[Đặc điểm kỹ thuật] Làm thế nào để so sánh các thông số kỹ thuật của các mẫu bộ định tuyến không dây ASUS?

Làm thế nào để có được đặc điểm kỹ thuật?

1. Bạn có thể tìm thấy thông tin trong trang web ASUS Global  https://www.asus.com/

   

 

  2. Click vào  

  3. Chúng tôi sử dụng bộ định tuyến RT-AC1200G + và RT-AC1200GU làm ví dụ. /

      Nhập vào n rt-ac1200g+

  4. Click chọn RT-AC1200G+

     

 

  5. Tìm trang web sản phẩm RT-AC1200G + và nhấp vào Thêm vào danh sách so sánh.

    

 

  6. Click chọn 

  7. Nhập vào rt-ac1200gu

  8. Click chọn RT-AC1200GU

     

 

  9. Tìm trang web sản phẩm RT-AC1200GU và nhấp vào Thêm vào danh sách so sánh.

  10. Click chọn So sánh Ngay.

    

 

  11. Kết quả so sánh

       Trang web đặt các thông số kỹ thuật của hai model với nhau để tạo điều kiện cho bạn so sánh các thông số kỹ thuật.

      

 

Làm thế nào để có được (Tiện ích / Firmware)?

Bạn có thể tải xuống trình điều khiển, phần mềm,  firmware và hướng dẫn sử dụng mới nhất trong Trung tâm tải xuống ASUS

Nếu bạn cần thêm thông tin về Trung tâm tải xuống ASUS, vui lòng tham khảo liên kết này.