[Windows 10] Cách kiểm tra mật khẩu Wi-Fi trên máy tính của bạn

Vui lòng chuyển đến hướng dẫn tương ứng dựa trên hệ điều hành Windows hiện tại trên máy tính của bạn:

 

Hệ điều hành Windows 11

Cách 1: Kiểm tra mật khẩu Wi-Fi bằng Network & Internet settings

 1. Vui lòng kết nối với Wi-Fi mà bạn muốn kiểm tra mật khẩu, sau đó nhấp chuột phải vào biểu tượng trên thanh tác vụ và chọn [Network and Internet settings].
 2. Chọn [Advanced network settings].
 3. Trong Related settings, chọn [More network adapter options].
 4. Chọn mạng Wi-Fi được kết nối, sau đó chọn [View status of this connection].
 5. Chọn [Wireless Properties].
 6. Trên tab [Security] của Wireless Network Properties, chọn hộp [Show characters], bạn sẽ tìm thấy mật khẩu Wi-Fi trong Network security key.

 

Cách 2: Kiểm tra mật khẩu Wi-Fi bằng Command Prompt

 1. Nhập và tìm kiếm [Command Prompt] trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào [Open].
 2. Trong cửa sổ Dấu nhắc Lệnh, nhập lệnh [Netsh wlan show profile name=”Wi-F name” key=clear], rồi nhấn phím Enter.
  Ví dụ: Netsh wlan show profile name=”WLAN2_5G2” key=clear, WLAN2_5G2 là tên Wi-Fi hiện đã được kết nối.
 3. Bạn có thể tìm mật khẩu Wi-Fi trong trường [Nội dung chính] của Security settings.
 4. Nếu muốn kiểm tra tất cả mật khẩu Wi-Fi mà máy tính đã từng kết nối, bạn có thể sử dụng lệnh sau. Nhấn phím Enter sau khi gõ lệnh này, bạn sẽ tìm thấy mật khẩu cho từng Wi-Fi.
  [for /f "skip=9 tokens=1,2 delims=:" %i in ('netsh wlan show profiles') do @echo %j | findstr -i -v echo | netsh wlan show profiles %j key=clear]

 

 

Hệ điều hành Windows 10

Cách 1: Kiểm tra mật khẩu Wi-Fi bằng Network & Internet settings

 1. Vui lòng kết nối với Wi-Fi mà bạn muốn kiểm tra mật khẩu, sau đó nhấp chuột phải vào biểu tượng [Network]  trên thanh tác vụ và chọn [Open Network & Internet settings].
 2. Chọn [Network and Sharing Center]trong mục Advanced network settings.
 3. Sau khi vào Network and Sharing Center, nhấp vào connected Wi-Fi network.
 4. Nhấp [Wireless Properties].
 5. Chọn tab [Security] , và sau đó đánh dấu vào [Show characters], bạn sẽ tìm thấy mật khẩu Wi-Fi trong mục Network security key

 

Cách 2: Kiểm tra mật khẩu Wi-Fi bằng Command Prompt

 1. Gõ [Command Prompt] trong ô tìm kiếm Windows, sau đó chọn [Open].
 2. Trong cửa sổ Command Prompt, gõ lệnh [Netsh wlan show profile name=”Wi-F name” key=clear], sau đó nhấn Enter.
  Ví dụ: Netsh wlan hiển thị profile name=”ASUS” key=clear, ASUS là tên Wi-Fi đang được kết nối
 3. Bạn có thể tìm thấy mật khẩu Wi-Fi trong mục [Key Content] của Security settings
 4. Nếu bạn muốn kiểm tra tất cả mật khẩu Wi-Fi mà máy tính đã từng kết nối, bạn có thể sử dụng lệnh sau. Nhấn phím Enter sau khi gõ lệnh này, bạn sẽ tìm thấy mật khẩu cho từng Wi-Fi.
  [for /f "skip=9 tokens=1,2 delims=:" %i in ('netsh wlan show profiles') do @echo %j | findstr -i -v echo | netsh wlan show profiles %j key=clear]