[Notebook] Tạo và xóa RAID

Nội dung

 

[INTEL Platform] Tạo RAID

CẢNH BÁO! Hãy thận trọng khi tạo RAID, tất cả dữ liệu của bạn trong thiết bị lưu trữ sẽ bị xóa.

 

1. Enter BIOS setup: Restart your laptop then press <F2> key during POST (Power-On Self-Test), get into BIOS setup. Vào thiết lập BIOS: Khởi động lại máy tính xách tay của bạn rồi nhấn phím <F2> trong quá trình POST (Power-On Self-Test)), vào thiết lập BIOS.

2. Khi bạn vào thiết lập BIOS, hệ thống máy tính xách tay sẽ hiển thị như hình bên dưới, sau đó nhấn phím <F7> để vào [Advanced Mode].

 

3. Trong trang [Advanced Mode], chọn [Intel(R) Rapid Storage Technology] sau đó nhấn <Enter>.

 

4. Trong trang [Intel(R) Rapid Storage Technology] , chọn [Create RAID Volume] sau đó nhấn <Enter>.

 

5. Trong trang [Create RAID Volume] , thiết lập RAID Volume với [Name]、[RAID Level]、[Select Disk]、[Strip Size] và [Capacity (MB)].

[Name]: Nhập tên RAID Volume của bạn.

[RAID Level]: Chọn RAID Level.

[Select Disk]: Chọn ổ đĩa bạn muốn tạo RAID bằng cách chọn [X].

[Strip Size]: chọn RAID Strip Size từ 4 KB tới 128 KB.

[Capacity (MB)]: Nhập dung lượng RAID Capacity, mặc định là dung lượng tối đa

6. Sau khi thiết lập xong, chọn [Create Volume] sau đó nhấn <Enter> để tạo, và trở về trang [Intel(R) Rapid Storage Technology].

 

7. Cuối cùng, nhấn phím <F10> để lưu thiết lập va thoát khỏi BIOS.

 

 

8. Sau khi tạo hoặc xóa RAID Volume, có thể bạn cần phải cài đặt hệ điều hành ở bước kế tiếp.

Đây là ví dụ cài đặt về HĐH Windows 10 để bạn tham khảo.

[Cách tạo và sử dụng USB để cài đặt Windows 10]

[Không tìm thấy ổ nào trong khi cài đặt Windows 10] - Cài đặt trình điều khiển IRST theo cách thủ công

[Trở về đầu]

 

[INTEL Platform] Xóa RAID

CẢNH BÁO! Hãy thận trọng khi xóa RAID, tất cả dữ liệu của bạn trong thiết bị lưu trữ sẽ bị xóa.

 

1. Vào thiết lập BIOS: Khởi động lại máy tính xách tay của bạn rồi nhấn phím <F2> trong quá trình POST (Power-On Self-Test), vào thiết lập BIOS, rồi nhấn phím <F7> để vào [Advanced Mode].

 

2. Trong trang [Advanced Mode], chọn [Intel(R) Rapid Storage Technology] sau đó nhấn <Enter>.

 

3. Trong mục [Intel(R) Rapid Storage Technology], chọn RAID Volume bạn muốn xóa và nhấn <Enter>.

 

4. Chọn [Delete] và nhấn <Enter>.

 

5. Khi chọn [Yes], RAID Volume sẽ bị xóa, sau đó sẽ trở lại mục [Intel(R) Rapid Storage Technology].

 

6. Sau khi tạo hoặc xóa RAID Volume, tiếp theo bạn có thể cần phải cài đặt hệ điều hành.

Đây là ví dụ cài đặt về HĐH Windows 10 để bạn tham khảo.

 [Cách tạo và sử dụng USB để cài đặt Windows 10]

[Không tìm thấy ổ nào trong khi cài đặt Windows 10] - Cài đặt trình điều khiển IRST theo cách thủ công

[Trở về đầu]

 

[INTEL Platform] Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Tại sao trang thiết lập [Advanced Mode]  của tôi không có mục [Intel(R) Rapid Storage Technology] ?

Đáp 1: Vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để bật [Intel(R) Rapid Storage Technology].

i, Trong [Advanced Mode], chọn [VMD Setup Menu] sau đó nhấn <Enter>.

Nếu không có mục [Enable VMD Controller], điều đó có nghĩa là chức năng không được hỗ trợ.

 

Ii, Trong thiết lập [VMD Setup Menu], vui lòng chuyển [Enable VMD Controller] thành [Enabled], sau đó nhấn phím <F10> để lưu cấu hình và thoát để hoàn tất bật IRST.

[Trở về đầu]

 

[AMD Platform] Tạo RAID

CẢNH BÁO! Hãy thận trọng khi tạo RAID, tất cả dữ liệu của bạn trong thiết bị lưu trữ sẽ bị xóa.

 

1. Vào thiết lập BIOS: Khởi động lại máy tính xách tay của bạn rồi nhấn phím <F2> trong quá trình POST (Power-On Self-Test), vào thiết lập BIOS.

2. Khi bạn vào thiết lập BIOS, cấu hình hệ thống máy tính xách tay sẽ hiển thị như bên dưới, sau đó nhấn phím <F7> để vào  [Advanced Mode].

 

3. Trong [Advanced Mode], chọn [RAIDXpert2 Configuration Utility] sau đó nhấn <Enter>.

 

4. Trong [RAIDXpert2 Configuration Utility], chọn [Physical Disk Management] sau đó nhấn <Enter>.

 

5. Trong [Physical Disk Management], chọn [Select Physical Disk Operations] sau đó nhấn <Enter>.

 

6. Trong [Select Physical Disk Operations], chọn [Initialize Disk] sau đó nhấn <Enter>.

 

7. Trong [Initialize Disk], chọn ổ đĩa bạn muốn trong [Select Physical Disk to Initialize] và chuyển sang [On] sau đó chọn [OK].

 

8. Kiểm tra lại thông tin và chọn [Yes] để xử lý, sau đó quay lại trang [Select Physical Disk to Initialize] sau khi hoàn tất.

 

9. Vui lòng quay lại trang [RAIDXpert2 Configuration Utility]  và chọn [Array Management] rồi nhấn phím [Enter].

 

10. Trong [Array Management], chọn [Create Array] sau đó nhấn <Enter>.

 

11. Trong [Create Array], tại [Select RAID Level] chọn RAID Level, và chọn [Select Physical Disk] sau đó nhấn <Enter>.

 

12. Trong trang [Select Physical Disk], chọn đĩa lưu trữ để chuyển [ON] hoặc [Check All] trong mục [Select Media Type], rồi chọn [Apply Changes] sau đó.

 

13. Trong [Create Array], thiết lập Array Parameters với [Array Size]、[Array Size Unit]、[Select Cache Tag Size]、[Read Cache Policy] và [Write Cache Policy].

[Array Size]: Nhập kích thước mảng bắt buộc và giá trị mặc định là lớn nhất.

[Array Size Unit]: Chọn đơn vị kích thước mảng cần thiết.

[Select Cache Tag Size]: Chọn Kích thước Cache từ 64 KB đến 256 KB.

[Read Cache Policy]: Để chọn chính sách đọc mong muốn. Tiện ích cấu hình không có bộ nhớ cache và bộ nhớ cache đọc.

[Write Cache Policy]: Để chọn chính sách ghi mong muốn. Tiện ích cấu hình không có bộ nhớ cache và ghi lại bộ nhớ cache.

 

14. Sau khi thiết lập xong, chọn [Create Array]  rồi nhấn phím <Enter> để tạo RAID.

 

15. Cuối cùng, nhấn phím <F10> để lưu thay đổi của bạn và thoát thiết lập BIOS.

 

16. Sau khi tạo hoặc xóa RAID, tiếp theo bạn có thể cần phải cài đặt hệ điều hành.

Đây là ví dụ cài đặt về HĐH Windows 10 để bạn tham khảo.

[Cách tạo và sử dụng USB để cài đặt lại Windows 10]

Trong quá trình cài đặt HĐH Windows 10, nếu cần Trình điều khiển RAID AMD (SATA, NVMe RAID), vui lòng tham khảo Liên kết.

[Trở về đầu]

 

 

[AMD Platform] Xóa RAID

CẢNH BÁO! Hãy thận trọng khi xóa RAID, tất cả dữ liệu của bạn trong thiết bị lưu trữ sẽ bị xóa.

 

1. Vào thiết lập BIOS: Khởi động lại máy tính xách tay của bạn rồi nhấn phím <F2> trong khi POST (Power-On Self-Test), vào thiết lập BIOS, rồi nhấn phím <F7> để vào [Advanced Mode].

 

2. Trong [Advanced Mode], chọn [RAIDXpert2 Configuration Utility] sau đó nhấn <Enter>.

 

3. Trong [RAIDXpert2 Configuration Utility], chọn [Array Management] sau đó nhấn <Enter>.

 

4. Trong [Array Management], chọn [Delete Array] sau đó nhấn <Enter>.

 

5. Trong [Delete Array], chọn RAID Array và chuyển sang [ON] hoặc [Check All], và chọn [Delete Array(s)] sau đó nhấn <Enter> để xóa.

 

6. Vui lòng xác nhận tất cả thông tin Trong trang [Warning], sau đó chuyển sang [On] tại mục [Confirm]. Cuối cùng, chọn [Yes] để xóa.

 

7. Sau khi tạo hoặc xóa RAID, tiếp theo bạn có thể cần phải cài đặt hệ điều hành.

Đây là ví dụ cài đặt về HĐH Windows 10 để bạn tham khảo.

[Cách tạo và sử dụng USB để cài đặt lại Windows 10]

Trong quá trình cài đặt HĐH Windows 10, nếu cần driver RAID AMD (SATA, NVMe RAID), vui lòng tham khảo Liên kết.

[Trở về đầu]

 

[AMD Platform] Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Tại sao trang thiết lập [Advanced Mode] của tôi không có mục [RAIDXpert2 Configuration Utility]?

Đáp 1: Vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để bật [RAIDXpert2 Configuration Utility]

i, Trong cài đặt [Advanced Mode], chọn [SATA Configuration] rồi nhấn phím <Enter>.

 

ii, Trong thiết lập [SATA Configuration] , vui lòng chuyển [SATA Mode Selection] sang [RAID], sau đó nhấn phím <F10> để lưu cấu hình và thoát để hoàn tất bật [RAIDXpert2 Configuration Utility].

Nếu không có mục [RAID], có nghĩa là chức năng không được hỗ trợ.

[Trở về đầu]