[Windows 11/10] Phân vùng ổ cứng, thu nhỏ và mở rộng

Vui lòng chuyển đến hướng dẫn tương ứng dựa trên hệ điều hành Windows hiện tại trên máy tính của bạn:

 

Hệ điều hành Windows 11

Nội dung:

 

Tạo phân vùng mới

Nếu bạn có một đĩa mới hoặc có một đĩa chưa được phân bổ, bạn có thể tạo phân vùng mới bằng các bước sau.

 1. Nhập và tìm kiếm [Computer Management] trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào  [Run as administrator].
 2. Trong Computer Management, chọn [Disk Management].
 3. Trong Disk Management, bấm chuột phải vào vùng chưa được phân bổ trên đĩa cứng của bạn, sau đó chọn [New Simple Volume].
 4. Trong New Simple Volume Wizard, chọn [Next].
 5. Nhập kích thước của ổ đĩa bạn muốn tạo hoặc chấp nhận kích thước mặc định tối đa, sau đó chọn  [Next]. Nếu kích thước của ổ đĩa bạn tạo không đạt đến kích thước mặc định tối đa, thì không gian còn lại sẽ vẫn là vùng chưa được phân bổ.
 6. Chọn ký tự ổ đĩa hoặc chấp nhận ký tự ổ đĩa mặc định để xác định phân vùng mới, sau đó chọn [Next].
   
 7. Để định dạng với thiết lập mặc định, bạn cũng có thể tùy chỉnh nhãn, rồi chọn [Next].
 8. Việc tạo ổ đĩa đơn giản mới đã hoàn tất, hãy xác nhận các cài đặt sau bạn đã thiết lập, rồi chọn [Finish].
 9. Bạn có thể tìm thấy ổ đĩa mới đã được tạo trong Disk Management. Nếu có không gian còn lại, nó sẽ vẫn là vùng chưa được phân bổ và sau đó vùng chưa được phân bổ có thể được tạo như một phân vùng khác.

Trở về đầu

 

Thu nhỏ phân vùng hiện tại

Shrink Volume cho phép bạn tạo một không gian đĩa mới từ đĩa hiện có và nó sẽ là một vùng chưa được phân bổ. Nếu bạn phát hiện ra rằng bạn cần một phân vùng bổ sung nhưng không có đĩa bổ sung, bạn có thể tham khảo các bước sau để tạo nó.

Lưu ý: Nếu phân vùng hiện có chứa dữ liệu, việc thu nhỏ phân vùng có thể phá hủy dữ liệu. Chúng tôi khuyên bạn nên sao lưu dữ liệu trước khi thu nhỏ phân vùng.

 1. Nhập và tìm kiếm [Computer Management] trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào  [Run as administrator]
 2. Trong Computer Management, chọn [Disk Management].
 3. Trong Disk Management, bấm chuột phải vào ổ đĩa hiện có mà bạn muốn phân vùng bổ sung, sau đó chọn [Shrink Volume]
 4. Thu nhỏ âm lượng sẽ tự động tính toán không gian tối đa mà bạn có thể thu nhỏ, bạn cũng có thể nhập kích thước bạn muốn thu nhỏ, rồi chọn [Shrink].
 5. Sau khi hoàn tất quá trình thu nhỏ, một vùng chưa được phân bổ sẽ được tạo trong Disk Management và sau đó bạn có thể sử dụng vùng chưa được phân bổ để tạo một phân vùng mới.

Trở về đầu

 

Mở rộng phân vùng hiện tại

Mở rộng phân vùng cho phép bạn thêm không gian vào một ổ đĩa hiện có, mở rộng nó vào không gian trống trên ổ đĩa, nhưng chỉ khi vùng trống không có ổ đĩa trên đó và đến ngay sau ổ đĩa bạn muốn mở rộng, không kèm theo các ổ đĩa khác ở giữa, như được hiển thị trong hình ảnh sau đây.

 1. Nhập và tìm kiếm[Computer Management] trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào [Run as administrator].
 2. Trong Computer Management, chọn [Disk Management].
 3. Trong Disk Management,, bấm chuột phải vào ổ đĩa hiện có mà bạn muốn mở rộng, sau đó chọn [Extend Volume]

  Nếu không có dung lượng chưa được phân bổ, nhưng bạn muốn mở rộng tập hiện có, bạn có thể xóa một tập riêng biệt và sau đó nó sẽ trở thành không gian chưa được phân bổ. Tuy nhiên, chỉ khi tập đã xóa xuất hiện ngay sau tập bạn muốn mở rộng, không có tập nào khác ở giữa.
  Lưu ý: Dữ liệu trên đó sẽ bị xóa nếu bạn xóa một ổ đĩa hiện có, trước tiên hãy sao lưu các tập tin của bạn.
 4. Trong Extend Volume Wizard, chọn [Next].
 5. Nhập kích thước của ổ đĩa bạn muốn mở rộng hoặc chấp nhận kích thước mặc định tối đa, rồi chọn [Next]. Nếu kích thước của ổ bạn mở rộng không đạt đến kích thước mặc định tối đa, thì không gian còn lại sẽ vẫn là vùng chưa được phân bổ.
 6. Phần mở rộng âm lượng đã hoàn tất, hãy xác nhận các cài đặt sau bạn đã thiết lập, rồi chọn [Finish].
 7. Bạn có thể tìm thấy ổ đĩa đã được mở rộng trong Disk Management. Nếu có không gian còn lại, nó sẽ vẫn là vùng chưa được phân bổ và sau đó vùng chưa được phân bổ có thể được tạo như một phân vùng khác.

Trở về đầu

 

 

Windows 10 operating system

Nội dung:

 

Tạo phân vùng mới

Nếu bạn có một đĩa mới hoặc có một đĩa chưa được phân bổ, bạn có thể tạo phân vùng mới bằng các bước sau.

 1. Gõ và tìm [Computer Management] trong mục tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp [Run as administrator].
 2. Trong Computer Management, chọn [Disk Management].
 3. Trong Disk Management, nhấp phải lên phân vùng chưa được phân bổ của ổ cứng, sau đó chọn [New Simple Volume].
 4. Trong New Simple Volume Wizard, chọn [Next].
 5. Nhập kích thước phân vùng bạn muốn tạo hoặc chấp nhận kích thước mặc định tối đa, sau đó nhấp [Next].Nếu kích thước của ổ đĩa bạn tạo không đạt đến kích thước mặc định tối đa, thì không gian còn lại sẽ vẫn là vùng chưa được phân bổ.
 6. Chọn ký tự ổ đĩa hoặc chấp nhận ký tự ổ đĩa mặc định để xác định phân vùng mới, sau đó chọn [Next].
 7. Để định dạng phân vùng với cài đặt mặc định, bạn cũng có thể tùy chỉnh nhãn phân vùng, rồi chọn[Next].
 8. Việc tạo ổ đĩa đơn giản mới đã hoàn tất, hãy xác nhận các thiết lập, rồi chọn [Finish].
 9. Bạn có thể tìm thấy ổ đĩa mới đã được tạo trong Disk Management. Nếu có không gian còn lại, nó sẽ vẫn là vùng chưa được phân bổ và sau đó vùng chưa được phân bổ có thể được tạo thành một phân vùng khác.

 

Trở về đầu

 

Thu nhỏ phân vùng hiện tại

Shrink Volume cho phép bạn tạo một không gian đĩa mới từ đĩa hiện có và nó sẽ là một vùng chưa được phân bổ. Nếu bạn phát hiện ra rằng bạn cần một phân vùng bổ sung nhưng không có đĩa bổ sung, bạn có thể tham khảo các bước sau để tạo nó.

※ Lưu ý: Nếu phân vùng hiện có chứa dữ liệu, việc thu nhỏ phân vùng có thể phá hủy dữ liệu. Chúng tôi khuyên bạn nên sao lưu dữ liệu trước khi thu nhỏ phân vùng..

 1. Gõ và tìm [Computer Management] trong mục tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp [Run as administrator].
 2. Trong Computer Management, chọn [Disk Management].
 3. Trong Disk Management, nhấp phải lên phân vùng hiện tại bạn muốn chia , sau đó chọn [Shrink Volume].
 4. Shrink volume sẽ tự động tính toán không gian tối đa mà bạn có thể thu nhỏ, bạn cũng có thể nhập kích thước bạn muốn thu nhỏ, sau đó chọn [Shrink].
 5. Sau khi hoàn tất quá trình thu nhỏ, một vùng chưa được phân bổ sẽ được tạo trong Disk Management và sau đó bạn có thể sử dụng vùng chưa được phân bổ để tạo một phân vùng mới.

 

Trở về đầu

 

Mở rộng phân vùng hiện tại

Extend Volume cho phép bạn thêm không gian vào một ổ đĩa hiện có, mở rộng nó vào không gian trống trên ổ đĩa, nhưng chỉ khi không gian trống không có ổ đĩa và đến ngay sau ổ đĩa bạn muốn mở rộng, không có ổ đĩa nào khác ở giữa, như được hiển thị trong hình ảnh sau đây.

 1. Gõ và tìm [Computer Management] trong mục tìm kiếm của Windows , sau đó nhấp [Run as administrator].
 2. Trong Computer Management, chọn [Disk Management].
 3. Trong Disk Management, nhấp phải lên phân vùng bạn muốn mở rộng, sau đó chọn [Extend Volume].

  Nếu không có chỗ trống chưa được phân bổ, nhưng bạn muốn mở rộng ổ đĩa hiện có, bạn có thể xóa một ổ đĩa riêng biệt và sau đó nó sẽ trở thành không gian chưa được phân bổ. Tuy nhiên, chỉ khi tập đã xóa xuất hiện ngay sau tập bạn muốn mở rộng, không có tập nào khác ở giữa.
  ※ Lưu ý: Dữ liệu trên đó sẽ bị xóa nếu bạn xóa một ổ đĩa hiện có, trước tiên hãy sao lưu các tệp của bạn.
 4. Trong Extend Volume Wizard, chọn [Next].
 5. Nhập kích thước của ổ đĩa bạn muốn mở rộng hoặc chấp nhận kích thước mặc định tối đa, rồi chọn [Next]. Nếu kích thước của ổ bạn mở rộng không đạt đến kích thước mặc định tối đa, thì không gian còn lại sẽ vẫn là vùng chưa được phân bổ.
 6. Volume extension đã hoàn tất, hãy xác nhận các thiết lập, sau đó chọn[Finish].
 7. Bạn có thể tìm thấy ổ đĩa đã được mở rộng trong Disk Management. Nếu có dung lượng còn lại, nó sẽ vẫn là vùng chưa được phân bổ và sau đó là vùng chưa được phân bổ có thể được tạo như một phân vùng khác.

 

Trở về đầu