่หรือมีดิสก์ที่ไม่ได้ถูกจัดสรร คุณสามารถสร้างพาร์ติชันใหม่ได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. พิมพ์ และค้นหา [Computer Management] ทีช่อง Windows search bar จากนั้นคลิก [Run as administrator]
 2. ที่ Computer Management ให้เลือก [Disk Management]
 3. ที่ Disk Management ให้คลิกขวา บนฮาร์ดดิสก์ที่ยังไม่ได้ทำการแบ่งพาร์ติชัน จากนั้นให้เลือก [New Simple Volume]
 4. ใน New Simple Volume Wizard ให้เลือก [Next]
 5. ระบุขนาดของไดรฟ์ข้อมูล ที่คุณต้องการ หรือใช้ค่าเริ่มต้นขนาดสูงสุด จากนั้นให้เลือก [Next] หากขนาดของไดรฟ์ที่คุณสร้างยังไม่ถึงขนาดค่าสูงสุด พื้นที่ที่เหลือจะยังคงเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้จัดสรร
 6. เลือก drive letter หรือใช้ค่าเริ่มต้นเพื่อระบุไดร์ฟพาร์ติชันใหม่ จากนั้นให้เลือก [Next]
 7. ในการฟอร์แมตไดร์ฟด้วยการตั้งค่าเริ่มต้น คุณยังสามารถตั้งชื่อของไดร์ฟที่ volume label ได้อีกด้วย จากนั้นเลือก [Next]
 8. การสร้างไดร์ฟใหม่เสร็จสิ้น จากนั้นเลือก [Finish]
 9. คุณสามารถค้นหาไดร์ฟที่พึ่งสร้างเสร็จได้ที่ Disk Management หากมีพื้นที่ที่ยังไม่ได้ทำการจัดสรรเหลืออยู่คุณสามารถนำพื้นที่ส่วนที่เหลือมาทำการจัดสรรพื้นที่เพื่อสร้างพาร์ติชันเพิ่มอีกได้

กลับสู่เมนูหลัก

 

Shrink the existing volume

Shrink Volume ช่วยให้คุณสร้างพื้นที่ดิสก์ใหม่จากดิสก์ที่มีอยู่และจะเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ถูกจัดสรร หากคุณพบว่าคุณต้องการพาร์ติชั่นเพิ่มเติม แต่ไม่มีดิสก์เพิ่มเติม คุณสามารถอ้างอิงขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสร้างพาร์ติชั่น

หมายเหตุ: หากพาร์ติชั่นที่มีอยู่มีข้อมูล การย่อพาร์ติชั่นอาจทำลายข้อมูล เราขอแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลก่อนที่จะลดขนาดพาร์ติชั่น

 1. พิมพ์ และค้นหา [Computer Management] ทีช่อง Windows search bar จากนั้นคลิก [Run as administrator]
 2. ที่ Computer Management ให้เลือก [Disk Management]
 3. ที่ Disk Management ให้คลิกขวา ที่พาร์ทิชันเดิม ที่คุณต้องการจะปรับลด จากนั้นให้เลือก [Shrink Volume]
 4. การปรับลดขนาดจะถูกคำนวณจากพื้นที่สูงสุดที่คุณสามารถย่อขนาดได้โดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถป้อนขนาดที่คุณต้องการลดเองได้ จากนั้นเลือก [Shrink]
 5. หลังจากการย่อขนาดเสร็จสิ้น ขอบเขตที่ไม่ได้รับการจัดสรรจะถูกสร้างขึ้นในการจัดการดิสก์ จากนั้นคุณสามารถใช้พื้นที่ที่ไม่ได้รับการจัดสรรเพื่อสร้างพาร์ติชั่นใหม่ได้

กลับสู่เมนูหลัก

 

Extend the existing volume

Extended Volume ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มพื้นที่ให้กับไดรฟ์ข้อมูลที่มีอยู่ โดยขยายเป็นพื้นที่ว่างบนไดรฟ์ แต่ถ้าพื้นที่ว่างไม่มีไดรฟ์ข้อมูลอยู่และมาต่อจากไดรฟ์ข้อมูลที่คุณต้องการขยายทันที โดยไม่มีไดรฟ์ข้อมูลอื่น ระหว่างนั้น ดังแสดงในภาพต่อไปนี้

 1. พิมพ์ และค้นหา [Computer Management] ทีช่อง Windows search bar จากนั้นคลิก [Run as administrator]
 2. ที่ Computer Management ให้เลือก [Disk Management]
 3. ที่ Disk Management ให้คลิกขวา ไดร์ฟเดิมที่มีอยู่ที่คุณต้องการขยาย จากนั้นให้เลือก [Extend Volume]

  หากไม่มีพื้นที่ที่ไม่ได้ถูกจัดสรร แต่คุณต้องการขยายไดรฟ์ข้อมูลที่มีอยู่ คุณสามารถลบไดรฟ์ข้อมูลแยกต่างหาก และจากนั้นจะกลายเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ถูกจัดสรร อย่างไรก็ตาม เฉพาะในกรณีไดร์ฟที่ถูกลบจะต้องอยู่ตามหลังจากไดร์ฟที่คุณต้องการขยาย โดยที่ไม่มีไดร์ฟใด ๆ แทรกอยู่ระหว่างนั้น
  หมายเหตุ: ข้อมูลในนั้นจะถูกลบออกหากคุณลบโวลุ่มที่มีอยู่โปรดสำรองไฟล์ของคุณก่อน
 4. ใน Extended Volume Wizard ให้เลือก [Next]
 5. ระบุขนาดของไดรฟ์ข้อมูลที่คุณต้องการขยายหรือใช้ขนาดสูงสุด จากนั้นเลือก [Next]หากขนาดของไดรฟ์ที่คุณจะขยายไม่ถึงขนาดสูงสุด พื้นที่ที่เหลือจะยังคงเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ถูกจัดสรร
 6. การขยายไดร์ฟเสร็จสมบูรณ์ ยืนยันการตั้งค่าต่อไปนี้ที่คุณตั้งค่า จากนั้นเลือก [Finish]
 7. คุณสามารถค้นหาไดร์ฟที่ขยายเสร็จแล้วได้ที่ Disk Management หากมีพื้นที่ที่ยังไม่ได้ทำการจัดสรรเหลืออยู่คุณสามารถนำพื้นที่ส่วนที่เหลือมาทำการจัดสรรพื้นที่เพื่อสร้างพาร์ติชันเพิ่มอีกได้

กลับสู่เมนูหลัก

 

 

Windows 10 operating system

เมนู:

 

Create a new partition

หากคุณมีดิสก์ใหม่หรือมีดิสก์ที่ไม่ได้ถูกจัดสรร คุณสามารถสร้างพาร์ติชันใหม่ได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. พิมพ์ และค้นหา [Computer Management] ทีช่อง Windows search bar จากนั้นคลิก [Run as administrator]
 2. ที่ Computer Management ให้เลือก [Disk Management]
 3. ที่ Disk Management ให้คลิกขวา บนฮาร์ดดิสก์ที่ยังไม่ได้ทำการแบ่งพาร์ติชัน จากนั้นให้เลือก [New Simple Volume]
 4. ใน New Simple Volume Wizard ให้เลือก [Next]
 5. ระบุขนาดของไดรฟ์ข้อมูล ที่คุณต้องการ หรือใช้ค่าเริ่มต้นขนาดสูงสุด จากนั้นให้เลือก [Next] หากขนาดของไดรฟ์ที่คุณสร้างยังไม่ถึงขนาดค่าสูงสุด พื้นที่ที่เหลือจะยังคงเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้จัดสรร
 6. เลือก drive letter หรือใช้ค่าเริ่มต้นเพื่อระบุไดร์ฟพาร์ติชันใหม่ จากนั้นให้เลือก [Next]
 7. ในการฟอร์แมตไดร์ฟด้วยการตั้งค่าเริ่มต้น คุณยังสามารถตั้งชื่อของไดร์ฟที่ volume label ได้อีกด้วย จากนั้นเลือก [Next]
 8. การสร้างไดร์ฟใหม่เสร็จสิ้น จากนั้นเลือก [Finish]
 9. คุณสามารถค้นหาไดร์ฟใหม่ที่พึ่งสร้างขึ้นได้ที่ Disk Management หากมีพื้นที่ที่ยังไม่ได้ทำการจัดสรรเหลืออยู่คุณสามารถนำพื้นที่ส่วนที่เหลือมาทำการจัดสรรพื้นที่เพื่อสร้างพาร์ติชันเพิ่มอีกได้

กลับสู่เมนูหลัก

 

Shrink the existing volume

Shrink Volume ช่วยให้คุณสร้างพื้นที่ดิสก์ใหม่จากดิสก์ที่มีอยู่และจะเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ถูกจัดสรร หากคุณพบว่าคุณต้องการพาร์ติชั่นเพิ่มเติม แต่ไม่มีดิสก์เพิ่มเติม คุณสามารถอ้างอิงขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสร้างพาร์ติชั่น

หมายเหตุ: หากพาร์ติชั่นที่มีอยู่มีข้อมูล การย่อพาร์ติชั่นอาจทำลายข้อมูล เราขอแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลก่อนที่จะลดขนาดพาร์ติชั่น

 1. พิมพ์ และค้นหา [Computer Management] ทีช่อง Windows search bar จากนั้นคลิก [Run as administrator]
 2. ที่ Computer Management ให้เลือก [Disk Management]
 3. ที่ Disk Management ให้คลิกขวา ที่พาร์ทิชันเดิม ที่คุณต้องการจะปรับลด จากนั้นให้เลือก [Shrink Volume]
 4. การปรับลดขนาดจะถูกคำนวณจากพื้นที่สูงสุดที่คุณสามารถย่อขนาดได้โดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถป้อนขนาดที่คุณต้องการลดเองได้ จากนั้นเลือก [Shrink]
 5. หลังจากการย่อขนาดเสร็จสิ้น ขอบเขตที่ไม่ได้รับการจัดสรรจะถูกสร้างขึ้นในการจัดการดิสก์ จากนั้นคุณสามารถใช้พื้นที่ที่ไม่ได้รับการจัดสรรเพื่อสร้างพาร์ติชั่นใหม่ได้

กลับสู่เมนูหลัก

 

Extend the existing volume

Extended Volume ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มพื้นที่ให้กับไดรฟ์ข้อมูลที่มีอยู่ โดยขยายเป็นพื้นที่ว่างบนไดรฟ์ แต่ถ้าพื้นที่ว่างไม่มีไดรฟ์ข้อมูลอยู่และมาต่อจากไดรฟ์ข้อมูลที่คุณต้องการขยายทันที โดยไม่มีไดรฟ์ข้อมูลอื่น ระหว่างนั้น ดังแสดงในภาพต่อไปนี้

 1. พิมพ์ และค้นหา [Computer Management] ทีช่อง Windows search bar จากนั้นคลิก [Run as administrator]
 2. ที่ Computer Management ให้เลือก [Disk Management]
 3. ที่ Disk Management ให้คลิกขวา ไดร์ฟเดิมที่มีอยู่ที่คุณต้องการขยาย จากนั้นให้เลือก [Extend Volume]

  หากไม่มีพื้นที่ที่ไม่ได้ถูกจัดสรร แต่คุณต้องการขยายไดรฟ์ข้อมูลที่มีอยู่ คุณสามารถลบไดรฟ์ข้อมูลแยกต่างหาก และจากนั้นจะกลายเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ถูกจัดสรร อย่างไรก็ตาม เฉพาะในกรณีไดร์ฟที่ถูกลบจะต้องอยู่ตามหลังจากไดร์ฟที่คุณต้องการขยาย โดยที่ไม่มีไดร์ฟใด ๆ แทรกอยู่ระหว่างนั้น
  หมายเหตุ: ข้อมูลในนั้นจะถูกลบออกหากคุณลบโวลุ่มที่มีอยู่โปรดสำรองไฟล์ของคุณก่อน
 4. ใน Extended Volume Wizard ให้เลือก [Next]
 5. ระบุขนาดของไดรฟ์ข้อมูลที่คุณต้องการขยายหรือใช้ขนาดสูงสุด จากนั้นเลือก [Next]หากขนาดของไดรฟ์ที่คุณจะขยายไม่ถึงขนาดสูงสุด พื้นที่ที่เหลือจะยังคงเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ถูกจัดสรร
 6. การขยายไดร์ฟเสร็จสมบูรณ์ ยืนยันการตั้งค่าต่อไปนี้ที่คุณตั้งค่า จากนั้นเลือก [Finish]
 7. คุณสามารถค้นหาไดร์ฟใหม่ที่พึ่งสร้างขึ้นได้ที่ Disk Management หากมีพื้นที่ที่ยังไม่ได้ทำการจัดสรรเหลืออยู่คุณสามารถนำพื้นที่ส่วนที่เหลือมาทำการจัดสรรพื้นที่เพื่อสร้างพาร์ติชันเพิ่มอีกได้

กลับสู่เมนูหลัก