[ASUS Product] เกณฑ์ความเสียหายที่เกิดจากลูกค้า (CID)

ASUS ไม่รับประกันการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้อย่างต่อเนื่องหรือปราศจากข้อผิดพลาด การรับประกันครอบคลุมเฉพาะปัญหาฮาร์ดแวร์ด้านเทคนิคระหว่างระยะเวลาการรับประกันและในสภาวะการใช้งานปกติเท่านั้น ใช้กับปัญหาเฟิร์มแวร์ แต่ไม่รวมถึงปัญหาซอฟต์แวร์อื่น ๆ หรือความเสียหายหรือสถานการณ์ที่เกิดจากลูกค้า เช่น แต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

 

โปรดดูบทความต่อไปนี้ซึ่งอธิบายความเสียหายที่เกิดจากลูกค้า (CID) สำหรับผลิตภัณฑ์ ASUS ต่างๆ

Notebook: [Notebook] เกณฑ์ความเสียหายที่เกิดจากลูกค้า (CID)

Desktop: [Desktop] เกณฑ์ความเสียหายที่เกิดจากลูกค้า (CID)

All-in-One PC: [All-in-One PC] เกณฑ์ความเสียหายที่เกิดจากลูกค้า (CID)

Gaming Handheld: [Gaming Handheld] เกณฑ์ความเสียหายที่เกิดจากลูกค้า (CID)

Motherboard: [Motherboard] เกณฑ์ความเสียหายที่เกิดจากลูกค้า (CID)

Graphic Card: [Graphic Card] เกณฑ์ความเสียหายที่เกิดจากลูกค้า (CID)

LCD Monitor: [LCD Monitors] เกณฑ์ความเสียหายที่เกิดจากลูกค้า (CID)

Accessories: [Accessories] เกณฑ์ความเสียหายที่เกิดจากลูกค้า (CID)

Wireless Router: [Wireless Router] เกณฑ์ความเสียหายที่เกิดจากลูกค้า (CID)
Optical Storage: https://www.asus.com/support/faq/1053386/

Desktop Chassis: https://www.asus.com/support/faq/1053387/

External SSD: https://www.asus.com/support/faq/1053392/

MiniPC/NUC: https://www.asus.com/support/faq/1053383/
AIOT SmartHome/Healthcare: https://www.asus.com/support/faq/1053403/
Phone/Pad: https://www.asus.com/support/faq/1053391/