Ważne informacje

Gwarancja notebooków komercyjnych

Ostatnia aktualizacja : 2013/09/23

Ograniczona gwarancja jest dostępna dla sprzętu firmy ASUS. Ograniczona gwarancja nie obejmuje oprogramowania oraz produktów i urządzeń peryferyjnych innych firm.


Firma ASUS gwarantuje, że notebooki ASUS nie posiadają wad materiałowych ani wykonawczych przy normalnym używaniu w okresie trwania ograniczonej gwarancji. Okres trwania ograniczonej gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu. Paragon stanowi dowód daty zakupu urządzenia. Aby skorzystać z usługi objętej gwarancją konieczne może być dostarczenie dowodu zakupu do centrum serwisowego. Klient ma prawo do skorzystania z serwisu, jeśli konieczna jest naprawa w trakcie trwania okresu ograniczonej gwarancji.


W czasie trwania okresu ograniczonej gwarancji firma ASUS zobowiązuje się naprawić lub wymienić wadliwy komponent. Wszystkie części i moduły usunięte podczas naprawy stają się własnością firmy ASUS.


A. Wykluczenia ograniczonej gwarancji


Firma ASUS nie gwarantuje bezbłędnego działania tego produktu. Pomoc techniczna oferowana podczas trwania gwarancji, np. telefoniczne udzielanie pytań dotyczących produktu i jego obsługi dostarczana jest bez jakichkolwiek zapewnień. Gwarancja obejmuje jedynie awarie, które wystąpiły w okresie trwania gwarancji i w normalnych warunkach używania produktu, jak również wady wykonania lub materiału. Gwarancja jest nieważna, jeśli: • produkt był naprawiany lub modyfikowany przez osoby nieupoważnione;
 • zmieniono numer seryjny produktu, wymieniono, lub usunięto jakiekolwiek komponenty lub akcesoria;
 • plomby gwarancyjne zostały uszkodzone lub w jakikolwiek inny sposób zmienione;
 • do uszkodzenia doszło w wyniku wypadku, klęski żywiołowej, celowego lub nieumyślnego niewłaściwego użycia lub zaniedbania, niewłaściwej konserwacji lub jeśli z produktu korzystano w niewłaściwych warunkach;
 • do uszkodzenia doszło z powodu niewłaściwej instalacji lub niewłaściwego podłączenia urządzenia peryferyjnego (np. monitora lub klawiatury);
 • do uszkodzenia doszło w wyniku zewnętrznej awarii zasilania lub jakiegokolwiek wypadku;
 • do uszkodzenia doszło w wyniku pracy lub przechowywania produktu w warunkach odbiegających od tych opisywanych jako warunki przechowywania i pracy w instrukcji;
 • do uszkodzenia doszło z winy elementów, których nie wyprodukowała lub nie sprzedała firma ASUSTeK;
 • doszło do uszkodzenia lub utraty programów, danych, pamięci wymiennej, lub jeśli poniesiono koszty związane z odzyskiwaniem programu lub danych;
 • do uszkodzenia doszło w wyniku działania oprogramowania lub wirusa;
 • doszło do uszkodzenia lub utraty oprogramowania lub danych podczas naprawy lub wymiany części;

Zwrot notebooka do centrum serwisowego notebooków firmy ASUS lub autoryzowanego dostawcy usług serwisowych w trakcie trwania gwarancji nie oznacza automatycznie, że naprawa zostanie wykonana za darmo. Po otrzymaniu produktu, centrum serwisowe zastrzega sobie prawo do sprawdzenia ważności gwarancji i zgłoszenia.


Firma ASUS, centrum serwisowe notebooków, autoryzowany dostawca usług serwisowych, ani sprzedawca nie są odpowiedzialni za jakiekolwiek poufne informacje lub dane osobiste znajdujące się na produkcie oddanym do naprawy. Przed wysłaniem produktu należy usunąć wszelkie dane tego typu.


Firma ASUS, centrum serwisowe notebooków, autoryzowany dostawca usług serwisowych, ani sprzedawca nie są odpowiedzialni za utratę jakichkolwiek poufnych informacji lub danych, programów i podłączonych urządzeń magazynujących. Firma ASUS nie jest odpowiedzialna za ponowną instalację jakichkolwiek programów poza tymi, które zostały przez nią fabrycznie zainstalowane.


Ostrzeżenie: • Okres gwarancji może się różnić w zależności od regionu, należy go sprawdzić w punkcie sprzedaży.
 • Gwarancja jest nieważna, jeśli uszkodzenie spowodowane jest nieprawidłowym użytkowaniem.
 • Gwarancja jest nieważna, jeśli naklejka z numerem seryjnym została usunięta lub uszkodzona.
 • Gwarancja jest nieważna, jeśli urządzenie zostało rozkręcone przez użytkownika lub pracownika nieautoryzowanego centrum serwisowego.
 • Na stronie "ASUS premium care" znajdują się informacje dotyczące rozszerzonej gwarancji i gwarancji specjalnej. W celu uzyskania usług objętych gwarancją, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Telefon do centrum serwisowego notebooków komercyjnych znajduje się TUTAJ.